SEAS studies | staff | gates | administrative | misc
programmes | courses | exams | graduation
old | BA | MA | PhD
american | english | english_supplementary | english_teacher | help | minor

MA in English language and literature (AN/ANN)

the curriculum

angol nyelv és irodalom egyetemi szak (AN/ANN)

a tanegységlista

how to proceed?

The first step is to study the curriculum. This is a list of all the courses a student has to or may take to receive her Final Certificate in English (angol szakos abszolutórium). The courses marked k in column 5 (jelleg) must be completed for anybody who wishes to receive a degree, the courses marked v in the same column are optional. These latter are the specialization courses. You have to collect 24 credits from this set, of which a maximum of 12 can be collected at lectures (K in column 4: értékelés), accordingly, at least 12 must be collected at practical courses (G in column 4).

hogyan haladjon?

Először is tanulmányozza a tanegységlistát. Ez tartalmazza az összes kurzust, amelyet az angol szakos abszolutóriumhoz el kell végeznie. A k jellegű (5. oszlop) kurzusokat kötelező elvégezni, a v jellegűek választhatóak. Ez utóbbiak a szakkurzusok, amelyek közül 24 kreditnyit kell elvégezni úgy, hogy ebből legfeljebb 12 kreditnyi lehet előadás jellegű (K értékelésű), míg ennek értelmében legalább 12 kreditnyinek szeminárium jellegűnek (G értékelésű) kell lennie.

The order of the courses reflects temporal sequencing only partially, i.e., it is not necessary that you take ANN-123 before ANN-234. You may take any course which has not got (a) strong prerequisite(s) (előfeltételek). If a course does have a prerequisite it can be of two types, strong and weak. Courses can only be started after you have a valid mark of all of their strong prerequisites. Courses may be started before you have a mark of their weak prerequisites but you can only receive a mark after you have passed the weak prerequisites.

A kurzusok sorrendje csak részben tükrözi időbeliségüket: nem szükségszerű, hogy egy ANN-123 jelű kurzust egy ANN-234 előtt vegyen fel. Bármilyen kurzust felvehet, amelynek nincs erős előfeltétele. Az előfeltételeknek két fajtája van: egy kurzust fel sem vehet, ha nincs meg az erős előfeltétele, illetve egy kurzus jegyét nem szerezheti meg, ha nincs meg a gyenge előfeltétele.

Some courses are announced only once a year, either only in the autumn or only in the spring term. You must also consider this fact when planning your schedule.

Bizonyos kurzusokat évente csak egyszer hirdetünk, vagy csak az őszi, vagy csak a tavaszi félévben. Ezt is vegye figyelembe, amikor haladását tervezi.

Each term a minimum of 6 credits must be collected (ETVSz 23 § (7)b). Since failing to get a credit is almost always a possibility, it is wise to attempt more than 6 credits each term.

Egy félévben legalább 6 kreditet kell megszerezni (ETVSz 23 § (7)b). Mivel szinte mindig előfordulhat, hogy egy kuzust nem sikerül befejezni, érdemes hatnál több kredit megszerzését megkísérelni.

if you're a fresh English major

What we describe here is the way an idealized English major proceeds with her studies. It has to be noted, however, that students enjoy a considerable amount of freedom: they may individually schedule their studies within the limitations set by the curriculum and the Tanulmányi és vizsgaszabályzat (Studies and Exams Regulations). Note that (i) this schedule is for English-only majors, double majors have ten terms to complete the same set of courses, (ii) these are only your English courses, but you have non-English obligations too, (iii) this schedule does not include the methodology courses (462, 464, 465, 466) to-be-teachers are required to take, (iv) slashes divide sets one of which is to be taken, we advise that you take the pairs 211 & 212, 213 & 214, 215 & 216, 241 & 242, 243 & 244, 245 & 246 in the same term.

ha új az angol szakon

Itt azt ismertetjük, hogy egy eszményi angol szakos hallgató hogyan halad tanulmányaival. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a hallgatók nagyfokú szabadságot élveznek: tanulmányaikat a tanegységlista és a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szabta keretek között tetszésük szerint ütemezik. Vegye figyelembe, hogy a) ez a menetrend egyszakos hallgatókra vonatkozik (a kétszakos hallgatóknak tíz félév áll rendelkezésükre), b) ezek csak az angol szakos órák, nemszakos követelményeknek is eleget kell tennie, c) ez a menetrend nem tartalmazza a tanárnak készülők számára kötelező metodika kurzusokat (462, 464, 465, 466), d) a perjel elválasztotta kurzusok közül egyet ajánlunk az adott félévre, továbbá érdemesnek tartjuk a következő párokat egy félévben végezni: 211 & 212, 213 & 214, 215 & 216, 241 & 242, 243 & 244, 245 & 246.

term
félév
courses
kurzusok
h/wk
ó/hét
credits
kredit
1 102, 104, 111, 112, 121, 141, 142 16 17
2 106, 108, 199, 211/213/215, 212/214/216, 221, 241/243/245, 242/244/246 16 18
3 204, 211/213/215, 212/214/216, 223, 231, 241/243/245, 242/244/246 14 14
4 206, 211/213/215, 212/214/216, 233, 235, 241/243/245, 242/244/246 14 14
5 208, 217, 219/259/299, 251, 252, 261 9 16
6 219/259/299, 3xx, 3xx, 3xx, 3xx 8 15
7 219/259/299, 3xx, 3xx, 3xx, 3xx, 492 10 17
8 3xx, 3xx, SZD, ZV 4 29

if you were an English major elsewhere

You can have certain courses waived based on your studies at other universities (or even at ELTE at an other major). The method of acquiring waivers is described on the FAQ page. It is useful to get your waivers as soon as possible (requests may be submitted during the first three weeks of every term), so that you know which courses you can omit.

ha már volt másutt angol szakos

Másutt végzett tanulmányai alapján bizonyos kurzusok elvégzése alól felmentést kérhet. A felmentési eljárás mikéntjét a GyIK oldalon írjuk le. Érdemes felmentéseit minél hamarabb elintézni (a szorgalmi időszak első három hetében adhat le ilyen kérelmet), hogy tudja, mely kurzusokat nem kell elvégeznie.

prepare your own schedule

We advise you that based on the chart above and your own special circumstances, you prepare a schedule for your progress now. Leave elbow room for retaking courses in case you do not succeed in getting their credit at the first attempt. Be careful with courses that have prerequisites and ones that are not advertised every term.

készítse el saját menetrendjét

Azt ajánljuk, hogy a fenti táblázat és sajátos körülményei figyelembevételével készítse el saját menetrendjét most. Hagyjon magának lehetőséget a kurzusismétlésre, amennyiben nem sikerül egy kurzuson elsőre megszereznie a kreditet. Vigyázzon az előfeltételes és a nem minden félévben meghirdetett kurzusoknál.


last edited on Mon Sep 19 09:16:50 CEST 2005, by peter.szigetvari@elte.hu