SEAS studies | staff | gates | administrative | misc
programmes | courses | exams | graduation
old | BA | MA | PhD
american | english | english_supplementary | english_teacher | help | minor

supplementary MA in English language and literature (AN/AKN)

the curriculum

angol nyelv és irodalom kiegészítő szak (AN/AKN)

a tanegységlista

how to proceed?

The first step is to study the curriculum. This is a list of all the courses a student has to or may take to receive her Final Certificate in English (angol szakos abszolutórium). The courses marked k in column 5 (jelleg) must be completed for anybody who wishes to receive a degree, the courses marked v in the same column are optional. These latter are the specialization courses. You have to collect 24 credits from this set, of which a maximum of 12 can be collected at lectures (K in column 4: értékelés), accordingly, at least 12 must be collected at practical courses (G in column 4).

hogyan haladjon?

Először is tanulmányozza a tanegységlistát. Ez tartalmazza az összes kurzust, amelyet az angol szakos abszolutóriumhoz el kell végeznie. A k jellegű (5. oszlop) kurzusokat kötelező elvégezni, a v jellegűek választhatóak. Ez utóbbiak a szakkurzusok, amelyek közül 20 kreditnyit kell elvégezni úgy, hogy ebből legfeljebb 12 kreditnyi lehet előadás jellegű (K értékelésű), míg ennek értelmében legalább 8 kreditnyinek szeminárium jellegűnek (G értékelésű) kell lennie.

The order of the courses does not reflect their temporal sequencing. Some courses are announced only once a year, either only in the autumn or only in the spring term. You must also consider this fact when planning your schedule.

A kurzusok sorrendje nem tükrözi időbeliségüket. Bizonyos kurzusokat évente csak egyszer hirdetünk, vagy csak az őszi, vagy csak a tavaszi félévben. Ezt is vegye figyelembe, amikor haladását tervezi.

What we describe here is the way an idealized supplementary English major proceeds with her studies. It has to be noted, however, that students enjoy a considerable amount of freedom: they may individually schedule their studies within the limitations set by the curriculum and the Tanulmányi és vizsgaszabályzat (Studies and Exams Regulations).

Itt azt ismertetjük, hogy egy eszményi angol kiegészítő szakos hallgató hogyan halad tanulmányaival. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a hallgatók nagyfokú szabadságot élveznek: tanulmányaikat a tanegységlista és a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szabta keretek között tetszésük szerint ütemezik.

term
félév
courses
kurzusok
h/wk
ó/hét
credits
kredit
1 233, 251, 252, 299, 3xx 7 6
2 221, 3xx, 3xx, 3xx 8 8
3 223, 3xx, 3xx, 3xx, 496 10 8
4 3xx, SZD, ZV 2 28

if you were an English major elsewhere

You can have certain courses waived based on your studies at other universities (or even at ELTE at an other major). The method of acquiring waivers is described on the FAQ page. It is useful to get your waivers as soon as possible (requests may be submitted during the first three weeks of every term), so that you know which courses you can omit.

ha már volt másutt angol szakos

Másutt végzett tanulmányai alapján bizonyos kurzusok elvégzése alól felmentést kérhet. A felmentési eljárás mikéntjét a GyIK oldalon írjuk le. Érdemes felmentéseit minél hamarabb elintézni (a szorgalmi időszak első három hetében adhat le ilyen kérelmet), hogy tudja, mely kurzusokat nem kell elvégeznie.

prepare your own schedule

We advise you that based on the chart above and your own special circumstances, you prepare a schedule for your progress now. Leave elbow room for retaking courses in case you do not succeed in getting their credit at the first attempt. Be careful with courses that are not advertised every term.

készítse el saját menetrendjét

Azt ajánljuk, hogy a fenti táblázat és sajátos körülményei figyelembevételével készítse el saját menetrendjét most. Hagyjon magának lehetőséget a kurzusismétlésre, amennyiben nem sikerül egy kurzuson elsőre megszereznie a kreditet. Vigyázzon a nem minden félévben meghirdetett kurzusoknál.


last edited on Tue Aug 22 19:57:48 CEST 2006, by peter.szigetvari@elte.hu