Az ELTE Angol-Amerikai Intézetének
Szervezeti és Működési Szabályzata

Az ELTE rektora -- az Egyetemi Tanács 1993. november 23-i határozatának figyelembevételével -- 1994. július 1-jei hatállyal Angol--Amerikai Intézetet létesített a Bölcsészettudományi Karon.

1. Az Intézet neve és tevékenységi köre

1.1. Az Intézet neve
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Angol--Amerikai Intézete (röviden: AngAmInt); a továbbiakban: Intézet. Az Intézet neve angolul: School of English and American Studies (röviden: SEAS).

1.2. Az Intézet tudományos tevékenységi köre
Az Intézet tudományos kutatási területei a következők:

1.3. Az Intézet oktatási tevékenységi köre
Az Intézet által gondozott szakok (a továbbiakban: szakok) a következők:

A felsorolt szakok szakgazdája az Intézet. A szakgazdai jogokat az Intézeti Tanács gyakorolja, de ezek egy részét a tanszékekre ruházhatja.

Az intézet programokat is gondoz, ezek gazdái egyes oktatók.

Az intézetben doktori képzés is folyik: az egyes programok a szakmailag illetékes doktori iskolák alá tartoznak.

2. Az Intézet felépítése

2.1. Az Intézet a következő nem önálló oktatási-kutatási egységeket (a továbbiakban: tanszékek) foglalja magába:

Szervezeti változtatásra az Intézeti Tanács tesz javaslatot a Kari Tanácsnak. Ilyen változtatás esetén a jelen Szabályzat értelemszerűen módosítandó.

2.2. Az Intézet további egysége:

3. Az Intézet tisztségviselői

3.1. Az oktatók közül:

A fenti tisztségeket különböző személyeknek kell ellátniuk.

3.2. A nem oktató-kutató munkatársak közül:

4. Az Intézeti Tanács

4.1. Az Intézeti Tanács szerepe
Az Intézet legfőbb döntéshozó, javaslattevő, illetve véleményező szerve az Intézeti Tanács (IT).

4.2. Az Intézeti Tanács tagjai
Szavazati joggal 12 fő:

  1. tisztsége alapján 8 6 fő: az igazgató az igazgatóhelyettes, és az öt tanszékvezetők; a könyvtárvezető;
  2. az oktatók és kutatók választott képviselője;
  3. a nem oktató/kutató közalkalmazottak választott képviselője;
  4. 4 választott hallgatói képviselő

Tanácskozási joggal:

  1. az intézetigazgató-helyettes;
  2. a könyvtárvezető;
  3. a műszaki vezető;
  4. az Intézet Kari Tanácsba választott tagjai.
  5. valamint az Intézet volt igazgatói.

4.3. Az Intézeti Tanács működése

4.3.1. Az Intézeti Tanácsban szavazással kell dönteni illetve véleményt nyilvánítani a 4.4. alatt felsorolt kérdésekben.

4.3.2. Az Intézeti Tanács határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele, azaz bármely 7 szavazati jogú tag jelen van (ezek összetételétől függetlenül). Személyi kérdésekben a szavazás titkos. Az Intézeti Tanács elnöke az igazgató.

4.3.3. Az Intézeti Tanács szorgalmi időben kéthetente ülésezik. Rendkívüli/sürgős ügyben azonban bármikor összehívható. Az Intézeti Tanács maga határozza meg működési rendjét. A napirendre az igazgató tesz javaslatot. A Tanácsülésen más tag is tehet napirendi javaslatot, illetve kérheti indítványának szavazásra bocsátását.

4.3.4. Döntéshozatali szavazás rendesen csak az előző ülésen tárgyalt, illetve a napirend szétküldésekor részletesen kifejtett kérdésről tartható. Aznap tárgyalt kérdésről (,,new business'') döntéshozatal csak sürgős esetben tartható, ám ekkor a sürgős döntéshozatal tényét előbb az ülésnek meg kell szavaznia. Ügyrendi szavazás bármikor tartható (pl. hogy mit tűzzenek napirendre, kapjon-e még szót valaki, legyen-e sürgősségi döntéshozatal, stb.).

4.3.5. Az Intézeti Tanácsot rendesen az igazgató hívja össze. A Tanácsot 15 napon belül össze kell hívnia, ha a felettes szervek elrendelték, vagy valamelyik tanszékvezető, ill. a Tanács tagjainak legalább 1/3-a írásban kéri ezt a napirend megjelölésével.

4.3.6. Az Intézeti Tanács ülésére a dékánt meg kell hívni. Az Intézeti Tanács szükség esetén tanácskozási joggal mást is meghívhat.

4.3.7. Az Intézeti Tanács a 4.4. pontban körülírt jogait át nem ruházhatja.

4.3.8. Az Intézeti Tanács üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv vezetőjét és hitelesítőjét az Intézeti Tanács jelöli ki. Az Intézeti Tanács üléseinek előterjesztései, jegyzőkönyvei és határozatai nyilvánosak, a határozatokat az intézeti hirdetőtáblára, valamint az Intézet honlapjára ki kell függeszteni.

4.4. Az Intézeti Tanács jogköre

4.4.1. Az Intézeti Tanács dönt:

4.4.2. Az Intézeti Tanács a Kari Tanács megerősítését igénylő döntést hoz szakgazdai kérdésekben (elsősorban a tanszékek előterjesztése alapján), jelesül az Intézet által gondozott szakok tanegységlistájának (tantervének) megváltoztatásáról. Az e pontban körülirt kérdésekben minősített (kétharmados) többséggel kell dönteni.

4.4.3. Az Intézeti Tanács véleményt nyilvánít:

5. Az Intézeti Gyűlés

Különlegesen fontos, nagy horderejű, minden intézeti oktatót és dolgozót érintő kérdések megvitatására az Intézeti Tanács Intézeti Gyűlést hívhat össze. Az Intézeti Gyűlés tagja minden teljes állású dolgozó. Egyszerű szótöbbséggel nyilvánít véleményt, melyet az igazgató a Kar dékánjának továbbít.

6. Az intézetigazgató

Az igazgató jogköre és feladatai
Az Intézet vezetését az Intézeti Tanáccsal együttműködve az Intézetigazgató látja el. Különösen:

7. Az Intézet további tisztségviselői

7.1. Az igazgatóhelyettes

7.1.1. Az igazgatóhelyettes megbízásáról az igazgató javaslata alapján az Intézeti Tanács hoz a dékán által megerősítendő döntést. Megbízatása az igazgató megbízatásának lejártáig terjedhet.

7.1.2. Az igazgatóhelyettes jogköre és feladatai:

7.2. A könyvtárvezető főállású, felsőfokú szakirányú diplomával rendelkező szakember. Munkáját az igazgató irányítja.

A könyvtárvezető feladatai:

7.3. A műszaki vezető főállású, szakirányú felsőfokú végzettségű szakember, aki nem az Intézet oktatója. Munkáját az igazgató irányítja.

A műszaki vezető feladatai:

8. Az Intézet tanszékei

8.1. A tanszékek feladatai és jogköre:

8.1.1. Felelősek az oktatás szakmai színvonaláért, a vizsgakövetelményekért és azok érvényesítéséért; eldöntik, hogy milyen szakdolgozati témákat fogadnak el, ki bírálja a szakdolgozatokat, milyen programok vagy posztgraduális képzés indítását kezdeményezik. Véleményt adnak a szakterületükbe vágó, másutt tartott kurzusok szakos tanegységként való befogadásáról, és a tárgyfelmentési kérelmekről.

8.1.2. Felelősek az oktatás menetéért: biztosítják a félévenkénti szükséges kurzuskínálatot. A gyakorlatokat beosztják tanterem-kontingensükbe, a tanrend rájuk eső részét elkészítik az Intézet számára. Megadják vizsgaidőpontjaikat, s gondoskodnak vizsgáztató, teremfelügyelő, ill. javító tanárokról. A félév eleji előjelentkezés rájuk eső részét az intézeti igazgatósággal karöltve bonyolítják. A szakzáróvizsga-bizottságokba a szükség szerinti tagokat delegálják. Ha feltételeik megengedik, lehetővé teszik tagjaik részvételét -- alapbérük terhére is -- a társtanszékek munkájában.

8.1.3. Felelősek a tudományos munkáért: számontartják tagjaik publikációit, szakmai előmenetelét, konferenciákat rendeznek, kiadványokat adnak ki, intézik más (bel- és külföldi) intézményekkel való kapcsolataikat, vendégelőadót hívnak meg.

8.1.4. Felelősek a hozzájuk helyezett gyakornokok és doktorandusok vezetéséért, ilyen pályázatok gondozásáért.

8.1.5. Javaslatot tesznek alkalmazásra, hosszabbításra, pályázat kiírására és elbírálására, előléptetésre, nyugdíjazásra stb.

8.1.6. Gazdálkodnak pénzkereteikkel. Felelősek a munkatársaik szobaelhelyezéséért, a gondjukra bízott leltári tárgyakért és azok nyilvántartásáért.

8.1.7. Mindezen tevékenységeket a tanszékek egymással, ill. az intézeti igazgatósággal együttműködve, bármilyen ésszerű munkamegosztásban is végezhetik, a felelősséget azonban másnak át nem adhatják.

8.2 A tanszéki értekezlet szavazati jogú tagja a tanszék valamennyi teljes állású oktatója, kutatója, valamint legalább 1, de a tanszék létszámának ¼-ét meg nem haladó számú hallgató. Tanácskozási joggal részt vehetnek a tanszék többi oktatói és kutatói, a más tanszékről áttanítók, valamint a gyakornokok.

8.3 A tanszékvezető
A tanszék vezetését a tanszéki értekezlettel együttműködve a tanszékvezető látja el. Különösen:

8.4 A tanszékhez rendelt intézeti adminisztrátor
A tanszékhez rendelt intézeti adminisztrátor segíti a tanszék vezetőjének, oktatóinak, kutatóinak és doktoranduszainak oktatói és kutatói munkáját a tanszék vezetőjének utasításai alapján. Részt vesz továbbá az Intézet közös adminisztrációs feladatainak elvégzésében az intézetigazgató utasításai alapján.

9. Az Angol-Amerikai Intézet Könyvtára

Az Intézet az oktató-kutató munkához szükséges dokumentumainak beszerzésére, megőrzésére és közreadására intézeti könyvtárat tart fenn Angol-Amerikai Intézet Könyvtára néven, s ehhez éves fenntartási költséget biztosít, melyet az Intézeti Tanács hagy jóvá.

A könyvtár tevékenységét az Intézeti Tanács felügyeli és irányítja.


Módosította az Intézeti Tanács 2003. március 18-i ülésén (az ELTE TFK Főiskolai Angol Tanszékének átvétele).
Módosította az Intézeti Tanács 2005. május 31-i ülésén (a Főiskolai Tanszék megszűnése).
Módosította az Intézeti Tanács 2006. február 7-i ülésén (a hallgatói képviselők számának növelése).
Módosította az Intézeti Tanács 2006. május 9-i ülésén (az új egyetemi és kari szabályzatok értelmében, az új szakok felsorolásával és a Tanárképző Központ névváltoztatásának figyelembevételével).