JEGYZÔKÖNYV AZ INTÉZETI TANÁCS 2004. ÁPRILIS 27.-I ÜLÉSÉRÔL


Jelen vannak: Deák, Holló, Kállay, Kenyeres, Király, (Lénárt), (Marosán), Törkenczy, Varga


Napirendi pontok:

1. A Könyvtár beázása

2. Rektori gyûlés, a Kari Tanács rendkívüli ülése

3. KG megbeszélése Dékán Úrral

4. Bookstation

5. Félévvégi koncert

6. Intézeti összejövetel

7. Felvételik

8. BA, MA

9. Egyebek


1. Az IT úgy döntött, hogy a sorozatos beázások miatt létrejött balesetveszélyes állapot miatt 2004. május 3.-tól meghatározatlan idôre bezárja a tanszéki könyvtárat, ha addig nem kerül sor a balesetveszély elhárítására, a megfelelô érintésvédelem megteremtésére valamint a könyvtár állományának biztonságos elhelyezésére. Felkéri az Intézet igazgatóját vegye fel a kapcsolatot a Germanisztikai Intézet vezetésével, továbbá Deák Nórát, illetôleg Lénárt Zoltánt, hogy a saját hatáskörükön belül igyekezzenek kieszközölni a szükséges intézkedéseket. Könyvtár nélkül az Intézet mûködésképtelen.

2. KG röviden összefoglalta a rendkívüli Kari Tanácsi ülést. IT megtárgyalta és tudomásul vette.

3. KG beszámolt Dékán Úrral folytatott megbeszélésérôl, amelyben érintették az ideiglenes intézetigazgató személyét, aki (Péter Ágnes) KG egy éves távolléte alatt irányítja az Intézetet. KG felkérte a tanszékvezetôket, állítsanak össze az összes tanár e félévi óraterhelésérôl ill. az általuk oktatott diákok számáról szóló kimutatást.

4. Az IT hozzájárul, hogy a Bookstation használtkönyv kereskedés könyvakciót tartson az Intézetben.

5. Az IT hozzájárul, hogy a diákok szervezésében félévvégi koncert legyen 2004. május 19. 17.30-kor

6. A hagyományos tanévzáró intézeti összejövetel 2004. június 22.-én, kedden lesz 16 órakor. KG beszámolót tart az elmúlt két évrôl. (Mint emlékezetes, 2002 óta KG az Intézet igazgatója.)

7. A felvételi szervezése -már ami az intézeti feladatokat illeti- jól halad. A Kar még nem döntött a fôiskolai szakra felvehetôk számáról. Egyéb információ nincs az ügyben.

8. Az IT elfogadta a Holló Dorottya által végleges formába öntött, korábban egyeztetett BA tervezetet, amely a Minisztérium által korábban meghatározott 90 megszerzendô kredittel számol. Azóta több fórumon is megkérdôjelezték ezt a kreditmennyiséget.

9. Az 'Egyebek' napirendi pontról téma hiányában nem tárgyalt az IT.

Budapest, 2004. április 27. Marosán Lajos, jegyzôkönyvvezetô      Deák Nóra, hitelesítô