<elôzô *  ^tartalom^  * következô>


Nádasdy Ádám
A strukturális homonímia
[Magyar Narancs, 2004/07/22]

[T. Szerk! a jelenidô, múltidô szakterminusokat szándékosan írom egybe. Ha lehet, kérem, hagyják így. -- NÁ]

Vegyünk egy egyszerû kis mondatot: Pap is volt. Ennek a leírt mondatnak különbözô értelmezései vannak. Az egyiket így tudnánk megadni: A letartóztatottak között mindenféle ember akadt. Pap is volt. Nevezzük ezt az értelmet (1)-nek: ennek kimondásakor csak a pap szó hangsúlyos, a másik kettô nem. Jelöljük a hangsúlyt nagybetûkkel, tehát (1) PAP is volt (= 'akadt ott pap is').

Van azonban a mondatunknak egy másik értelme. Például: A bátyám többféle hivatást kipróbált. Pap is volt. Nevezzük ezt az értelmet (2)-nek; ennek hangsúlyozása ugyanolyan, mint az elôzôé, tehát (2) PAP is volt (= 'mûködött papként is'). Hogy ez mégis más mondat, azt azzal tudjuk kimutatni, hogy az ige személyragozható benne, például áttehetô elsô személybe: Én többféle hivatást kipróbáltam. Pap is voltam. -- és ugyanez voltál, voltunk, voltatok-kal is létezik. Ebbôl látszik, hogy a (2) alanya nem a pap, hanem egy ki nem tett ô, melyet bármikor visszatehetünk a mondatba: A bátyám többféle hivatást kipróbált. Ô pap is volt. Az ilyen kitehetô, de el is hagyható alanynévmást a nyelvészetben [pro]-nak nevezzük, a latin ``pronomen'' (névmás) szó rövidítésébôl. A (2) mondat helyes elemzése tehát: (2) [pro] Pap is volt. A magyar azon nyelvek közé tartozik, melyekben a [pro] törölhetô, nem kötelezô a felszínen kimondani, testes névmással megjeleníteni. Ilyen nyelv még például az olasz: [pro] Era anche prete; vagy az orosz: [pro] Byl i popom. Más nyelvek, például az angol, nem tûrik a [pro] törlését, így az alanynévmásnak mindig meg kell jelennie testesen a mondatban: He was even a priest.

Kiderült tehát, hogy a Pap is volt mondat (2)-es értelmében nem a pap az alany, hanem a törölt névmás, a [pro]. A pap ennek a mondatnak az állítmánya, és mellette a van ige segédigei szerepet tölt be, kvázi ô az állítmány igei része. Mi állítok a bátyámról? Hogy pap is volt. Azért van szükség a volt-ra, hogy a múlt idô jelét legyen mire akasztani, hiszen azt nem lehetne kimondani, hogy *Pap is -t, pedig valójában errôl van szó. Ugyanolyan fajta mondat ez, mint az, hogy (A fa levelei váltogatták a színüket.) Sárgák is voltak; vagy az, hogy (Egész nap szaladgáltunk.) Úszni is voltunk. Úgy is föl lehet fogni, hogy ezekben a mondatokban az állítmány két szóból áll: pap volt, sárgák voltak, úszni voltunk.

Az (1)-es mondat egészen más, hiszen az elé nem lehet odatenni, hogy ô. Itt a pap az alany, az ô létezését, ottlétét állítom a letartóztatottak között. (Angolul ez úgy lenne, hogy There was even a priest.) A van itt nem segédige, hanem rendes, értelmes ige, ô maga az állítmány. Ezt az is mutatja, hogy helyette hasonló értelmû más igét is használhatnánk: akadt, elôfordult stb.

Az (1)-es és a (2)-es mondat tehát a felszínen -- mind írásban, mind beszédben -- egybeesik, ám mélyszerkezetük eltérô. Az ilyen felszíni egybeesést strukturális homonímiának nevezzük. A nyelvtani elemzés izgalmas része, hogy az egybeesô mondatok különbségeit vizsgálati eszközökkel, úgynevezett próbákkal kimutassuk. Ilyen próba volt a fent bemutatott [pro]-visszahelyezés: a (2)-esben meg lehet csinálni (Ô pap is volt), az (1)-esben nem.

Egy másik hasznos próba, mely a magyar nyelv egy sajátosságát használja ki, a jelenidô-próba. Nézzük meg, ez mire jó nekünk. Változtassuk meg a fenti két mondat háttér-szituációját úgy, hogy a mondatok jelenidejûek legyenek. Az (1)-est így fogalmazhatjuk át: (1j) A letartóztatottak között mindenféle ember akad. Pap is van. Itt nem találunk semmi érdekeset, hiszen -- amint az várható -- a volt igealak a jelenidôben van-ra változik. Ám nézzük meg a (2)-es mondat jelenidejû megfelelôjét: (2j) A bátyám többféle módon szolgálja a közösséget. Pap is. Aha! Íme a különbség: a (2j)-ben törölni kellett a van igét! Ez a próba is mutatja, hogy a két mondat különbözik. Általános szabálya ugyanis a magyar nyelvnek, hogy a segédigei van (azaz amikor csak az állítmány igei része) a jelenidôben kötelezôen törlôdik; de amikor a van rendes ige, tehát önmagában fejez ki létezést, fennállást, meglétet, akkor nem. Például törlôdik abban, hogy Tessék mondani, ez tej? (és nem ...*ez tej van?), mert itt az ez szó az alany, a tej az állítmány, és a van csak segédige. Viszont nem törlôdik abban, hogy Tessék mondani, tej van?, mert itt a tej az alany és a van az állítmány, mint létezést kifejezô ige (= 'van belôle, rendelkezésre áll, kapható').

A (2j) Pap is mondaton tehát végbemegy a van-törlés szabálya, mellyel bizonyítani tudjuk, hogy alapmondatában, a (2) (A bátyám) Pap is volt-ban a volt csak segédigei szerepet vitt. Az teljesen érthetô, és nyelvédesanyánk puritán bölcsességét mutatja, hogy míg a múltidejû mondatban nem lehet törölni a volt segédigét, hiszen -- mint fönt bemutattuk -nem volna mire akasztani a múltidô -t-jét, addig a jelenidejû mondatban, mivel a jelenidônek a magyarban jele nincs, a segédige nyugodtan törölhetô, hiszen a (2j)-ben úgyse volna mit a van-ra akasztani.

A fentiek úgynevezett semleges mondatok voltak, nem voltak semmire kihegyezve. Ám nézzük meg a (2)-es mondatot nyomatékosítással. Így adhatnánk a mondatnak nyomatékosító hátteret: Úgy nézett ki, mintha pap lenne, és pap is volt! Ennek kimondásakor a pap mellett a volt-ot is hangsúlyozni kell: (2n) PAP is VOLT! A volt segédige most -- a nyomatékosítás miatt -- hangsúlyt kénytelen viselni, jóllehet jelentése továbbra sincs, csak magát a pozitív állítást hordozza hangsúlyosságával.

Mi történik mármost, ha ugyanezt jelenidôbe tesszük? Tisztán logikai alapon azt várnánk, hogy *PAP is VAN!, hangsúlyos van-nal. Kíváncsian várjuk, hogy oldja meg a nyelv ezt a bukfencet: egyfelôl törölni kellene a van-t, hiszen jelenidôben nem szabad kimondani; másfelôl viszont nyomatékosító hangsúlynak kellene ráesnie. Figyeljék a kémcsövet: Aki meglátja, azt gondolja róla, hogy pap, és pap is! Mit látunk? Pontosabban, mit hallunk? A van -- a szabálynak megfelelôen -- törlôdik, ezekután a nyomatékosító hangsúly -- helyet keresvén magának -- az is szóra csap le: PAP IS!

Ügyes!


<elôzô *  ^tartalom^  * következô>