Jegyzôkönyv az Angol--Amerikai Intézet 2002. november 26-i értekezletérôl

Jelen vannak:
 1. dr. Bollobás Enikô, egy. doc., az Amerikanisztika Tsz. vezetôje,
 2. Deák Nóra, a Könyvtár vezetôje,
 3. dr. Holló Dorottya, egy. doc., az Alkalmazott Nyelvészet Tsz. vezetôje,
 4. dr. Kállay Géza, egy. doc., mb. intézetigazgató,
 5. dr. Kenyeres János, egy. adj., az Anglisztika Tsz. vezetôjének képviseletében,
 6. dr. Major Éva, egy. adj., a Tanárképzô Központ mb. vezetôje,
 7. Molnár Eszter, egy. hallg.,
 8. dr. Nádasdy Ádám, egy. doc., a Nyelvészet Tsz. vezetôje,
 9. dr. Szigetvári Péter, egy. adj., igazgató-helyettes,
és tanácskozási joggal dr. Frank Tibor, prof., volt intézetigazgató
 1. Kállay Géza felkéri a tanszékeket, hogy a december 10-i értekezletig állítsák össze azon kollégák listáit, akiknek lejár a szerzôdésük, idôszerû az elôléptetésük, illetve kitüntetésre felterjesztendôk.
 2. Deák Nóra a Szenczi Alapítvány hozzájárulását kéri az Alumnus Társaság tagjainak könyvtár-használatához. Frank Tibor felveti, hogy a Társaság ügyeirôl tárgyalni kellene, de nem itt, mert ez tkp. nem szigorúan intézeti ügy.
 3. A tanszékvezetôk átadják Szigetvári Péternek a kurzuskatalógus korrektúráit. A tanács ismét leszögezi, hogy az egyetemi rangokra a következô angol kifejezéseket használjuk: ts.=assistant lecturer, adj.=senior lecturer, doc.=associate professor, prof.=professor.
 4. Az esti képzést, az érdekelt felek megállapodása szerint, egyelôre folytatja az Intézet. Holló Dorottya megjegyzi, hogy a képzésben már résztvevô hallgatókat intézeti kötelesség végigvinni. Az újabb évfolyamokat a Tanárképzô Központ venné át azzal a feltétellel, hogy saját programjuk szerint haladhatnak. Kállay Géza hozzáteszi, hogy ez tkp. nem intézeti ügy, korábban azért tûnt annak, mert az intézetigazgató-helyettes személye azonos volt az esti képzés vezetôjéével.
 5. Szigetvári Péter ismerteti az Intézet négy szakjának és öt programjának tanegységlistáit. Az értekezlet résztvevôi elfogadják, hogy ezeket a Karnak benyújtsuk. Az ANN--299 és ANN--3- kurzusok elôfeltételeirôl vita alakul ki, de mivel ennek megoldása hosszabb lélegzetû ügy, a kérdésre a késôbbiekben térünk vissza.
 6. Kállay Géza és Szigetvári Péter beszámolnak N. Tóth Zsuzsa és Varga György (ELTE TFK Angol Tsz.) elôzô napi látogatásáról. Az Intézetbe 2003. augusztus 1-én integrálódó tanszék önállóságát megtartja, és egy angol fôiskolai szak gondozója lesz. Az így megkettôzôdô fôiskolai angol szakokkal kapcsolatos kérdések a közeli jövôben tisztázandók.
 7. Kállay Géza bejelenti, hogy a jövô tavasszal Veszprémben megrendezendô OTDK-ra intézetünk öt dolgozatot küld. Az esemény várható látogatottságát azonban rontja, hogy a húsvéti ünnepek alatt kerül rá sor.
 8. Az angol szak akkreditációs dokumentumait a héten elkészíti és a karnak továbbítja Kállay Géza és Szigetvári Péter. Az amerikanisztika szakéit Bollobás Enikô korábban elkészítette és elküldte.
 9. December 17-én, kedden, du. 3 órakor az Anglisztika Tanszék vendégeként elôadást tart Szegedy-Maszák Mihály, majd karácsonyi ünnepséget tartunk. Erre az Intézet minden tagját (tanárokat és diákokat egyaránt) szeretettel várunk.

[Szigetvári Péter]
igazgatóhelyettes

A jegyzôkönyv hiteléül:
[dr. Kállay Géza]
az Intézet igazgatója