Jegyzôkönyv az ELTE Angol-Amerikai Intézetének 2003. szeptember 2-i intézetvezetôi értekezletérôl

Jelen vannak:

Szavazati joggal:

Dr. Bollobás Enikô, egyetemi docens (DAS)

Deák Nóra (Könyvtár)

Dr. Holló Dorottya, egyetemi docens (DEAL)

Dr. habil. Kállay Géza, egyetemi docens (int. ig.)

Dr. Major Éva, egyetemi adjunktus (CETT [és Kari Tanács tag])

Dr. Nádasdy Ádám, egyetemi docens (DELG)

Dr. N. Tóth Zsuzsa, fôisk. docens (DETE)

Dr. Szigetvári Péter, egyetemi adjunktus (int. igh.)

3 hallgatói képviselô:

-Csizmadia Zsuzsanna

-Kondell Mihály

-Szatmári Kinga

Konzultációs joggal:

Lénárt Zoltán, mûszaki vezetô

Dr. Marosán Lajos, egyetemi adjunktus (Kari Tanács tag)

Dr. Törkenczy Miklós, egyetemi docens (DELG)

Dr. Varga György, fôisk. adjunktus (DETE, tanszékvezetô hely.)


Igazoltan távol:

Dr. habil. Géher István, egyetemi docens (DES)

 1. Kállay Géza szeretettel köszöntötte az Intézet 2003. szeptember 1-tôl hatodik tanszékét, melynek hivatalos neve: Fôiskolai Angol Nyelv és Irodalom Tanszék (Department for English for Teachers of English [DETE]), vezetôje N. Tóth Zsuzsa. AZ IT megállapította, hogy az átköltözés rendben lezajlott, ugyanakkor a hajdani TFK-s hallgatók csak akkor használhatják az Intézeti Könyvtárat a helybeni olvasáson túl, amennyiben a könyvtári anyag átkerül a Kazniczy utcából. Erre elôreláthatólag csupán jövô nyáron kerül sor.
 2. Kállay Géza ismertette a félév intézetvezetôi értekezleteinek dátumait; ezeket az intézeti tanács tagjai mind kézhez kapták:
 3. INTÉZETVEZETÔI ÉRTEKEZLETEK, 2003/2004, Elsô (ôszi) félév

  (mindig kedden, reggel 9 órától 11-ig a 236-os teremben)

  szeptember 2

  szeptember 16

  szeptember 30

  október 14

  október 28

  november 11

  november 25

  december 9

  (december 16-án kedden 4-7: félévzáró elôadás és party)

  Állandó meghívottak:

  Szavazati joggal (12 fô):

  Bollobás Enikô (DAS)

  Deák Nóra (Könyvtár)

  Géher István/Kenyeres János (DES)

  Holló Dorottya (DEAL)

  Kállay Géza (int. ig.)

  Major Éva (CETT és Kari Tanács tag)

  Nádasdy Ádám/Törkenczy Miklós (DELG)

  N. Tóth Zsuzsa/Varga György (DETE)

  Szigetvári Péter (int. igh.)

  3 hallgatói képveselô

  Konzultációs joggal (5 fô):

  Lénárt Zoltán (mûszaki vezetô)

  Marosán Lajos (Kari Tanács tag)

  a Kar Dékánja vagy küldöttje


  Frank Tibor (volt igazgató, e félévben külföldön)

  Medgyes Péter (volt igazgató)


 4. Kállay Géza ismertette a Magyar Akkreditációs Bizottság szakbizottsági véleményét a 2002/2003-as tanévrôl készült szakjelentésekrôl (a tanszékvezetôknek írásban átnyújtva)
 5. Szigetvári Péter ismertette a félév Rektor Úr által elrendelt beosztását: a félév 2003 szeptember 8-tól december 19-ig tart, közben ôszi szünet: október 20 (hétfô)-október 24 (péntek). Kállay Géza jelzi, hogy az esti képzésû hallgatók miatt az október 22. állami pihenônap ``kiváltása'' október 18 szombattal az Ajtósi Dürer sori létesítményben nem megoldható.
 6. Szigetvári Péter ismertette a PIN-kóddal történô elôjelentkezés eddigi tapasztalatait. A ``hagyományos'' elôjelentkezés szeptember 8-án méág meglesz. olyan formában, hogy a PIN-kódos elôjelentkezési lapokat a hallgatói képviselô megkapják, kézzel kiegészítik, majd eljuttatják egyenesen  a szaktanszékeknek.
 7. Az IT megállapodott a vizsgaidôpontok és a jövô félévi órabeosztás leadási határidejeivel kapcsolatban. Eszerint 
 8. mindkettôt Szigetvári Péter fachjába (236-os szoba) úgy elektronikus mint nyomtatott formában.

 9. A vizsgaidôpontok meghirdetésével kapcsolatban fontos: az írásbeli és a szóbeli vizsgákra egyaránt a hallgatók gépi úton, PIN-kóddal fognak jelentkezni. Az új TVSZ értelmében a hallgatók egy vizsgaidôszakban kétszer kísérelhetik meg egy vizsgajegy megszerzését, azonban az írásbeli vizsgák esetében (kivéve a nyelvi vizsgákat) legalább három vizsgaidôpontot kell megadni: az elsôt a vizsgaidôszak 1-3 hetében, a másodikat a vizsgaidôszak 4-6-ik hetében, s az utolsó, 7. héten egy pótvizsgaidôpontot kell biztosítani, melyre csupán az elégtelenre vizsgázók és a javítani szándékozók (egy félévben legfeljebb egy tanegységbôl) jelentkezhetnek. A továbbiakra nézve ld. TVSZ.
 10. Kállay Géza kérte, hogy a szaktanszékek frissített adatokkal, illetve az új kollegák adataival adják le a belsô telefonkönyv ``nyersanyagát'' Dávid Betarixnek (236-os szoba) a második hét végéig, azaz szeptember 19 péntek déli 12-ig. Kérünk mindenki jelezze, amennyiben otthoni telefonszámát és címét bizalmasan kéri kezelni; ez esetben etgye zárójelbe.
 11. Bemutatkoztak a hallgatói képviselôk.
 12. Kállay Géza ismertette a felvettek (elsôsök) számát: amerikanisztika: 57; 5 éves angol nyelv és irodalom: 199; CETT: 70; angol kiegészítô: 58, DETE: 147; esti: 25 (estin a Minisztérium által engedélyezett és finanszírozott keretre további kb. 20-25 hallgató várható, nekik pótfelvételi lesz szeptember 4-én és 5-én, melyet a CETT bonyolít).
 13. Kállay Géza ismertette a Kar nehéz anyagi helyzetét: a megszorító intézkedések továbbra is érvényben vannak. illetve szaporodnak. Bollobás Enikô annak a meggyôzôdésének adott hangot, hogy a dologi kiadásokra szánt keret nélkül a megszokott 40 helyett 57 elsôs hallgató fogadása szakmailag különösképpen is aggályos, tulajdonképpen lehetetlen. Kállay Géza ígéretet tett, hogy szeptember 3-án ez ügyben, és a gazdasági helyzetrôl általában, tárgyalásokat kezd a Kar Gazdasági osztályával.
 14. Dr. Nádasdy Ádám, az Angol Nyelvészeti Tanszék (DELG) vezetôje egy év tanulmányi szabadságra távozik. Kállay Géza méltatta eddigi érdemeit és jó munkát kívánt. Nádasdy Ádám javaslatára az IT elfogadta, hogy erre az évre Dr. Törkenczy Miklós egyetemi docens helyettesítse a tanszékvezetôi teendôkben. Ezt a jelölést a Nyelvészeti Tanszéknek még titkos szavazással jóvá kell hagynia.