Az ELTE Angol-Amerikai Intézetének
Szervezeti és Működési Szabályzata

Az ELTE rektora — az Egyetemi Tanács 1993. november 23-i határozatának figyelembevételével — 1994. július 1-jei hatállyal Angol—Amerikai Intézetet létesített a Bölcsészettudományi Karon.

1. Az Intézet neve és tevékenységi köre

1.1. Az Intézet neve
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Angol—Amerikai Intézete (röviden: AngAmInt); a továbbiakban: Intézet. Az Intézet neve angolul: School of English and American Studies (röviden: SEAS).

1.2. Az Intézet tudományos tevékenységi köre
Az Intézet tudományos kutatási területei a következők:

1.3. Az Intézet oktatási tevékenységi köre
Az Intézet által gondozott szakok (a továbbiakban: szakok) a következők:

A felsorolt szakok szakgazdája — az angoltanár (MA) szak esetében a szaktárgyi modul szakgazdája — az Intézet. A szakgazdai jogokat az Intézeti Tanács gyakorolja, de ezek egy részét a tanszékekre ruházhatja. Azon tantárgyakat/tanegységeket, amelyeknek az Intézet a mindenkori érvényes akkreditációk eredményeképpen szakgazdája, az Egyetem hivatalos ETR-rendszerében szereplő mindenkori tantárgyak/tanegységek listája tartalmazza.

Az intézet programokat is gondoz, ezek gazdái egyes oktatók.

Az intézetben doktori képzés is folyik: az egyes programok a szakmailag illetékes doktori iskolák alá tartoznak.

2. Az Intézet felépítése

2.1. Az Intézet a következő nem önálló oktatási-kutatási egységeket (a továbbiakban: tanszékek) foglalja magába:

Szervezeti változtatásra az Intézeti Tanács tesz javaslatot a Kari Tanácsnak. Ilyen változtatás esetén a jelen Szabályzat értelemszerűen módosítandó.

2.2. Az Intézet további egysége:

2.3. A doktori programok:

3. Az Intézet tisztségviselői

3.1. Az oktatók közül:

A fenti tisztségeket különböző személyeknek kell ellátniuk.

3.2. A nem oktató-kutató munkatársak közül:

4. Az Intézeti Tanács

4.1. Az Intézeti Tanács szerepe
Az Intézet legfőbb döntéshozó, javaslattevő, véleményező és ellenőrzési jogkörrel felruházott vezető testülete az Intézeti Tanács (IT; School Council).

4.2. Az Intézeti Tanács dönt

 1. az Intézet oktatási-kutatási súlypontjainak és közvetlen terveinek kérdésében,
 2. az Intézet szakmai tevékenységének tanévenkénti értékeléséről,
 3. az Intézet létszámgazdálkodásának elveiről,
 4. az Intézet költségvetési keretének felosztásáról, illetve a felhasználásról szóló beszámoló elfogadásáról,
 5. a Könyvtár fenntartási költségeinek mértékéről,
 6. az állami dotációból és egyéb forrásokból az Intézet (tehát nem valamelyik tanszék) rendelkezésére álló javak (gépi szerzemények, eszközök) Intézeten belüli megosztásáról (forrásallokáció),
 7. az intézeti szinten kapott bértömegnek illetve álláshelyeknek a szervezeti egységek közötti elosztásáról (státuszallokáció), minősített többséggel,
 8. az igazgató javaslata alapján az igazgatóhelyettes(ek) személyéről,
 9. továbbá minden olyan ügyben, amelyet döntésre az Intézet elé terjesztenek.

4.3. Az Intézeti Tanács a Kari Tanács megerősítését igénylő döntést hoz szakgazdai kérdésekben (elsősorban a tanszékek előterjesztése alapján), jelesül az Intézet által gondozott szakok tanegységlistájának (tantervének) megváltoztatásáról. Az e pontban körülírt kérdésekben minősített (kétharmados) többséggel kell dönteni.

4.4. Az Intézeti Tanács javaslatot tesz

 1. a Kari Tanács intézeti struktúrára vonatkozó határozatára figyelemmel az Intézet által gondozott tantárgyak körére és annak módosítására
 2. az intézeti tanszékek létesítésére, megszüntetésére az érintett tantárgykör egyidejű meghatározásával, valamint a kar vezetője számára az Intézeti tanszékvezetői megbízásra,
 3. az Intézet által kizárólagosan gondozott szakon a képzés indítására, szüneteltetésére vagy megszüntetésére,
 4. új oktatói-kutatói és nem oktatói-kutatói dolgozók álláshely létesítésére,
 5. kitüntetések adományozására
 6. a Professor Emeritus, a magántanári, a címzetes Egyetemi és főiskolai tanári és docensi, a mestertanári, mesteroktatói cím adományozására,
 7. „tiszteletbeli doktor és professzor” cím adományozására,
 8. továbbá minden olyan ügyben, amelyet javaslattételre az Intézet elé terjesztenek.

4.5. Az Intézeti Tanács véleményt nyilvánít

 1. olyan szakokon a képzés indítása, szüneteltetése és megszüntetése tárgyában, amelyben az Intézet közreműködik,
 2. az Intézet oktatóinak intézeti tanszékekre beosztásáról; ebben a kérdésben a döntés joga az igazgatóé (az érintett tanszékvezető(k) beleegyezésével)
 3. intézeti igazgatóhelyettes(ek) megbízásáról
 4. a Kar vezetője vagy a Kari Tanács által kezdeményezett kérdésekben,
 5. az intézetigazgató személyéről,
 6. az érintett tanszéki értekezlet javaslata alapján az intézeti tanszékvezető(k) személyéről,
 7. az Intézeten belüli oktatói és kutatói állásokra vonatkozó pályázatok kiírásairól illetve a kinevezésekről (a tanszékek előterjesztése alapján)
 8. a tanszékeket érintő, a felsőbb szervek elé kerülő tervezetekről, jelentésekről (elsősorban a tanszékek előterjesztése alapján),
 9. az Intézet szerződéses munkáinak szakmai és gazdasági ügyeiről, és ellátja ezek szakmai felügyeletét,
 10. a kari szabályzatok tervezeteiről illetve a meglévők megváltoztatásáról, az Intézetet érintő, a Kari Tanács elé kerülő előterjesztésekről, beszámolókról, és egyéb kérdésekről,
 11. tanszék-alapítás, -megszüntetés, -összevonás és -átszervezés ügyében,
 12. továbbá minden olyan ügyben amelyet véleményezésre az Intézet elé terjesztenek.

4.6. Különlegesen fontos, nagy horderejű, minden intézeti oktatót és dolgozót érintő kérdések megvitatására az Intézeti Tanács Intézeti Gyűlést hívhat össze. Az Intézeti Gyűlés tagja minden teljes állású dolgozó. Egyszerű szótöbbséggel nyilvánít véleményt, melyet az igazgató a Kar dékánjának továbbít.

5. Az Intézeti Tanács tagjai

5.1. Szavazati joggal 12 fő:

 1. tisztsége alapján 6 fő: az igazgató és az öt tanszékvezető;
 2. az oktatók és kutatók választott képviselője (a választás lebonyolítására a Kari SzMSz szabályozása az irányadó),
 3. a nem oktató és kutató közalkalmazottak választott képviselője (a választás lebonyolítására a Kari SzMSz szabályozása az irányadó),
 4. 4 választott hallgatói képviselő

5.2. Tanácskozási joggal:

 1. a tanulmányi intézetigazgató-helyettes;
 2. a tudományos igazgatóhelyettes
 3. a könyvtárvezető;
 4. a műszaki vezető;
 5. az Intézet Kari Tanácsba választott tagjai;
 6. a kimenő főiskolai program koordinátora.

5.3. Az Intézeti Tanács ülésére, ha annak napirendjén gazdasági tárgyú előterjesztés is szerepel, tanácskozási joggal meg kell hívni a Kar gazdasági vezetőjét. Az intézetigazgató az Intézeti Tanács ülésére bárkit meghívhat, akinek részvételét a napirendi pont tárgyára tekintettel indokoltnak tartja.

6. Az Intézeti Tanács ügyrendje

6.1. Az Intézeti Tanácsot az intézetigazgató hívja össze félévenként legalább kétszer.

6.2. Az Intézeti Tanácsot 15 napon belül össze kell hívni, ha azt valamely intézeti tanszékvezető, vagy a Kar vezetője vagy a tanács tagjainak legalább egyharmada a napirend megjelölésével írásban kezdeményezi.

6.3. Az Intézeti Tanács ülései az Intézethez tartozó oktatók, kutatók, egyéb alkalmazottak és hallgatók számára nyilvánosak, azokról jegyzőkönyv készül. Az Intézeti Tanács a jelen lévő tagjai több mint ötven százalékának az ok és cél megjelölésével előterjesztett indítványára zárt ülést rendelhet el, de az ülésen hozott határozatok minden esetben nyilvánosak, azokat az ülést követően meg kell küldeni a dékánnak, illetve az Intézet vagy a Kar honlapján közzé kell tenni.

6.4. Az Intézeti Tanácsban szavazással kell dönteni a a 4.2. és 4.3. pont, illetve véleményt nyilvánítani a 4.5. pont alatt felsorolt kérdésekben.

6.5. Az Intézeti Tanács határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele, azaz bármely 7 szavazati jogú tag jelen van (ezek összetételétől függetlenül). Személyi kérdésekben a szavazás titkos és kizárólag „igen” vagy „nem” szavazattal történik. Az Intézeti Tanács elnöke az igazgató.

6.6. Az Intézeti Tanács szorgalmi időben ülésezik. Rendkívüli/sürgős ügyben azonban bármikor összehívható. Az Intézeti Tanács maga határozza meg működési rendjét. A napirendre az igazgató tesz javaslatot. A Tanácsülésen más tag is tehet napirendi javaslatot, illetve kérheti indítványának szavazásra bocsátását.

6.7. Döntéshozatali szavazás rendesen csak az előző ülésen tárgyalt, illetve a napirend szétküldésekor részletesen kifejtett kérdésről tartható. Aznap tárgyalt kérdésről („new business”) döntéshozatal csak sürgős esetben tartható, ám ekkor a sürgős döntéshozatal tényét előbb az ülésnek meg kell szavaznia. Ügyrendi szavazás bármikor tartható (pl. hogy mit tűzzenek napirendre, kapjon-e még szót valaki, legyen-e sürgősségi döntéshozatal, stb.).

6.8. Az Intézeti Tanács ülésére a dékánt meg kell hívni.

6.9. Az Intézeti Tanács a 4. pontban körülírt jogait át nem ruházhatja.

6.10. Az Intézeti Tanács üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv vezetőjét és hitelesítőjét az Intézeti Tanács jelöli ki. Az Intézeti Tanács üléseinek előterjesztései, jegyzőkönyvei és határozatai nyilvánosak, a határozatokat az intézeti hirdetőtáblára ki kell függeszteni, valamint az Intézet honlapjára fel kell tenni.

7. Az intézetigazgató

7.1. Az Intézet igazgatói feladataival az egyetemmel teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonyban álló egyetemi tanár bízható meg. A kari szabályzat lehetővé teheti az intézetigazgatói megbízást habilitált egyetemi docens részére is. Az intézetigazgatói megbízatás pályázat alapján 65 éves korig tölthető be.

7.2. Az intézetigazgatót a Kari Tanács javaslatára, a Szenátus véleménye ismeretében a Kar vezetője bízza meg.

7.3.Az Intézet igazgatójának megbízása legalább három, de legfeljebb öt évre szól, amely az Intézeti Tanács véleményére is figyelemmel újabb legfeljebb öt évre pályázat alapján többször megismételhető. Megbízatása idején az intézetigazgató csak az egyetemen láthat el vezetői feladatot.

7.4. A 7.3. pontban írt megbízás időtartamának felső határát a kari szabályzat rövidebb időre is meghatározhatja.

7.5. Az intézetigazgatói megbízás megszűnik

 1. a megbízás időtartamának lejártával,
 2. lemondással,
 3. felmentéssel,
 4. a törvényben meghatározott életkor betöltésével,
 5. az Intézet megszűnése vagy más intézettel történő egyesülése, illetve szétválása esetén.

7.6. Az igazgató jogköre és feladatai

7.6.1. Az Intézet vezetését az Intézeti Tanáccsal együttműködve az intézetigazgató látja el. Különösen:

 1. a tanszékvezetőkkel együttműködve felügyeli az Intézet által gondozott szakok oktatásának egyenletesen magas színvonalát;
 2. figyelemmel kíséri és ösztönzi az oktatók-kutatók tudományos előmenetelét és a tanszékvezetőkkel karöltve elősegíti a tudományos kutatómunkának kedvező feltételek megteremtését;
 3. az Intézet munkatársainak publikációit számontartja, támogatja;
 4. összehangolja a tanszékek működését;
 5. kezdeményezi az intézeti tanszékvezető(k) megbízását, az egyes intézeti tanszékek által gondozott tantárgyak körének és annak módosításának meghatározását,
 6. terveket dolgoz ki, javaslatokat tesz az Intézet szakmai, szervezeti, dologi fejlesztésére;
 7. képviseli az Intézetet és az Intézeti Tanács állásfoglalásait a Kar és az Egyetem megfelelő fórumain;
 8. a fent leírtak szerint részt vesz az Intézeti Tanács ülésének előkészítésében, az Intézeti Tanács munkájában; és az ott hozott határozatok végrehajtásában,
 9. a Kar szabályainak megfelelően és az érintett szervezeti egység vezetőjével (tanszékvezetővel, könyvtárvezetőel) együttműködve meghatározza az Intézet dolgozóinak munkakörét az érintett szervezeti egység vezetőjével egyeztetve;
 10. dönt minden olyan kérdésben, mely nem tartozik az Intézeti Tanács vagy a tanszékek hatáskörébe,
 11. irányítja az intézeti adminisztrációt,
 12. ellátja a felsőbb szintű szabályzatokban megállapított egyéb feladatokat, illetve gyakorolja az azokban meghatározott hatáskört.

7.6.2. Az Intézet igazgatója irányítja az Intézet személyzeti munkáját, ennek keretében gyakorolja a közvetlen munkahelyi vezetőt a Foglalkoztatási Követelményrendszerben megillető jogokat, ennek keretében

 1. az Intézeti Tanács véleményét figyelembe véve dönt az Intézet új oktatóinak Intézeti Tanszékekre történő beosztásáról,
 2. meghatározza az Intézet kutatóinak és nem oktató-kutató dolgozóinak munkakörét, javaslatot tesz előléptetésükre (az érintett tanszékvezető(k) beleegyezésével),
 3. javaslatot tesz a Kar vezetője számára az igazgatóhelyettes(ek) személyére.

7.6.3. A 7.6.2. pontban felsoroltak előkészítésének szabályairól a kari szabályzat rendelkezik.

8. Az Intézet további tisztségviselői

8.1. Az igazgatóhelyettesek

8.1.1. Az intézetigazgatót munkájában a kari szabályzatban meghatározott módon helyettes(ek) segíti(k). A megbízatás az igazgató megbízatásának lejártáig terjedhet.

8.1.2. A helyettesek személyére — az Intézeti Tanács meghallgatása után — az intézetigazgató tesz javaslatot a kar vezetőjének. Igazgatóhelyettesi feladattal csak egyetemi vagy főiskolai tanár vagy egyetemi docens bízható meg.

8.1.3. Az igazgatóhelyettes az intézetigazgató általános és/vagy eseti felhatalm,azása alapján az igazgató hatáskörében járhat el. Az igazgató és helyettese közötti munkaköri megosztást a Kari Tanács határozza meg.

8.1.4. A tanulmányi igazgatóhelyettes jogköre és feladatai:

 1. általánosan helyettesíti az igazgatót annak felkérése alapján vagy akadályoztatása esetén;
 2. összefogja és koordinálja az Intézet által gondozott szakok oktatását;
 3. szervezi a felvételi eljárásban az Intézetre háruló teendőket;
 4. gondoskodik a szakok tanrendjének és más intézeti tájékoztató kiadványoknak az elkészítéséről.

8.1.5. A tudományos igazgatóhelyettes jogköre és feladatai:

 1. figyelemmel kíséri az Intézet számára releváns pályázati lehetőségeket, tudományos rendezvényeket, és azok részleteiről informálja a tanszékeket,
 2. koordinálja és segíti a pályázati anyagok elkészítését,
 3. összeállítja és beadja a közös intézeti pályázatokat, és figyelemmel kíséri azok sorsát,
 4. tudományos üléseket, konferenciákat szervez az intézetigazgató javaslata alapján,
 5. közreműködik az oktatók és a hallgatók tudományos tevékenységének előmozdításában, ösztöndíjak és pályázatok elbírálásában,
 6. figyeli az Inet1zet tudományos kiadványait,
 7. koordinálja a tanszéki, intézeti, kari és egyetemi honlapok Intézetünkre vonatkozó adatainak rendszeres frissítését.

8.2. A könyvtárvezető
főállású, felsőfokú szakirányú végzettségű szakember. Munkáját az igazgató irányítja. A könyvtárvezető feladatai:

 1. a Könyvtár gyarapítási elveinek megfelelően irányítja és összehangolja a megrendeléseket;
 2. kezeli a Könyvtár gazdasági ügyeit, ideértve az Intézet által biztosított fenntartási, működési költséget is;
 3. felelős a könyvtári törvény betartatásáért, a bizonylatolás szabályosságáért, a könyvtári dokumentumok leltáráért;
 4. irányítja a Könyvtárhoz tartozó dolgozók és kisegítők munkáját;
 5. kapcsolatot tart a Kari és az Egyetemi Könyvtárral, az egyetemi felügyeleti szervekkel, a szakterületen működő társkönyvtárakkal.

8.3. A műszaki vezető
főállású, felsőfokú szakirányú végzettségű szakember, aki nem az Intézet oktatója. Munkáját az igazgató irányítja. A műszaki vezető feladatai:

 1. az Intézet informatikai rendszerének kialakítása, támogatása,
 2. az Intézet közép- és hosszútávú informatikai fejlesztési terveinek kidolgozása,
 3. az intézeti technikus(ok) munkájának irányítása, ellenőrzése és támogatása,
 4. a rendelkezésre álló forrásokból az Intézet informatikai rendszerének fejlesztése, karbantartásának biztosítása, az új beszerzések gondozása,
 5. műszaki/informatikai kérdésekben kapcsolattartás a kari és egyetemi, valamint külső szakmai szervezetekkel,
 6. informatikai tanácsadás az Intézet oktatói, dolgozói és hallgatói számára,
 7. az Intézet képviselete a BTK Informatikai és Oktatástechnikai Munkabizottságában.

9.Az Intézet tanszékei

9.1. Az Intézeten belül

intézeti tanszékek működnek.

9.2. Az intézeti tanszékek a 9.1. pontban meghatározott oktatási feladatokon túl közreműködnek a PhD képzésben akkreditált doktori program, doktori iskola munkájában és PhD szigorlati tárgy oktatásában is.

9.3. Az intézetigazgató javaslatára az Intézeti Tanács egyes kutatási feladatok ellátását az intézeti tanszékre bízhatja.

9.4. A tanszékek feladatai és jogköre:

9.4.1. Felelősek az oktatás szakmai színvonaláért, a vizsgakövetelményekért és azok érvényesítéséért; eldöntik, hogy milyen szakdolgozati témákat fogadnak el, ki bírálja a szakdolgozatokat, milyen programok vagy posztgraduális képzés indítását kezdeményezik. Véleményt adnak a szakterületükbe vágó, másutt tartott kurzusok szakos tanegységként való befogadásáról, és a tárgyfelmentési kérelmekről.

9.4.2. Felelősek az oktatás menetéért: biztosítják a félévenkénti szükséges kurzuskínálatot. A gyakorlatokat beosztják tanterem-kontingensükbe, a tanrend rájuk eső részét elkészítik az Intézet számára. Megadják vizsgaidőpontjaikat, s gondoskodnak vizsgáztató, teremfelügyelő, ill. javító tanárokról. A félév eleji előjelentkezés rájuk eső részét az intézeti igazgatósággal karöltve bonyolítják. A szakzáróvizsga-bizottságokba a szükség szerinti tagokat delegálják. Ha feltételeik megengedik, lehetővé teszik tagjaik részvételét — alapbérük terhére is — a társtanszékek munkájában.

9.4.3. Felelősek a tudományos munkáért: támogatják tagjaik kutatói munkáját, számontartják tagjaik publikációit, szakmai előmenetelét, megfelelő anyagi fedezet rendelkezésre állása esetén konferenciákat rendeznek, kiadványokat adnak ki, intézik más (bel- és külföldi) intézményekkel való kapcsolataikat, vendégelőadót hívnak meg.

9.4.4. Felelősek a hozzájuk helyezett gyakornokok és doktoranduszok vezetéséért, ilyen pályázatok gondozásáért.

9.4.5. Javaslatot tesznek alkalmazásra, hosszabbításra, pályázat kiírására és elbírálására, előléptetésre, nyugdíjazásra stb.

9.4.6. Gazdálkodnak pénzkereteikkel. Felelősek a munkatársaik szobaelhelyezéséért, a gondjukra bízott leltári tárgyakért és azok nyilvántartásáért.

9.4.7. Mindezen tevékenységeket a tanszékek egymással, ill. az intézeti igazgatósággal együttműködve, bármilyen ésszerű munkamegosztásban is végezhetik, a felelősséget azonban másnak át nem adhatják.

9.5. Az intézeti tanszékek által használt infrastruktúrát és az intézeti tanszék működéséhez szükséges adminisztrációrt az Intézet biztosítja.

9.6. Az intézeti tanszéket tanszékvezető irányítja. A tanszékvezetői megbízásra az intézetigazgató javaslatára a Kar vezetője belső pályázatot ír ki.

9.7. Az intézeti tanszék vezetésére kiirandókiírandó pályázatra az intézetigazgató a vezetői megbízás lejárta előtt legalább három hónappal korábban javaslatot tesz a dékánnak.

9.8. Ha az intézetigazgató határidőre nem tesz javaslatot a vezetői pályázat kiírására és a szervezeti egység megszüntetését sem kezdeményezi, a pályázat kiírásáról a dékán gondoskodhat.

9.9. A vezetői megbízások lejártáról a dékán hat hónappal korábban értesíti az intézetigazgatót.

9.10. Intézeti tanszékvezetői megbízás adható az Intézetbe kinevezett, teljes munkaidőben foglalkoztatott egyetemi vagy főiskolai tanárnak és egyetemi docensnek. Az intézeti tanszékvezetői megbízatás legalább három, legfeljebb öt évre adható, és 65 éves korig látható el. Belső pályázat útján többször megismételhető. (A megbízás időtartamának felső határát a kari szabályzat rövidebb időre is meghatározhatja.)

9.11. A beérkezett pályázatokat az Intézeti Tanács bírálja el és tesz javaslatot a Kar vezetőjének a megbízás kiadására. Az Intézeti Tanács a javaslat meghozatala előtt köteles az érintett intézeti tanszékhez tartoró tartozó közalkalmazottak álláspontját megismerni. A Kar vezetője a Kari Tanács véleményének ismeretében adja ki a vezetői megbízást.

9.12. A tanszékvezető feladatai és hatásköre:

 1. javaslatot tesz a tanszék által gondozott tantárgya (tantárgykör) oktatási programjára (előadás,
 2. szeminárium, gyakorlat, alternatív, fakultatív tárgyak körére és óraszámukra),
 3. javaslatot tesz az Intézetigazgatónak az oktatási feladatot ellátó intézeti munkatársak személyére, illetve külső óraadók megbízására az oktatói-kutatói követelményrendszer rendelkezéseire és az ellátandó óraszámra és kapcsolódó oktatási feladatokrar figyelemmel,
 4. közreműködik az oktatók, kutatók és nem oktató-kutató dolgozók minősítésében,
 5. meghatározza és ellenőrzi az egyes oktatók konkrét tanévi/félévi oktatási feladatait,
 6. javaslatot tesz, illetve közreműködik az Intézet kutatási feladatai meghatározásában és ellátásában,
 7. megszervezi a hallgatók tanulmányi munkájával összefüggő oktatási, vizsgáztatási és más, a tanulmányi osztályok hatáskörébe nem tartozó feladatokat,
 8. megbízatásának lejártakor beszámol az Intézeti Tanácsnak,
 9. képviseli a tanszék érdekeit a státuszok, pénzeszközök, ösztöndíjak, helyiségek, könyvrendelések stb. elosztásakor;
 10. a tanszéki értekezletet rendszeresen összehívja s azon elnököl;
 11. gyakorolja a tárgyfelmentés jogát;
 12. gyakorolja a szakgazdai jogot a szakdolgozatok címének elfogadásakor;
 13. felelős a felsorolt tanszéki feladatok ellátásáért.

9.13. A tanszékhez rendelt intézeti adminisztrátor
A tanszékhez rendelt intézeti adminisztrátor segíti a tanszék vezetőjének, oktatóinak, kutatóinak és doktoranduszainak oktatói és kutatói munkáját a tanszék vezetőjének utasításai alapján. Részt vesz továbbá az Intézet közös adminisztrációs feladatainak elvégzésében az intézetigazgató utasításai alapján.

9.14. A tanszéki értekezlet szavazati jogú tagja a tanszék valamennyi teljes állású oktatója, kutatója, valamint legalább egy, de a tanszék létszámának egynegyedét meg nem haladó számú hallgató. Tanácskozási joggal részt vehetnek a tanszék többi oktatói és kutatói, a más tanszékről áttanítók, valamint a gyakornokok.

10. Az intézet további belső tagolódása

10.1. az Intézet keretében folyó kutatási és kutatásszervezési tevékenységet az Intézetigazgató koordinálja.

10.2. Kutatással összefüggő pályázat benyújtására oktató, kutató csak az intézetigazgató jóváhagyásával jogosult. A pályázat benyújtásának feltétele a Kar által kiadott befogadó nyilatkozat és a Kar gazdasági vezetőjének ellenjegyzése. Az elnyert pályázati támogatás terhére történő foglalkoztatást az intézetigazgató a témavezető véleményének ismeretében kezdeményezi a munkáltatói jogkör gyakorlójánál.

10.3. A 10.2. pontban meghatározott alkalmazás a kutatási feladatra és a kutatás idejére szóló határozott időre történhet a pályázatban biztosított bérfedezet terhére.

10.4. Az egyetemi oktatók és kutatók, valamint a nem oktató-kutatók kinevezése az Intézetbe történik (munkavégzés helye).

10.5. Az intézetigazgató az intézeti tanszékvezetővel egyeztetve tanévenként (indokolt esetben félévente) a munkaköri leírásban határozza meg, hogy az adott oktató — kivételesen kutató —, milyen oktatási feladatot és mely intézeti tanszékhez rendelve köteles ellátni. A munkaköri leírás folyamatossá tehető.

10.6. Az Intézet kutatói munkakörbe tartozó alkalmazottainak feladatát — lehetőség esetén — az Intézetigazgató a munkaköri leírasban leírásban határozza meg és az alapján ellenőrzi.

10.7. Az Intézetbe kinevezett tanárok feladatait az intézetigazgató — esetenként folyamatos — munkaköri leírásban határozza meg és az alapján ellenőrzi.

10.8. Az Intézetbe kinevezett nem oktató-kutató közalkalmazottak feladatait az intézetigazgató — esetenként folyamatos — munkaköri leírásban határozza meg és az alapján ellenőrzi.

11. Az Angol—Amerikai Intézet Könyvtára

11.1.Az Intézet az oktató-kutató munkához szükséges dokumentumainak beszerzésére, megőrzésére és közreadására intézeti könyvtárat tart fenn Angol—Amerikai Intézet Könyvtára néven, s ehhez éves fenntartási költséget biztosít, melyet az Intézeti Tanács hagy jóvá.

11.2. A könyvtár tevékenységét az Intézeti Tanács felügyeli és irányítja.