Hungarian–English glossary of academic terms

The aim of the glossary is to ensure that the students, faculty and those who work in the administration of ELTE (especially those of the Faculty of Humanities) will render the Hungarian academic terminology consistently and unequivocally in their English language correspondence, publications and translations. Therefore the glossary also serves as a lists of recommended translation equivalents, and offers a British English or European translation first. The equivalents provided in square brackets are also correct, but the use of synonyms is to be avoided so that a Hungarian term will be consistently translated with the same English term. The glossary does not aim to provide for the Hungarian terms all the possible English equivalents, which vary from country to country.

The translations are, as a matter of course, only valid with regard to university studies (and occasionally only in the case of the Faculty of Humanities).

magyar–angol egyetemi szakkifejezések glosszáriuma

Glosszáriumunk célja, hogy az ELTE diákjai, tanárai és hivatalnokai (különösen a bölcsészkariak) az egyetemi szakkifejezéseket egyöntetűen alkalmazzák angol nyelvű levelezésükben, kiadványaikban és fordításaikban. Ezért a glosszárium fordítási javaslatokat listáz, a brit vagy európai megfelelőt adva elsőként. A szögletes zárójelben adott fordítások is helyesek, de az ilyen szinonimák használata mellőzendő, hogy így egy-egy magyar kifejezésnek következetesen ugyanaz az angol kifejezés feleljen meg. A lista nem törekszik arra, hogy a magyar kifejezések minden angol megfelelőjét adja, ezek országról országra változhatnak.

A fordítások tulajdonképpen csak az egyetemi tanulmányokra érvényesek (sőt esetenként csak a bölcsészettudományi karokra).

  • The items provided in square brackets, “[ ]”, are less frequently used or not recommended for use with regard to matters concerning ELTE.
  • The items separated with a slash, “/”, are equivalent.
  • The text included in parentheses, “( )”, can be omitted or only serves as an explanation.
  • The words provided in angle brackets, “〈 〉”, are paraphrases rather than translation equivalents.
  • For the sake of brevity only the personal pronoun he is used as a generic pronoun.
  • A szögletes zárójelek — “[ ]” — közőtt adott kifejezések ritkábban használatosak, vagy használatuk az ELTE viszonyai között nem javasolt.
  • A perjellel — “/” — elválasztott kifejezések azonos értékűek.
  • A zárójelbe tett — “( )” — szöveg elhagyhátó, vagy magyarázatként szolgál.
  • A csúcsos zárójelbe — “〈 〉” — tett szavak körülírások, nem azonos értékű fordítások.

A ] [ B ] [ C ] [ D ] [ E ] [ F ] [ G ] [ H ] [ I ] [ J ] [ K ] [ L ] [ M ] [ N ] [ O ] [ P ] [ Q ] [ R ] [ S ] [ T ] [ U ] [ V ] [ W ] [ X ] [ Y ] [ Z ]

A
A-szak = “type A” degree course, 〈degree with a pre-set admission quota and a competitive admission examination open to all school-leavers〉
abszolutórium = final (pre-degree) certificate, 〈pre-degree certificate stating that all courses have been covered〉
abszolvál = cover all courses (towards a degree), get his final certificate
adjunktus = senior lecturer, [adjunct professor (US)]
adminisztrátor = clerk, secretary
aláírás (indexben) = instructor's signature, [audit]
alap/graduális képzés = undergraduate level, first degree
alapfokú (állami) X nyelvvizsga = lower/[basic] (state) examination in X
alapozó (kurzusok) = foundation courses, [preparatory courses]
alapszak = basic degree, main subject, major
alapvizsga = First Proficiency Exam
államvizsga = State Examination, ☞ (szak)záróvizsga
alternatív = alternative, elective
aspiráns = doctoral/PhD student
áthallgató = partial transfer student, 〈student of another faculty/ university taking some humanities courses as part of his degree〉
átképzés = retraining
átlageredmény = general average (of grades)
átvétel = transfer

B
B-szak = “type B” degree course, 〈degree open to university students or graduates only〉
befogad (tanegységként) = credit (studies done elsewhere) as a unit, accept as equivalent
beiratkozás = registration
bejegyzés (indexben, okiratban) = remark
betud ☞ felment
bírálat = referee's report
bíráló = referee
bizonyítvány = certificate, diploma
bizottság = committee, board
bölcsész (szakember) = scholar, arts graduate
bölcsészdiploma = arts degree, (university) degree in the humanities
bölcsészet(tudomány) = humanities/[arts]/[scholarship]
bölcsész(ettudományi )kar = faculty of humanities/[arts]
bölcsész (hallgató) = humanities/arts student
bölcsész-tanári diploma = arts degree with a teaching degree, university teaching degree

C
címbejelentés (szakdolgozaté) = 〈thesis title declaration〉
címzetes = honorary
csoport (egy tárgyból adott párhuzamos kurzusoknál) = group, [section]

D
dékán = Dean, [Provost]
dékánhelyettes = deputy dean, [assistant dean]
demonstrátor = teaching assistant, TA
diákkör ☞ tudományos d.
Diáktanácsadó = Students Advisory Bureau
diploma (oklevél) = degree, [diploma]
disszertáció = dissertation, [thesis]
docens = associate professor
doktorál = obtain/pass/do his doctorate
doktori = doctoral, PhD
doktori szigorlat = PhD comprehensive examination
dolgozat = paper

E
egyetemi doktor(átus) [1993 előtti “kisdoktor”] = university doctor(ate), 〈first postgraduate diploma〉
egyetemi tanács = Senate
egyetemi tanár = (full) professor
egyszakos = student taking one degree, single-degree student, 〈he has one major〉
elégséges = satisfactory, [pass]
elégtelen = unsatisfactory, [fail]
elhagy (tanegységet) = drop/discontinue (a course)
ellenjegyez, -gyzés = countersign, -signature
elmélet (az index rovataként) = lectures
elnök = chairman, chairperson, the chair
előadás = lecture(s), lecture course
előadó ☞ oktató; adminisztrátor
előfeltétel = pre-requisite
előjelentkezés = pre-registration (for a course/group/section)
előmenetel = progress
ELTE = Eötvös Loránd University
elvégzi az X szakot = graduate in X, complete his studies (of X), finish the X degree, cover the full program(me) (of X)
érettségi = maturity examination, [school-leaving examination, high-school final, GCSE (GB)]
értekezés ☞ disszertáció
esti/levelező (tagozatos) hallgató = part-time evening/corresponding student
etalonvizsga= standardised examination
éves: II. éves hallgató = second year student
évfolyam = year, [class]

F
fakultatív, szabadon választható = optional
félállású = part-time
félév = semester, [term (GB)]
felmenő rendszer = phasing-out system
felment vkit vmiből = waive something for somebody
felmentés = waiver
felsőfokú (állami) X nyelvvizsga = higher/advanced (state) examination in X
felsőfokú tanulmányok = (studies in) higher education
felsőoktatás = higher education
felvesz (kurzust) = take/[add]/[join] (a course)
felvesz (indexet) = collect, [pick up]
felvesz (egyetemre) = admit (to university)
felvesz(i az X szakot) = take up (X as a degree), become an X major
felvételi vizsga = admission examination, [entrance exam]
felvétel(i eljárás) = admission (procedure)
filozófiai, retorikai és számítástechnikai kötelezettség ☞ FRSZ
foglalkozás = class
főigazgató = Director General
főiskola = college (of higher education)
főiskolai diploma/oklevél = college degree
FRSZ (Filozófia, Retorika, Számítástechnika) = Philosophy/Rhetoric/Computer Skills (obligatory general education component)

G
göngyölített átlag = cumulative average (of grades)
graduális ☞ alap
gyakorlat(i kurzus) = practical (course), practice, [seminar]
gyakorlati jegy = practical course mark
gyakorlat (az index rovataként) = practicals
gyakornok = teaching assistant, TA

H
halaszt/kihagy (félévet) = postpone studies by a term, break off (studies for a term), [skip a term]
hallgató = student
hallgatói önkormányzat = students' union/council
helyettes = Deputy, [Vice]
heti óraszám = weekly hours
hiányzás = absence
hirdet (kurzust) = announce, advertise, list (in the time-table)
hiteles másolat/fordítás = true/certified copy/translation

I
időlegesen másutt tanuló = 〈student spending a term abroad〉
igazgató = director
index ☞ leckekönyv
intézet = institute, School (of… Studies)
irányszám/keretszám = quota
írásbeli = written

J
járulékos = additional, subsidiary
jegy = grade, [mark]
jeles = excellent, [A]
jelentkezés (egyetemre, szakra) = application
jelentkezés (kurzusra, vizsgára) = registration
= good, [B]
jogi kar = Faculty of Law, [Law School]
juttatásképes félév = 〈term entitling the student to allowances next term〉
juttatások = allowances, [grant]

K
kandidátus = PhD, [academic “candidate”], C.Sc.
kandidatura, kandidátusi fokozat = PhD, [CSc]
kar = faculty, [school]
kari tanács = Faculty Council
kényszerrendezés = prescribed sequencing (of units)
képesítő vizsga = qualifying examination
képzés = training, instruction, the course/program(me)
képzési szakasz = tier
képzési idő = ideal/[guaranteed] length of studies, [legal duration of the course]
keretszám = quota
kétszakos = student taking two degrees, double-degree student, 〈he has two majors〉
kiegészítő (képzés/szak) = supplementary degree, [post-college/M.A. training]
kinevezett = tenured
kisdoktor ☞ egyetemi doktor
kitüntetéses oklevél = degree with honours
kódszám = code (number)
kollégium (szállás) = (students') hostel, [hall], [dormitory]
kollégium (előadás) = lecture course
kollokvium = (endterm) examination
komplex államvizsga = comprehensive state examination
kötelező (kurzus/tanegység) = obligatory/required/core (course/unit)
kötelezően választható ☞ alternatív
közepes = average, [fair], [C],
középfokú (állami) X nyelvvizsga = intermediate (state) examination in X
középiskolai tanár = secondary-school teacher, [high-school teacher (US)]
közismeret = general education, non-degree component
kurzus = course

L
latinigényes szak = degree requiring a Latin exam
látogatás = attendance
lead (szakot) = drop/abandon (a major/degree)
lead (indexet, dolgozatot) = turn in, hand in
leckekönyv = credit book, [course record book, markbook]
leckekönyv-kivonat = transcript
lektor = lector, [native speaking language instructor]
levelező = correspondence, [external]

M
magyarigényes szak = degree requiring mastery of Hungarian
másoddiplomás = (student) studying for a second degree
megbízott (vezető, felelős) = acting
megbízott (előadó, oktató) = temporary, [non-tenured], [visiting]
megfelelt = satisfied (examination)
megismételt vizsga = re-take exam, [make-up exam]
megszakít ☞ halaszt
megszerez (tanegységet) = cover/obtain (a unit)
megvéd (szakdolg./disszert.) = defend
mellékel(t) = enclose(d), attach(ed)
minősítés = evaluation

N
nagydoktor, tudomány doktora = doctor of science, [academic doctor], D.Sc. , [D.Litt.]
nappali (tagozatos) hallgató = regular student, [full-time student]
nemszakos = non-degree, (of) general education
nemzetközi kapcsolatok = international relations
nulladik évfolyam = preparatory year before admission
nyelvtanár = language instructor
nyelvtanári szak = language teacher's (college level) training/degree, B.Ed.
nyelvvizsga = foreign language examination; ☞ alap-, közép-, felsőfokú
Nyilvántartás(i Csoport) = Student Registration Office, [Registry]
Nyilvántartási Csoport vezetője = the Registrar
nyugalmazott = retired, emeritus

O
oklevél (egyetemi diploma) = degree
oktatás(i) = education(al); ☞ tanulmányi
oktató = instructor
óra ☞ foglalkozás; ☞ kurzus
óraadó = external lecturer
óramegbeszélés = meeting to fix class times
osztályzat ☞ jegy
OTDK (Országos Tudományos Diákkörök Konferenciája) = National Conference of Student's Scholarly Circles
önálló program = independent program(me), self-contained diploma course
önköltséges ☞ tandíjas
őszi félév = autumn semester, [autumn term (GB). fall semester (US)]
ösztöndíj (megpályázott) = scholarship
ösztöndíj (havi rendes) = stipend, [grant]
ösztöndíjas ☞ aspiráns, demonstrátor

P
pályázat = application
pályázik vimre = apply for something
pedagógiai tárgyak = education/[pedagogical] subjects
posztgraduális = postgraduate, [graduate (US)]
professzor = professor
program = program(me), diploma course

R
rektor = Rector, [(Vice-)Chancellor, President]
rektori hivatal = Rector's Office
részállású ☞ félállású
részképzés = term(s) abroad, year abroad

S
speciális kollégium/szeminárium. = elective course, [specialization course]
szabadon választható ☞ fakultatív
szak = degree course, degree, major (subject), [specialty], [branch]
szakasz ☞ képzési
szakcsoport ☞ tanszéki sz.
szakdolgozat = degree thesis, [final diploma paper], [MA dissertation]
szakfelvételi engedély = permission to register/matriculate for a degree course
szakgazda = director of studies (for the … degree)
szakirányú = professional
szakmai gyakorlat = field practice
szakos hallgató = degree student, student of/reading X, X-major
szakos program = specialization programme (attached to a full degree)
szakzáróvizsga = final examination
szeminárium = seminar
szerződéses = temporary, [contracted], [non-tenured]
szigorlat = comprehensive examination, [final examination, finals]
szint = level
szóbeli = oral
szociális = welfare
szorgalmi időszak = term-time, [session]
szünet = holiday, [vacation]

T
tanár = professor, lecturer, teacher, instructor
tanárképes szak = degree combinable with teaching degree
tanárképzés = teacher training, education component
tanárképző főiskola(i kar) = college of education, teacher training college
tanársegéd = assistant lecturer, [assistant professor (US)]
tanárszakos = teacher trainee, 〈he studies for a teaching degree〉
tandíj = (tuition) fee
tandíjas = fee-paying
tanegység = (study) unit
tanegység-rendszer = unit system
tanegységlista = study unit list (of the X degree)
tanítási gyakorlat = teaching practice
tanrend = timetable, [course list]
tanszék (szervezeti egység) = department
tanszék (professzori állás) = chair, professorship
tanszékcsoport = division (of History, of Oriental Studies, etc.), [School]
tanszéki szakcsoport = (departmental) section, sub-department
tanszékvezető = head of department, [chair]
tantárgy = subject
tanterv = curriculum, [syllabus]
tanulmányi = (of/for) studies, academic
tanulmányi dékánhelyettes = (deputy/[associate]) dean of studies, dean for studies affairs
tanulmányi osztály = office of the Dean of Studies, Registry
tanulmányi idő (szakos) = allowed length of studies (for one degree)
Tanulmányi és vizsgaszabályzat = Studies and Exams Code, [Examinations Regulations]
tárgyfelvétel(i időszak) = 〈period for choosing courses〉, [drop-add period]
tavaszi félév = spring semester, [spring term (GB)]
témavezető = consultant, supervisor
teljes állású = full-time
térítéses képzésű hallgató = full fee paying student
természettudományi kar = Faculty of Sciences
testnevelés = physical education, [PE], [sports]
törzskurzus (a szakon belül) ☞ kötelező
törzsképzés(i szakasz) = main tier (in curriculum)
törzstanegység (a karon, nem járulékos) = creditable/unit course
Társadalomtudományi és filozófiai kötelezettség, TTF = requirement in philosophy and social science
tudományegyetem = university
tudományos főmunkatárs = senior research fellow
tudományos munkatárs = research fellow
tudományos segédmunkatárs = assistant research fellow
tudományos tanácsadó = research advisor
tudományos = (of/for) research, [scholarly], [scientific]
tudományos dékánhelyettes = (deputy/[associate]) dean for research affairs
tudományos diákkör, TDK = Students' Scholarly Circle
tudományos ösztöndíj (graduális szinten) = stipend for academic excellence
tudományos ösztöndíj (posztgraduális szinten) = research/academic/PhD grant
TVSz ☞ Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat

U
utóvizsga, pótvizsga ☞ megismételt

V
választandó ☞ alternatív
védés = defending (of the thesis/dissertation)
végbizonyítvány ☞ abszolutórium
végez: az ELTE-n végzett = he graduated from Eötvös Loránd University
vendégtanár = guest/[visiting] lecturer
vendéghallgató = guest student, [non-matriculated student], [audit student]
vizsgaidőszak = examination period/[season]/[session]
vizsgalap = grade/[grading] sheet
vizsgabizottság = examination board, [examining committee/board]

Z
záróvizsga = final examination, [finals]
zárthelyi (dolgozat) = classroom test


seas compiled by Ádám Nádasdy
page last touched Sun Feb 2 08:29:50 CET 2003