<elôzô *  ^tartalom^  * következô>


Nádasdy Ádám
A szuppletivizmus
[Magyar Narancs, 2004/01/29]

[Kedves korrektor: kérem a ``médiák'' szót így hagyni! -- NÁ]

A szuppletivizmus az a jelenség, amikor egy szó alaksora (szakszóval paradigmája) egyszercsak egy másik szóként folytatódik. Mint a mesebeli állat: madárként kezdôdik, kígyóként folytatódik. Például lenni, lennék -- de van. Sok, sokat, sokszor -- de több. Minden nyelvben van ilyen, német gut-besser (``jó-jobb''), angol am-is (``vagyok-van''), francia aller-va (``menni-megy''), latin fero-tuli (``viszek-vittem''), orosz cselovek-ljugyi (``ember-emberek'').

A szuppletivizmus neve a latin suppleo ``feltöltök, pótlok'' igébôl van, s az alapja az a hasonlat, hogy a kérdéses szavak -- mintegy kifogyva saját alakjaikból -, más forrásból kénytelenek feltölteni az alaksorukat. A nyelvtörténet kiderítette, hogy ilyen esetekben a két alak eredetileg két teljesen különbözô (bár persze hasonló jelentésű) szó volt, s a mai helyzet úgy alakult ki, hogy az idôk során az egyik szónak csak emilyen (pl. jelen idejű, vagy egyes számú) alakjait kezdték használni, a másiknak meg csak amolyanjait (pl. múlt idejű, vagy többes számú, stb.). A mai angolban például már mondhatjuk, hogy a go ``menni'' ige múlt ideje went. Micsoda szaftos szuppletivizmus! -- csettint az olvasó. Ez a mai nyelvre igaz is. Történetileg azonban a went nem a go-nak, hanem a becsületes wend ``kerül, térül, jár'' igének (= német wenden) a múlt ideje. A go igének valamiért már emberemlékezet óta hiányzott a múlt ideje, de nem volt hajlandó kiveszni, inkább maga alá gyűrte szegény wend igét, jelen idejét kiirtotta, múlt idejét pedig (went) a magáévá tette. Az Igeidôk Elrablása.

Vajon szuppletivizmus-e a következô példa: Egyre több lány jött be, végül a csajok elfoglalták az egész termet. Mondhatjuk-e, hogy a magyarban a lány többes száma csajok? Hiszen a lány/csajok ugyanúgy működött a példában, mint a bányász/bányászok a következô analóg szerkezetben: Egyre több bányász jött be, végül a bányászok elfoglalták az egész termet. Nem mondhatjuk, mert a lány-nak van saját többes száma (lányok) és -- ami talán még fontosabb -- a csajok-nak van saját egyes száma (csaj). A szuppletivizmushoz az kell, hogy mindkét ``félszó'' hiányos ragozású legyen, s ami az egyiknek hiányzik, pont az legyen meg a másiknak. Azaz kiegészítô, komplementer viszonyban legyenek egymással. A sok-nak nincs középfoka, a több-nek nincs alapfoka -- rakják össze, amijük van és legyenek boldogok.

Nem minden párkapcsolat ilyen szerencsés. A németben a Leute ``emberek'' szónak nincs egyes száma, de sajnos nem találunk hozzá olyan ``ember'' jelentésű szót, melynek ne volna többes száma. A Mann/Männer ``férfi(ak)'', a Mensch/Menschen ``ember(ek)'' komplett alaksorral rendelkezik, egyik sem szorul egy másik ``félszó'' segítségére. A Leute egyedül marad, és nem szuppletív, hanem egyszerűen hiányos ragozású szó. (Ugyanez a helyzet az angol people-lel is.) Az oroszban viszont a helyzet ideális: a ljugyi ``emberek'' szónak nincs egyes száma, a cselovek ``ember'' szónak nincs többes száma, úgyhogy egyesítsed szellemeddel.

A szuppletivizmust muszáj szigorúan a ragozásra, tehát a mechanikus, nyelvtani flexióra korlátozni. Különben az olaszok joggal érezhetnék úgy, hogy a magyarban a fiú -- lány pár szuppletivizmus, hiszen az olaszban a ``lány'' szót szabályosan a ``fiú''-ból képezzük a nônemű végzôdéssel: ragazzo ``fiú'' -- ragazza ``lány''. Az angolok úgy érezhetnék, hogy a magyarban az idén -- tavaly pár szuppletivizmus, hiszen angolul ezek szabályosan (értsd megjósolhatóan) this year, illetve last year. A magyarok viszont azon csodálkozhatnának, hogy az ôszibarack-sárgabarack az angolban két teljesen különbözô szó: peach -- apricot. Ezekre azt mondjuk, hogy lexikalizációs érdekességek (tehát a szókincset és nem a nyelvtant érintik), a szuppletivizmus pedig nyelvtani jelenség. A kommunizmus alatt a médiákban a hadügyminiszter alak automatikusan honvédelmi miniszter-re változott az ún. baráti országok esetében: angol hadügyminiszter, szovjet honvédelmi miniszter. Ez sem nyelvtani kérdés.

Azt már nehezebb félresöpörni, hogy az angolban a they ``ôk'' nem a he vagy she egyes számú alakból van alkotva, hanem egészen más szó, pedig a magyarban szabályosan képezzük az ô-bôl a többes számú ôk alakot. Itt arra hivatkozhatunk, hogy az angolban egyetlen névmás sem kap -s többes számot, tehát a rendszer láthatólag nem olyan, mint a magyarban, akkor nincs okunk a they-t szuppletívnek tekinteni. A szuppletivizmus ugyanis mindig rendhagyóság, mindig az adott nyelvben fennálló rendszer megsértése.

Jó, de hogy foglaljunk állást a következô ügyben? Az angolban alakváltozás nélkül áttehetô az ige a cselekvô-tárgyas kategóriából (kicsoda mit csinál?) a ``mediális'' kategóriába (mivel mi történik?). Figyeljük meg, hogy a következô mondatpárokban ugyanaz az igealak szerepel: Jack opened the door ``Jack kinyitotta az ajtót'' -- The door opened ``Az ajtó kinyílt.'' Vagy: Liz hurt my arm ``Liz megsértette/megütötte a karomat'' -- My arm hurt ``A karom fájt''. Ezt a szabályt sok igére lehet alkalmazni (drop ``leejt-leesik''; wash ``mos-mosódik, mosható; stb. stb.), de már a kill ``megölni'' ige különös szuppletivizmust mutat, mert mediális értelemben die alakra vált. Például: Jack killed the rat ``Jack megölte/agyonverte a patkányt'' -- The rat died ``A patkány meghalt/megdöglött'', vagyis utóbbira nem az eddigiek alapján várható *The rat killed alakot találjuk. Erre azt mondhatjuk, hogy itt az alany (a patkány) élôlény, és az ige ezért nem használható automatikusan mindkét értelemben, vagyis a kill és a die két különbözô ige, mert utóbbinak csak élôlény lehet az alanya.

Az alapelv tehát az, hogy csak a szűken vett ragozási soron belüli, váratlan alakcserét nevezzük szuppletivizmusnak. Ezt viszont komolyan kell venni. A magyarban minden határozószónak van középfoka: lassan eszik -- lassabban eszik, ravaszul hunyorog -- ravaszabbul hunyorog. A kicsit és nagyon esetében azonban más tôbôl kell képezni a középfokot: kicsit sajnálta -- kevésbé sajnálta (nem *kisebbet sajnálta), nagyon fájt -- jobban fájt (nem *nagyobban fájt). Mivel a fokozás (a -bb raggal való ellátás) tisztán nyelvtani és nem szókincsi jelenség, ezeket kénytelenek vagyunk szuppletivizmusnak és így rendhagyóságnak minôsíteni.


<elôzô *  ^tartalom^  * következô>