<elôzô *  ^tartalom^  * következô>


Nádasdy Ádám
Belföld és külviszony
[Magyar Narancs, 2003/02/13]

Ha itt lehetne táblázatokkal bûvészkedni (de jó volna! Meg ábrák!), bemutatnám, milyen remek párhuzamot alkotnak a magyar ragok az alábbi példákban: (1a) dobozba -- (1b) dobozban -- (1c) dobozból, továbbá (2a) dobozra -- (2b) dobozon -- (2c) dobozról, valamint (3a) dobozhoz -- (3b) doboznál -- (3c) doboztól. Az (a) mindegyik csoportban a közeledést fejezi ki (hová?), a (b) az ottlétet (hol?), a (c) a távolodást (honnan?). Sajnos a ragok alakja ezt nem tükrözi logikusan, bár nyomokban mutatkozik valami: a (c) mindenütt -ól-ra végzôdik, az (1) minden tagja b-vel kezdôdik (és másutt a b- nem fordul elô). Ez azonban nem elég egy igazán analitikus rendszerhez, ami mondjuk így nézne ki: dobozba--dobozban--dobozból, dobozra--dobozran--dobozról, dobozha--dobozhan--dobozhól. Hát, semmi sem tökéletes, a nyelvek meg pláne nem: van is logikájuk meg nincs is. Magyarán: a fenti háromszor-hármas csoportosítást döntôen a jelentés alapján állítottuk föl.

Ráadásul jegyezzük meg, hogy a természetes beszédben az (1b) már jóideje egybeesik az (1a)-val, tehát A dobozba dugtam = A dobozba maradt. (Ez utóbbinál csak a helyesírás -- no meg az azt "hangzósító" irodalmias kiejtés -- ôrzi a régi különbséget az -n odatételével.) Ám az ilyen feszesen zárt rendszerek (ahol mind a háromnak megvan mind a hárma) mûködését nem csorbítja, ha két elemük véletlenül egybeesik: a rendszer arányossága továbbra is fenntartja az illetô kategóriát, mintegy "üresben". Vagyis a mai magyarban az (1b) kategória nem tûnt el, csak éppen azonosan valósul meg az (1a)-val. Az ilyen üresen megvalósuló, a rendszer által életben tartott kategóriákra számos példa van. A magyar igék például gondosan párhuzamba állítják a látok egy házat-féle ragozást (ún. "alanyi" ragozás) a látom a házat-félével (ún. "tárgyas" ragozás). Ennek az alanyi--tárgyas párhuzamnak a feszességét nem csorbítja, hogy a múlt idôben az "én" alakban a kettôt soha nem lehet megkülönböztetni: láttam egy házat = láttam a házat, kezeltem egy nôt = kezeltem a nôt, stb. Vagy például a latinban minden fônévnek van tárgyesete (lupus "farkas", lupum "farkast"), s ezt nem gyengíti az a "vakfolt", hogy a semleges nemû fôneveknél a kettôt soha nem lehet megkülönböztetni (verbum "szó = szót").

Szóval a nyolcról bebizonyítottuk, hogy kilenc (ahogy az írás is igyekszik mutatni). A hagyományos nyelvtan az (1)-es csoportot "belviszonyragoknak" nevezi (mert itt mindig a doboz belseje van érintve), míg a (2-3)-as csoportokat "külviszonyragoknak" (mert itt nincs érintve a doboz belseje). A háromszor három kategóriát a nyelv kihasználja, amin azt kell érteni, hogy oppozíciót (szembenállást) alkotnak: ha az egyik helyett a másikat tesszük oda, más értelmû mondatot kapunk: más a dobozban, a dobozon, és a doboznál. (Ábra: három sajt, egyikben "-ban", másikban "-on", harmadikon "-nál" felirat.)

Van azonban egy különös eset, amikor az (1)-es és a (2)-es, azaz belviszony és külviszony között nincs választási lehetôségünk: amikor földrajzi nevet használunk helyhatározóként: Sopronba/-ban/-ból, de nincs *Sopronra/-on/-ról, és megfordítva: Pestre/-en/-rôl, de nincs *Pestbe/-ben/-bôl. (A (3)-as csoportot ez az egész nem érinti, az mindegyikkel a szokott módon használható: Soprontól, Pesttôl -- úgy látszik, ez még "külebb" viszonyt fejez ki.) Nehogy félrevezessek valakit: a csillag az elôbbi alakoknál nem azt jelenti, hogy egyáltalán nincsenek, csak azt, hogy önálló helyhatározóként nincsenek. Hiszen az jó, hogy Sopronon kérte számon, Sopronról beszélt, beleunt Pestbe, stb.

Látjuk, hogy bizonyos földrajzi nevekkel a belviszonyragok, másokkal a külviszonyragok kötelezôek, ám a jelentésen ez nem változtat: a Sopronban lakik ugyanazt mondja, mint a Pesten lakik. A két rag most nincs oppozícióban, hiszen nem fejeznek ki mást és a beszélô nem is választhat szabadon köztük. Az ilyen esetet nevezi a nyelvészet "semlegesülésnek" (neutralizációnak), amikor két egyébként önálló elem úgy viselkedik, mint egymásnak a hiányzó fele. Ami Sopronnak a -ban, az Pestnek az -on. (Ábra: egy félbevágott sajt, egyik felében "-ban", másikban "-on" felirat.)

A földrajzi neveknél tehát a magyar nyelv nem értelmezi a bel- és külviszony fogalmát (ez talán érthetô is: vagy ott vagyok, vagy nem, Sopronnak nincs belseje, mint egy doboznak). De vajon mi határozza meg, hogy melyik névvel melyiket használjuk? (Szakszóval: mi a két ragcsoport eloszlása, disztribúciója?) A dolog meglepôen bonyolult.

Elôször is: külföldi helynevekkel mindig a belviszonyt használjuk, tehát Bécsben, Norvégiában, Bukarestben, Belgrádban, Írországban, nem *Bécsen stb. A belföldi helynevekkel viszont döntôen a külviszony használatos: Pesten, Dorogon, Makón, Magyarországon, Csongrádon. A "belföldiség" itt hagyományosan értendô, s nem esik egybe a mai politikai határokkal: Désen, Zilahon, Eszéken, Munkácson, Rozsnyón, Szabadkán, Felsôôrön. Érdekes, hogy a kisebbségi magyarok olykor kiterjesztik a külviszonyt az utódállam (tehát hazájuk) távolabbi részeire: Pristinán, Cetinjén, Galacon, Pitestin. A "belföldi" nevekkel egy fontos alszabály van: ha a név orrhangra (m, n, ny) végzôdik, akkor a belviszony kötelezô: Sopronban, Velemben, Párkányban, Zólyomban, Szászrégenben. Erre nincs semmiféle értelmes magyarázat. (Hja, a nyelv végtelen gazdagsága...) Utolsó szabály: a tájegységek, megyék neve mindig belviszonnyal megy: Somogyban, Gömörben, Csíkban, a Nyírségben, Erdélyben.

Eddig tehát minden világos, vesd össze például Belgrádban (mert külföld), Csongrádban (ha megye), Csongrádon (ha város, mert belföldi nem-orrhangra végzôdô). Néhány rendhagyó kivétel van, ahol "belföldi" nem-orrhangvégû név belviszonyragokat kap: Gyôrben, Ercsiben, Egerben, Nagyszombatban, Csíkszeredában, Brassóban. A -város végûek nyilván azért kapnak -ban ragot, mert bennük maga a város fônév érvényesül (Dunaújvárosban), de akkor nem tudom, miért nem érvényesül ugyanígy a -falu, azaz miért Leányfalun, ha egyébként a faluban. (Az nem vigasztal, hogy van falun, hiszen van városon is!)

A szigetek szépen mutatják a nyelv és a világ közti különbséget: hogy mi sziget és mi nem, azt a nyelv dönti el, ugyanúgy, mint hogy mi belföld és mi külföld. Cipruson, Grönlandon, Szardinián, Új-Zélandon, mert ezek csak szigetek; de Szicíliában, mert az ország! (Ábra: a füstölgô Etna.)


<elôzô *  ^tartalom^  * következô>