<elôzô *  ^tartalom^  * következô>


Nádasdy Ádám
Tôfeltuningolás
[Magyar Narancs, 2003/12/04]

Mint minden kultúrnyelvbe, a magyarba is folyamatosan áramlanak a más nyelvbôl átvett szavak. Például: A szkinhed sajtot evett. Ide jobban illene egy bézs függöny. Mint látjuk, az angol skinhead, a francia beige minden nyelvtani változás nélkül beilleszkedik a magyarba. Igaz, a kiejtés (és egy idô múlva általában a helyesírás is) meg szokott változni az eredetihez képest, alkalmazkodik a magyarhoz, de ez a szó nyelvtani szerepe, mûködése szempontjából mellékes. Most arra figyeljünk, hogy a szkinhed, bézs magyar szavakban nincs semmi, ami nyelvtani szerepüket, azaz szófajukat, fônév illetve melléknév mivoltukat jelezné. Nincsenek ellátva szófaj-ügyben semmilyen végzôdéssel.

Pedig a magyarban bôven vannak olyan végzôdések, melyek adott szó fônév illetve melléknév voltát jelezni tudják. Ezeket képzôknek nevezük. Fônévképzô például az -ász (firk-ász) vagy a -zat (kar-zat), melléknévképzô az -i (anya-i) vagy az -ikus (ritm-ikus). Ám azt találjuk, hogy fônevek, melléknevek átvételekor ezek használata egyáltalán nem kötelezô, nem lesz *szkinhedész vagy *bézsikus, a röntgen fônév nem lesz *röntgenzet, a cool [kúl] melléknév nem lesz *kúli (úgy mondjuk: tök kúl a hátizsákod, nem pedig *tök kúli).

A képzôket, toldalékokat általánosságban morfémáknak (vagyis alak-elemeknek) nevezzük, s a nyelvtannak az a fejezete, mely ezeket leírja, a morfológia (= alaktan). Úgy tûnik tehát: a más nyelvbôl átvett szavakat morfológiai jelölés nélkül illeszthetjük a mai magyar nyelv rendszerébe.

Igen ám, de ez csak kétfajta szóra igaz: a fônevekre (szkinhed, röntgen) és a melléknevekre (bézs, cool). A harmadik nagy szófajra, az igére viszont épp az ellenkezôje igaz: igét csak úgy lehet a magyarba illeszteni, ha valamilyen magyar igeképzôvel látjuk el, azaz, ha a szó tövét ``feltuningoljuk'' magyar igei tôvé. Míg a röngten teljesen megfelel magyar fônév gyanánt, hiszen gond nélkül ragozható (röntgen-t, röntgen-nel, röntgen-jeink), addig igeként már nem képzelhetô el: *Megröntgenték a tüdejét - ilyen nincs. Ahhoz, hogy ige legyen, igeképzôvel kell ellátni: röntgen-ez. Így már mûködik: Megröntgenezték a tüdejét. És persze ilyen maga a feltuningol is, mely az angol to tune (up) ``(föl)hangol, magasabb szintre srófol'' ige tuning igenevének átvétele, de a magyar igei használathoz el kellett látni igeképzôvel, ez esetben az -ol morfémával: fel-tuning-ol. Figyeljük meg továbbá a spékelni igét: ez a régies német specken (ma inkább spicken) igén alapul, mely a Speck ``szalonna'' szóból van. Hasonlítsuk össze a német speck-en és a magyar spék-el-ni igét: látjuk, hogy a magyarban ott van az -el igeképzô, mely nélkül a szó magyar igeként nem mûködhetne. Nincs *spékni, mert így a tô nem volna ellátva igeképzôvel.

Mindez kerek-perec azt jelenti, hogy igét nem lehet kölcsönözni! Lehet kölcsönözni fônevet, melléknevet, de az igéket - ha hozott anyagból is - a magyarban kell létrehozni. Ez egyébként a legtöbb nyelvben így van, a németben a kölcsönzött igéket általában -ieren, az olaszban -are, az oroszban -ovaty végzôdéssel kell ellátni. Néhány más nyelv - például az angol - oly szegény alaktani jelölésekben, hogy ott amúgy sincs különbség ige és más szófaj között, például interview egyaránt lehet fônév (``interjú'') és ige (``interjúvol''), ott ez az egész probléma nem aktuális.

A mai magyarban tehát kötelezô minden új igét igetôképzôvel megjelölni, akár magyar anyagból van, akár kölcsönanyagból. És vajon milyen képzôket használjunk e célra? Nyilván olyanokat, amelyeknek nincs önálló jelentésük, azaz üresek, csak egyetlen nyelvtani funkciójuk van: az, hogy a szót igeként jelölik meg. Két ilyen ``üres'' igeképzô van ma forgalomban, mellyel valamit igei tôvé tudunk feltuningolni: az -l (kód-ol, spék-el, szörf-öl) és a -z (beton-oz, röntgen-ez, ketchup-öz). Jegyezzük meg, hogy mindkettô elé kerülhet egy o/ö/e magánhangzó, de azt az alsóbbrendû szabályok úgyis elrendezik; továbbá, hogy a -z gyakran ikes ragozással megy, pl. internet-ez-ik, de most ez is mellékes.

Rögtön gyanakodni kezdünk: ha valamibôl kettô van, akkor mi a különbség? Ha két üres igeképzô van, -l és -z, akkor van-e különbség köztük? Mikor használjuk az -l-et és mikor a -z-t? Ha volna pénzem, díjat tûznék ki ennek megválaszolására, mert jelenleg nincs világos magyarázatunk. Az is lehet, hogy az eloszlásuk véletlenszerû, gondoljunk az ebéd-el de vacsorá-z(ik), boroná-l de koroná-z, hegedü-l de zongoráz(ik), gipsz-el de jód-oz párokra. Annyi biztos, hogy ha az alapszó -ó/ô-re végzôdik, akkor csak a -z megy: csocsó-z(ik), cselló-z(ik), fertô-z. (Egy kivétel van, a szó-l.) Egyébként úgy tûnik, az -l a kötöttebb, azt lehet kevésbé szabadon alkalmazni: mindig -l-et használunk olyankor, ha a tô nem használatos magyar szóként, pl. spék-el, land-ol, print-el, download-ol. A latinos szavakban ennek bôvült változatát, az -ál tôképzôt használjuk: regnál, revideál, tangál (``érint''), definiál. A -z meg éppen ellenkezôleg: szinte bármihez hozzájöhet, ami magyar szóként használatos: ultrahang-oz, sms-ez(ik), összeketchupözte stb. A -z az igazán termékeny, az on-line produktív. Ha a kisgyerekek kergetôznek és azt visítozzák: ``kaka, kaka!'', így szólunk rájuk: ``Ne kakázzatok már, csönd legyen!''

Kivehetô valami általános jelentéskülönbség, méghozzá az, hogy az -l képzôs alakban gyakran módosultabb vagy absztraktabb vagy szûkebb-specializáltabb a jelentés, míg a -z tényleg csak annyit jelent: valamit csinál az illetô dologgal kapcsolatban. Például szám-ol és szám-oz, bér-el és bér-ez, viz-el és viz-ez, (ki)pipá-l és pipá-z(ik) közül a második a logikusabb, átláthatóbb, egyszerûbb jelentésû. Talán ezzel magyarázható (vetem föl bizonytalanul), hogy a sóderol/sóderoz, szövegel/szövegez párokból az elsô a szlenges-kreatív, ``beszél'' jelentéssel, míg a második valóban csak egyszerûen sóderral illetve szöveggel való ténykedést jelöl.

Hogy mondaná a kedves olvasó a fölöslegesen sokat beszélôt: rizsál vagy rizsáz(ik)?


<elôzô *  ^tartalom^  * következô>