Az Angol--Amerikai Intézet 2006. március 21-i értekezletének jegyzőkönyve

Jelen vannak:

 1. Bernát Klára, angol szakos hallgatói képviselő
 2. dr. Bollobás Enikő, egy. doc., az Amerikanisztika Tanszék vezetője
 3. Deák Nóra, a Könyvtár vezetője
 4. Juhász Adrienn, angol szakos hallgatói képviselő
 5. dr. Kállay Géza, egy. doc., intézetigazgató
 6. dr. Király Zsolt, nyelvt., a Tanárképző Központ képviseletében
 7. dr. Kontra Edit, egy. doc., az Alkalmazott Nyelvészet Tanszék vezetője
 8. Petraskó Judit, amerikanisztika szakos hallgatói képviselő
 9. Recski Gábor, angol szakos hallgatói képviselő
 10. dr. Szigetvári Péter, egy. adj., intézetigazgató-helyettes
 11. dr. Törkenczy Miklós, egy. doc., a Nyelvészet Tanszék vezetője
és tanácskozási joggal
 1. dr. Borbély Judit, egy. adj., kari tanácsi képviselő
 2. dr. Frank Tibor, egy. tanár, volt intézetigazgató, kari tanácsi képviselő
 3. Thun Éva, főisk. adj., a volt Főiskolai Angol Tanszék képviselője


 1. Az IT 8 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett Frank Tibort jelöli igazgatónak.
 2. A tanári MA szakból az Intézetre jutó kreditkeret vélhetőleg 30 kredit az anglisztika alapszakot major szakként és 50 kredit az azt minor szakként végzőknek. Ebből 10 kredit a szakmódszertan. Az IT a volt major szakosoknak a bölcsész MA szak alapozó modulját (20 kredit) javasolja, a volt minor szakosoknak pedig ezen felül a BA szak nyelvi és egyéb gyakorlati óráiból álló csomagot.
     Az IT úgy látja, hogy a minor szak nyelvóráira (mivel a létszámokról semmilyen információnk nincs) csak 2007 őszétől volna célszerű hallgatókat engedni.
 3. Kállay Géza beszámol arról, hogy február 20-tól az egyetemen új szervezési és működési szabályzat van érvényben.
     Eszerint tanársegédnek azt lehet kinevezni, aki doktori képzésre beiratkozott, adjunktusnak, aki a doktori eljárásra jelentkezett (a BTK-n csak azt, aki már védett). A 2008 előtt lejáró főiskolai státuszok főiskolai meghosszabbításárol vagy egyetemi felterjesztéséről az intézetek folyamatosan döntenek. A főiskolai tanárt egyetemi docensnek, a főiskolai docenst egyetemi adjunktusnak, a főiskolai adjunktust egyetemi tanársegédnek lehet felterjeszteni, ha a feltételeknek egyebekben megfelel. 2008 nyarán a foiskolai státuszokat mindenképp felül kell vizsgálni.
     Az Intézeti Tanácsnak ezentúl ex officio csak az igazgató és a tanszékvezetők a tagjai. Tetszőleges számú képviselőt választhatnak az oktatók, valamint egyet a nem-oktató státuszú munkatársak (könyvtárosok és adminisztrátorok). Kállay Géza megállapítja, hogy az AngAmInt tanácsának jelenlegi összetétele ennek megfelel.
     Az intézet munkatársainak munkakörét ezentúl az igazgató közvetlenül határozhatja meg.
 4. Szigetvári Péter beszámol a Personal Teaching Load Calculatorral kapcsolatos egyes tapasztalatokról. Az oktatásfejlesztéssel töltött óraszám helyett a továbbiakban a ,,hány új kurzust tartott a félévben?'' kérdést tesszük fel, egy kurzusért 30 óra jár. Szemináriumi dolgozatnak a 10-20e leütés terjedelmű összefüggő írásmű számít. Ha többen tartanak iskolai gyakorlatot, az azon résztvevő hallgatók számát a vizsgákhoz hasonlóan meg kell osztani a gyakorlatvezetők között.
 5. Holló Dorottya javaslatát elfogadva az IT az anglisztika BA alapszak tanegységlistáját két kóddal bővíti:
 6. Deák Nóra közli, hogy Berec Eszter könyvtáros a Tanárképző Központ kötelékéből átkerül a Könyvtáréba. Petraskó Judit külföldi útja alatt az amerikanisztika szakos hallgatókat Boronyák Vivien fogja képviselni.
 
 
[Szigetvári Péter]
intézetigazgató-helyettes
jegyzőkönyv-vezető
[Petraskó Judit]
amerikanisztika szakos hallgatói képviselő
a jegyzőkönyv hiteléül

Budapest, 2006. március 21.