<elôzô *  ^tartalom^  * következô>


Nádasdy Ádám
A burjánzó vonatkozó
[Magyar Narancs, 2001/07/12, p. 41]

Igazgató barátom meséli, hogy a gazdaságis hölgy belejavít a leveleibe: elôszeretettel cseréli az ami-ket amely-re. Rádiós ismerôsöm viszont könyörög a kollégáinak, hogy ne használjanak ami helyett amely-t, mert nincs szörnyûbb, mint a hibás irodalmiaskodás.

Kezdjük a legsemlegesebbel: Kiújult a betegség, ami tavaly kínozta. Az ami tavaly kínozta voltaképpen a betegség jelzôje ("az ôt-tavaly-kínozó betegség"), ezért a neve: jelzôi (vagy vonatkozói) mellékmondat, az ami pedig vonatkozó névmás, mely a betegség-re (mint "elôzményfônévre") vonatkozik. Csakhogy a fenti példát két másik névmással is lehet mondani: Kiújult a betegség, amely=ami=amelyik tavaly kínozta. Az amely az irodalmi-konzervatív, az ami a semleges, az amelyik a fesztelen stílusértékû. Mármost akinek emilyen a lelkülete, az az irodalmit fogja semlegesnek érezni, akinek meg amolyan, az a fesztelent. Mint ahogy lehet hangversenyre jönni frakkban vagy farmer-pulóverben. A karmester a frakkot tekinti semlegesnek, a karzatra bekéredzkedô diák meg a farmert. Nem volna helyes, ha fordítva öltöznének fel --- de azt nem lehet en bloc kimondani, hogy a zeneakadémián a helyes öltözet a frakk vagy a farmer volna. Az ember ne kergessen absztrakt "helyességi" délibábokat: nézze meg, milyen a szöveg hangulata, kinek szól, írott-e vagy beszélt, irodalmi vagy értekezô, formális vagy fesztelen, s annak fényében válassza ki a névmást, amely (ami? amelyik?) ott és akkor megfelel.

A fenti hármasság csak akkor áll rendelkezésre, ha az elôzményfônév nem személy. Ha személy, akkor csak két lehetôség van: Visszajött a nôvér, aki=amelyik gyesen volt. Az aki tehát lefedi az ami/amely stílusértékeit. Ezért nincs vita az aki esetében az irodalmi---semleges határvonalat illetôen.

Két különbözô változás zajlik a szemünk elôtt. Az egyik, hogy a nem-fesztelen stílusban az ami küzd az amely-lyel, pontosabban az ami terjedni látszik az amely rovására. Magamon is tapasztalom: bármilyen finnyás stiliszta vagyok is, az amely-t beszédben sosem, írásban csak módjával használom. Érdemes idézni, hogyan ír errôl az 1961-es akadémiai nyelvtan (A mai magyar nyelv rendszere), e mértékadó, konzervatív munka: "Választékos szövegezésben leginkább az amely használatos; esetleg az ami [!]. Az utóbbi a beszélt nyelvben igen gyakori: Ez az a könyv, amit kerestél? Az ami klasszikus költôinknél egészen természetesen járta, az újabb [!] értekezô prózában a gondos fogalmazók mégis eléggé [!] kerülik." Hoppá. Az Akadémia szerint tehát (1961-ben) éppen az amely szorítgatta kifelé az ami-t, a gondos fogalmazók értekezéseiben. Szóval az amely: újkeletû pedantéria. Nem mintha számítana a nyelvben, hogy mi milyen régi; ezt csak azoknak dörgölöm oda, akik szerint a mai nyelv odáig süllyedt, hogy ami-t használnak amely helyett. Mint klasszikus költôink.

E változás mozgatója nyilván az, hogy a mely kérdôszó végleg elavult, már csak írásban, formális stílusban lehet használni: Mely kiadványainkat óhajtja megrendelni? Ám a vonatkozó névmások mind a + kérdôszó alakúak (a+ki, a+mi, a+melyik). Az amely alól a mely eltûnése kihúzza a talajt. A nyelv ôrizni próbálja a rendszert, miszerint "vonatkozó = a + kérdô", s ebben az amely-nek nincs létalapja. Az ami terjedése ún. terapeutikus változás: a rendszeren esett sérülést így foltozza be a nyelv.

A másik változás nagyobb horderejû, mert a rendszer átalakulásához vezethet: ez az amelyik terjedése, ugyanis e névmás érzéketlen a személy/nemszemély különbségre. (A betegség, amelyik...; A nôvér, amelyik...) Az ami/amely pozícióharc ezt nem érinti, hiszen az a nemszemély kategórián belül zajlik. Az amelyik viszont a hagyományos kétkategóriás rendszer helyett --- mely pl. a franciával (qui/que) vagy az angollal (who/which) analóg --- olyan egykategóriás rendszer felé mutat, mint az olasz (che), a német (der/die/das), vagy az orosz (kotóryj). Az 1961-es akadémiai nyelvtan ezt már morcosabban nézi: "Az amelyik a kevésbé választékos beszélt nyelvben újabban rendkívül elburjánzott." (No de professzor urak, hol itt a vizsgált jelenség objektív szemlélete?)

Van azonban egy olyan eset, amikor a konzervatív-irodalmias stílusban is az ami szükséges, nem pedig az amely (és pláne nem az amelyik): jelesül amikor nem elôzményfônév van, hanem elôzménymondat. Elolvasta a levelet, ami felháborított --- ha nem a levél háborított fel, hanem a tény, hogy ô elolvasta. Itt az ami nem vonatkozó névmás, hanem kötôszó: nem a levélre vonatkozik, hanem az egész elôzô állításra. Ha a levél volna felháborító, az pedánsan úgy hangzana: Elolvasta a levelet, amely felháborított (jelzôi mellékmondat, "az engem-felháborító levelet"). A nem-pedáns stílusban mindkettô ami felháborított volna: ez egybemossa a kettôt, s az ilyesmi mindig zavarja a kényes stilisztát, de hát a nyelv sokszor és sok mindent egybemos, és a legtöbb esetben a szövegösszefüggés jól eligazít. Én írásban betartom ezt a különbséget, beszédben nem.

A pedánsak nyaggatása úgy csapódik le az átlagemberben, hogy mindig az amely a "helyesebb" --- mintha egyszerûen az aki/ami/amelyik választékosabb megfelelôje volna. Ebbôl származik a hiperkorrekt amely-ezés, ami a pedánsakat még jobban idegesíti, pedig ôk taszítják bele az embereket. A fôépületben éltek a szerzetesek, amelyeknek száma csekély volt (itt akiknek kellene, hiszen rendes vonatkozó névmás). Leégett a mûvelôdési ház, amely kulturális életünk fô akadálya (itt ami kellene, hiszen nem vonatkozó névmás, a mûvház nem elôzményfônév, nem ô a fô akadály, hanem a tény, hogy leégett).

Én megértem a gazdaságis hölgyet: az ô világában rendnek kell lenni, mindenre egyetlen jó megoldás kell. Egy tételt vagy a "tartozik", vagy a "követel" rovatba kell könyvelni, ott nincs helye a fesztelenkedésnek.


Válasz egy olvasói levélre
2001/09/13

A szept. 6.-i számban Maleczki József olvasónk kemény kritikával illette "A burjánzó vonatkozó" c. írásomat, és kifejtette a nyelvre meg a nyelvészetre vonatkozó (az enyémtôl eltérô) nézeteit. Értékrendjével nem kívánok vitázni, de tárgyi tévedéseire föl kell hívnom a figyelmet.

  1. Az ami és amely használata között nincs éles határ, gyakran ugyanazt jelentik, s ilyenkor felcserélésük nem lehet logikai tévedés. Lásd pl. az akadémiai Mondattan-ban (1992, szerk. Kiefer Ferenc): "A lexikális fejes vonatkoztatásban mind az ami, mind az amely elôfordulhat: Az a könyv, amit/amelyet olvasol, érdekes" (579).
  2. Az utalószós-fejû ami nem alanyt vagy tárgyat kifejezô mellékmondatot vezet be, hanem ugyanúgy jelzôit, mint az amely: Töprengtem azon, ami ôt bosszantja, amit ô gondol, amirôl ô ír.
  3. Az alárendelô összekapcsolás (Elolvasta a levelet, ami [= amely cselekedete] felháborított) nem tekinthetô kevésbé logikusnak, kevésbé "nyelvtaninak", mint a mellérendelô (Elolvasta a levelet, és ez felháborított). A kettô egyenértékû, pl. János meggyógyult, ami még az orvosát is meglepte = János meggyógyult, s ez még az orvosát... (i.m. 687.).
  4. A nyelv nem "arra a feladatra jött létre, hogy minél pontosabban tudjunk gondolkozni". Ha ez igaz volna, a nyelvek sokkal jobban hasonlítanának: mindenütt volna hímnem-nônem, névelô, többféle múlt idô, stb. A "gondolatok cseréje" már valóban a nyelv feladata, ennek viszont nem akadálya a nyelvtanok különbözôsége, így a vonatkozó névmások ilyen vagy olyan használata sem (lásd a fenti 1. és 3. pontban az egyenértékû közlésmódokat). A nyelv: kód, s mint ilyen, nem kell, hogy homológ legyen a továbbított üzenettel.
  5. A levélíró szerint "a nyelv változásait a tömegkommunikáció (tehát lényegében az európai kereszténység) létrejötte óta nem annyira a nyelvhasználók [...] konszenzusa hozza létre és hagyja jóvá, hanem [...] a tömegkommunikáció szereplôinek nyelvi "kompetenciája" és kreativitása". Ez tévedés. A kereszténység létrejöttével nem "tömegkommunikáció" jön létre, hanem éppenséggel összeomlik az addigi (római) kommunikációs rendszer, és jó ezer évig (keresztény középkor) a közösségek szabályozatlan helyi konszenzusa az úr. Ezért bomlik föl a latin és alakul belôle a francia, olasz, román; leépül a fônévragozás, kivész a semleges nem, eltûnik a szintetikus passzívum, stb. A (tömeg-?)kommunikáció szereplôi csak az utóbbi kétszáz évben lehettek valamelyes hatással a nyelvhasználatra.
Nádasdy Ádám

<elôzô *  ^tartalom^  * következô>