Eötvös Loránd Tudományegyetem Eötvös Loránd University

Bölcsészettudományi Kar Faculty of Humanities


Dékán Dean


1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A H-1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A

Tel.: (36-1) 485-5251, Fax: (36-1) 485-5240 Tel.: (36-1) 485-5251, Fax: (36-1) 485-5240

Email: dekanbtk@ludens.elte.hu E-mail: dekanbtk@ludens.elte.hu


III/2008. (IV. 30.) sz. Dékáni Utasítás


Az alapképzésben (BA) résztvevő hallgatók záródolgozatának elkészítési rendjérőlA tanulmányaikat bolognai képzésben 2006. szeptemberében megkezdett hallgatók a 2009. tavaszi félévben szakzáróvizsgát tesznek. A törvényi előírásnak, a képzési és kimeneti követelményeknek megfelelően jelen utasítás tájékoztatást nyújt a záródolgozat/portfóliós záródolgozat benyújtásának követelményeiről.

A tanulmányok befejezésének zökkenőmentes lebonyolítása érdekében, a HKR 77. §-ban előírt oktatásszervezési feladatok elvégzését a következők szerint rendelem el.

Az 50 kredites ún. minor szakokon nem kell sem záródolgozatot, sem külön záróvizsgát tenni.


1. §


HKR 77.§ (1) A szakért felelős oktatási szervezeti egységek (intézet, tanszék) minden tanév/félév kezdetéig kötelesek szakdolgozati témákat felajánlani a hallgatóknak

Az Intézet/Tanszék köteles a záródolgozati témákat és a témavezetőket 2008 május hónapjában írásban meghirdetni és közzé tenni. Határidő: legkésőbb 2008. május 20.

A portfóliót alkotó dolgozatok témavezetőjét a szakirány oktatói közül kell választani.

A záródolgozat terjedelmét és formai követelményét az alapszakos követelményekben kellett meghatározni.

Természetesen a Kar korábbi gyakorlatának megfelelően a hallgatók maguk is választhatnak témát és ezzel megkereshetik oktatóikat.2. §HKR 77.§(3) A szakdolgozat témáját a hallgató az (1) bekezdésben jelzett oktatási szervezeti egység által felajánlott témák közül vagy a témavezetővel, illetve annak hiányában a szakért felelős oktatási szervezeti egység vezetőjével egyeztetve választja.

(2) A hallgatót a szakdolgozat elkészítésében egy vagy több témavezető segíti. Témavezető az Egyetem oktatója, tudományos kutatója, illetve nem egyetemi alkalmazott szakember lehet.

(4) A témaválasztás és a záróvizsga-időszak kezdete között

a) az alapképzés esetén legalább 6 hónapnak,

b) a mesterképzés és a korábbi rendszerű képzés esetén legalább 12 hónapnak kell eltelnie

(5) Az illető oktatási szervezeti egység a szakdolgozat témavezetésének elvállalásához ennél hosszabb határidőt is megszabhat. Ezt azonban a téma meghirdetésekor időben közzé kell tenni.(6) A szakdolgozat témáját, témavezetőjét a szakért felelős oktatási szervezeti egység vezetője, illetve megbízottja (intézetigazgató, tanszékvezető, programvezető) hagyja jóvá írásban 1 hónapon belül, az esetleges titkosság engedélyezésével együtt.”

A hallgató köteles a záródolgozatának elkészítéséhez záródolgozati témát és témavezetőt választani 2008. június 15-ig.

A portfóliós záródolgozatot készítő hallgató köteles bejelenteni ennek tényét 2008. június 15-ig a választott oktatónak.3. §HKR 77.§( (10) A jóváhagyott témát és témavezetőt a kari TO-n be kell jelenteni.

A hallgató köteles a záródolgozat jóváhagyott címét 2008. október 15-ig bejelenteni a Tanulmányi Hivatalban.

A portfóliót készítő hallgató a záródolgozatának készítési módját jelenti be 2008. október 15-ig a Tanulmányi Hivatalban.

4. §


HKR 77.§ (8) A hallgató jogosult a szakdolgozat témáját megváltoztatni

Témaváltoztatás esetén, a címváltozást 2008. december 15-ig kell bejelenteni a Tanulmányi Hivatalban, ha a hallgató a 2008/2009-es tanév tavaszi félévében záróvizsgát kíván tenni.


5. §A portfóliós záródolgozatok részdolgozatait a hallgatók kötelesek az alapszakon előírt rendelkezések szerint az Intézetben/Tanszéken folyamatosan leadni.

A portfóliós záródolgozatok részteljesítésének leadásához a formanyomtatvány a kari honlapról letölthető /eltebtk.aspnet.hu/default.aspx.
Budapest, 2008. április 30.Dr. Dezső Tamás

dékán