Az ELTE Angol-Amerikai Intézetének
Szervezeti és Mûködési Szabályzata

Az ELTE rektora -- az Egyetemi Tanács 1993. november 23-i határozatának figyelembevételével, 1994. július 1-jei hatállyal Angol-Amerikai Intézetet létesített a Bölcsészettudományi Karon.

1. Az Intézet neve és tevékenységi köre

1.1. Az Intézet neve
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Angol-Amerikai Intézete (röviden: AngAmInt); a továbbiakban: Intézet. Az Intézet neve angolul: School of English and American Studies (röviden: SEAS).

1.2. Az Intézet tudományos tevékenységi köre
Az Intézet tudományos kutatási területei a következôk:

1.3. Az Intézet oktatási tevékenységi köre
Az Intézet által gondozott szakok (a továbbiakban: szakok) a következôk:

A felsorolt szakok szakgazdája az Intézet. A szakgazdai jogokat az Intézeti Tanács gyakorolja, de ezek egy részét a tanszékekre ruházhatja.

Az intézet programokat is gondoz, ezek gazdái egyes oktatók.

Az intézetben doktori képzés is folyik: az egyes programok a szakmailag illetékes doktori iskolák alá tartoznak.

2. Az Intézet felépítése

2.1. Az Intézet a következô nem önálló oktatási-kutatási egységeket (a továbbiakban: tanszékek) foglalja magába:

Szervezeti változtatásra az Intézeti Tanács tesz javaslatot a Kari Tanácsnak. Ilyen változtatás esetén a jelen Szabályzat értelemszerûen módosítandó.

2.2. Az Intézet további egysége:

3. Az Intézet tisztségviselôi

3.1. Az oktatók közül:

A fenti tisztségeket különbözô személyeknek kell ellátniuk.

3.2. A nem oktató-kutató munkatársak közül:

4. Az Intézeti Tanács

4.1. Az Intézeti Tanács szerepe
Az Intézet legfôbb döntéshozó, javaslattevô, illetve véleményezô szerve az Intézeti Tanács (IT).

4.2. Az Intézeti Tanács tagjai
Szavazati joggal 12 fô:

  1. tisztsége alapján 9 fô: az igazgató; az igazgatóhelyettes, a tanszékvezetôk; a könyvtárvezetô;
  2. 3 választott hallgatói képviselô

Tanácskozási joggal:

  1. a mûszaki vezetô;
  2. az Intézet Kari Tanácsba választott tagjai;
  3. valamint az Intézet volt igazgatói.

4.3. Az Intézeti Tanács mûködése

4.3.1. Az Intézeti Tanácsban szavazással kell dönteni illetve véleményt nyilvánítani a 4.4. alatt felsorolt kérdésekben.

4.3.2. Az Intézeti Tanács határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele, azaz bármely 7 szavazati jogú tag jelen van (ezek összetételétôl függetlenül). Személyi kérdésekben a szavazás titkos. Az Intézeti Tanács elnöke az igazgató.

4.3.3. Az Intézeti Tanács szorgalmi idôben kéthetente ülésezik. Rendkívüli/sürgôs ügyben azonban bármikor összehívható. Az Intézeti Tanács maga határozza meg mûködési rendjét. A napirendre az igazgató tesz javaslatot. A Tanácsülésen más tag is tehet napirendi javaslatot, illetve kérheti indítványának szavazásra bocsátását.

4.3.4. Döntéshozatali szavazás rendesen csak az elôzô ülésen tárgyalt kérdésrôl tartható. Aznap tárgyalt kérdésrôl (,,new business'') döntéshozatal csak sürgôs esetben tartható, ám ekkor a sürgôs döntéshozatal tényét elôbb az ülésnek meg kell szavaznia. Ügyrendi szavazás bármikor tartható (pl. hogy mit tûzzenek napirendre, kapjon-e még szót valaki, legyen-e sürgôsségi döntéshozatal, stb.).

4.3.5. Az Intézeti Tanácsot rendesen az igazgató hívja össze. A Tanácsot 15 napon belül össze kell hívnia, ha a felettes szervek elrendelték, vagy valamelyik tanszékvezetô, ill. a Tanács tagjainak legalább 1/3-a írásban kéri ezt a napirend megjelölésével.

4.3.6. Az Intézeti Tanács ülésére a dékánt meg kell hívni. Az Intézeti Tanács szükség esetén tanácskozási joggal mást is meghívhat.

4.3.7. Az Intézeti Tanács a 4.4. pontban körülírt jogait át nem ruházhatja.

4.3.8. Az Intézeti Tanács üléseirôl jegyzôkönyv készül. A jegyzôkönyv vezetôjét és hitelesítôjét az Intézeti Tanács jelöli ki. Az Intézeti Tanács üléseinek elôterjesztései, jegyzôkönyvei és határozatai nyilvánosak, a határozatokat az intézeti hirdetôtáblára, valamint az Intézet honlapjára ki kell függeszteni.

4.4. Az Intézeti Tanács jogköre

4.4.1. Az Intézeti Tanács dönt:

4.4.2. Az Intézeti Tanács a Kari Tanács megerôsítését igénylô döntést hoz szakgazdai kérdésekben (elsôsorban a tanszékek elôterjesztése alapján), jelesül az Intézet által gondozott szakok tanegységlistájának (tantervének) megváltoztatásáról. Az e pontban körülirt kérdésekben minôsített (kétharmados) többséggel kell dönteni.

4.4.3. Az Intézeti Tanács véleményt nyilvánít:

5. Az Intézeti Gyûlés

Különlegesen fontos, nagy horderejû, minden intézeti oktatót és dolgozót érintô kérdések megvitatására az Intézeti Tanács Intézeti Gyûlést hívhat össze. Az Intézeti Gyûlés tagja minden teljes állású dolgozó. Egyszerû szótöbbséggel nyilvánít véleményt, melyet az igazgató a Kar dékánjának továbbít.

6. Az intézetigazgató

Az igazgató jogköre és feladatai
Az Intézet vezetését az Intézeti Tanáccsal együttmûködve az Intézetigazgató látja el. Különösen:

7. Az Intézet további tisztségviselôi

7.1. Az igazgatóhelyettes

7.1.1. Az igazgatóhelyettes megbízásáról az igazgató javaslata alapján az Intézeti Tanács hoz a dékán által megerôsítendô döntést. Megbízatása az igazgató megbízatásának lejártáig terjedhet.

7.1.2. Az igazgatóhelyettes jogköre és feladatai:

7.2. A könyvtárvezetô fôállású, felsôfokú szakirányú diplomával rendelkezô szakember. Munkáját az igazgató irányítja.

A könyvtárvezetô feladatai:

7.3. A mûszaki vezetô fôállású, szakirányú felsôfokú végzettségû szakember, aki nem az Intézet oktatója. Munkáját az igazgató irányítja.

A mûszaki vezetô feladatai:

8. Az Intézet tanszékei

8.1. A tanszékek feladatai és jogköre:

8.1.1. Felelôsek az oktatás szakmai színvonaláért, a vizsgakövetelményekért és azok érvényesítéséért; eldöntik, hogy milyen szakdolgozati témákat fogadnak el, ki bírálja a szakdolgozatokat, milyen programok vagy posztgraduális képzés indítását kezdeményezik. Döntenek a szakterületükbe vágó, másutt tartott kurzusok szakos tanegységként való befogadásáról, és a tárgyfelmentési kérelmekrôl.

8.1.2. Felelôsek az oktatás menetéért: biztosítják a félévenkénti szükséges kurzuskínálatot. A gyakorlatokat beosztják tanterem-kontingensükbe, a tanrend rájuk esô részét elkészítik az Intézet számára. Megadják vizsgaidôpontjaikat, s gondoskodnak vizsgáztató, teremfelügyelô, ill. javító tanárokról. A félév eleji elôjelentkezés rájuk esô részét az intézeti igazgatósággal karöltve bonyolítják. A szakzáróvizsga-bizottságokba a szükség szerinti tagokat delegálják. Ha feltételeik megengedik, lehetôvé teszik tagjaik részvételét -- alapbérük terhére is -- a társtanszékek munkájában.

8.1.3. Felelôsek a tudományos munkáért: számontartják tagjaik publikációit, szakmai elômenetelét, konferenciákat rendeznek, kiadványokat adnak ki, intézik más (bel- és külföldi) intézményekkel való kapcsolataikat, vendégelôadót hívnak meg.

8.1.4. Felelôsek a hozzájuk helyezett gyakornokok és doktorandusok vezetéséért, ilyen pályázatok gondozásáért.

8.1.5. Javaslatot tesznek alkalmazásra, hosszabbításra, pályázat kiírására és elbírálására, elôléptetésre, nyugdíjazásra stb.

8.1.6. Gazdálkodnak pénzkereteikkel. Felelôsek a munkatársaik szobaelhelyezéséért, a gondjukra bízott leltári tárgyakért és azok nyilvántartásáért.

8.1.7. Mindezen tevékenységeket a tanszékek egymással ill. az intézeti igazgatósággal együttmûködve, bármilyen ésszerû munkamegosztásban is végezhetik, a felelôsséget azonban másnak át nem adhatják.

8.2 A tanszéki értekezlet szavazati jogú tagja a tanszék valamennyi teljes állású oktatója, kutatója, valamint legalább 1, de a tanszék létszámának ¼-ét meg nem haladó számú hallgató. Tanácskozási joggal részt vehetnek a tanszék többi oktatói és kutatói, a más tanszékrôl áttanítók, valamint a gyakornokok.

8.3 A tanszékvezetô
A tanszék vezetését a tanszéki értekezlettel együttmûködve a tanszékvezetô látja el. Különösen:

9. Az Angol-Amerikai Könyvtár

Az Intézet az oktató-kutató munkához szükséges dokumentumainak beszerzésére, megôrzésére és közreadására intézeti könyvtárat tart fenn Angol-Amerikai Könyvtár néven, s ehhez éves fenntartási költséget biztosit, melyet az Intézeti Tanács hagy jóvá.

A könyvtár tevékenységét az Intézeti Tanács felügyeli és irányítja.


Megerôsítette az Intézeti Tanács 2003. március 18-i ülése.
Érvényes 2003. szeptember 1-tôl visszavonásig.