Jegyzőkönyv az Angol-Amerikai Intézet 2002. szeptember 17-i értekezletéről


Jelen vannak:

Dr. Bollobás Enikő, egyetemi docens, az Amerikanisztika Tanszék vezetője;

Deák Nóra, a Könyvtár vezetője;

Dr. Holló Dorottya, egyetemi docens, az Alkalmazott Nyelvészet tanszék vezetője;

Dr. Kállay Géza egyetemi docens, mb. intézetigazgató;

Dr. Kenyeres János, egyetemi adjunktus, az Anglisztika Tanszék helyettes vezetője;

Lénárt Zoltán, műszaki vezető;

Dr. Major Éva, egyetemi adjunktus, az Angol tanárképző Központ mb. vezetője;

Dr. Nádasdy Ádám, egyetemi docens, az Angol Nyelvészeti Tanszék vezetője;


Molnár Eszter egyetemi hallgató és

Somlói Anita egyetemi hallgató

a SzHÉK képviseletében,


Igazoltan távol:

Dr. Szigetvári Péter, egyetemi adjunktus, igazgatóhelyettes  1. Kállay Géza tájékoztatta a jelenlévőket a Kari Felvételi Bizottság határozatáról, miszerint a Kar arra törekszik, hogy a 2003-as felvételi úgy történjék, ahogyan 2002-ben.

  2. A tanévkezdéssel, órabeosztással, hallgatói létszámmal kapcsolatos problémákról, tanulságokról számoltak be a tanszékek és diákképviselők. Eszerint:

  3. Az Intézeti tanács szavazati jogú tagjai titkos szavazással szavaztak Dr. Géher István egyetemi docens egyetemi tanárrá való kinevezésének felterjesztéséről. Az Intézeti Tanács 9 igen és 0 nem szavazati arányban a felterjesztést egyhangúlag támogatta (ld. Mellékletek!)

  4. Megállapodtunk, hogy az új államvizsgatételek végső leadási határideje október 1 kedd, 12 óra. Azok a hallgatók, akik most októberben adják le szakdolgozatukat, és januárban államvizsgáznak, még a régi tételek szerint teszik le a vizsgát. Ehhez az intézetigazgató-helyettesnek október 15-ig ezeket hozzáférhetővé kell tennie. Azon hallgatók azonban, akik idén októberben adják le a szakdolgozat-bejelentő lapjukat, már az új államvizsga-tételek szerint (és általában: az új szakzárási rendnek megfelelően) fognak tavasszal államvizsgázni. Az új tétellistákat és az új szakzárási rendet az intézetigazgatónak az intézeti tanács elé kell terjesztenie, és ezt az Intézeti Tanács megvitatja.

  5. A Könyvtár beszámolója:

  6. Az Intézet Tanács úgy határozott, hogy a kurzus-leírások (syllabusok) egy-egy példányát kérjük szépen Dr. Szigetvári Péter igazgatóhelyettesnek eljuttatni. Határidő: szeptember 27.

  7. Kállay Géza beszámolt arról, hogy a Tanulmányi Osztály rendelkezése szerint (Taskó Mihályné és Ferencziné Becze Éva szíves tájékoztatása nyomán) minden ANN-es kredit értékű kurzust pótlólagosan meg kellett hirdetnünk AN-es tanegységként (ez azoknak kell, akik a régi rendben tanulnak, de pl. megbuktak, és harmadéven akarnak elsős tanegységet felvenni) és az AN-es tanegységeket ANN-es kredit-értékű kurzusokként (ez elsősorban a főiskolai diplomával rendelkező, kiegészítő képzésben résztvevő hallgatók miatt fontos.) A pótlólagos meghirdetési listát az intézetigazgató és helyettese szeptember 13-án, pénteken eljuttatta Ferencziné Becze Évának.

  8. Az Intézet tudomásul vette a Dékáni Hivatal azon döntését (dr. Torzsa Éva szíves tájékoztatása nyomán) hogy a más egyetemen szerzett tanegységekből - a most kialakuló kredit-rendszer szellemében - a már az ELTÉ-n tanulók a régi egyharmadnál többet, azaz akár 100%-ot is jóvá írathatnak ezentúl (azaz a hallgatók felmentést kérhetnek a TO-n az órák látogatása alól), de ehhez a szaktanár aláírása kell, mint eddig, és nem kell mindent elfogadni. Egyben megállapodtunk, hogy a kellően felszerelt hallgatói kérelmeket nem a szaktanszékek vezetői, hanem Kállay Géza intézetigazgató látja el utolsó, jóváhagyó aláírással. Az aláírt kérelmekről az intézetigazgatónak másolatot kell készítenie, és archiválnia-iktatnia kell.

  9. Szigetvári Péter összefoglalót készített az új Tanulmányi és vizsgaszabályzat új (vagy régi, de tanulságosan érvényben lévő) rendelkezéseiből (ezt a szaktanszékek már két héttel ezelőtt megkapták). Az Intézetnek ebben a félévben még nem kell végrehajtania a megváltozott rendelkezéseket (Varga Béláné szíves tájékoztatása szerint), mert a Bölcsészkarra még nincs kidolgozva az új TVSZ. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet olyan rendelkezésekre, ahol kari szinten is várható változás (talán már a tavaszi félévben):

  10. A Magyar Tudomány Napja: ez november 3, és a Minisztérium anyagilag támogatja (300 000 forintig), ha ehhez kapcsolódó rendezvény(eke)t tartunk, pl. egy kisebb kollokviumot (házon belül is lehet, vagy vendégelőadót hívunk). A jelentkezési határidő szeptember 23, űrlap, stb. a Tanszékeknek kiment. Felhívjuk a figyelmet a további pályázatokra is, ezekből egy-egy példány szintén kiment a Tanszékeknek.


Mindent nagyon köszönök!


(Kállay Géza)

mb. ig.


A jegyzőkönyv hiteléül még:(Dr. Major Éva)

egyetemi adjunktus,

az Angol Tanárképző Központ mb. vezetője

Melléklet:


Minden jelenlévő által aláírt jelenléti ív, a szavazatra jogosultakkal, ld. jelen jegyzőkönyv. 3. pontja (Dr. Géher István felterjesztése egyetemi tanárrá)