NYELVÉSZ
http://seas3.elte.hu/nyelveszforum/

Nyelvészeti könyvek címeinek rövidítései
http://seas3.elte.hu/nyelveszforum/viewtopic.php?f=5&t=1287
Page 1 of 1

Author:  martoni [ 2011. September 3, Saturday, 19:41 ]
Post subject:  Re: Nyelvészeti könyvek címeinek rövidítései

leho wrote:
Tipp: az Ak az akadémiát jelöli, H a helyesírást.(?)
Pontosan.

A lista koránt sem teljes, innen-onnan ollóztam össze én is. Azóta jutott az eszembe, hogy kódexek szabványrövidítését alig írtam, össze kellene gyűjtenem őket.
MGr = Keszler Borbála (szerk.): Magyar Grammatika, Bp., 2000.
StrNyt = Kiefer Ferenc (szerk.): Strukturális magyar nyelvtan 1-4.
Ha már volt a HB:
Königsbergi Töredék és Szalagjai = KTSz
Tihanyi Alapítólevél = TA
Egy jó link erről: http://www.c3.hu/~magyarnyelv/bevezeto/ ... _04_05.doc

Author:  leho [ 2011. September 3, Saturday, 14:36 ]
Post subject:  Re: Nyelvészeti könyvek címeinek rövidítései

Egyet én is hozzáteszek:A földrajzi nevek helyesírása (rövidítése: FNH., Akadémiai, Budapest, 1998.) És vajon A magyar helyesírás szabályainak hogy lett AkH a rövidítése? Tipp: az Ak az akadémiát jelöli, H a helyesírást.(?)

Author:  leho [ 2011. September 3, Saturday, 13:53 ]
Post subject:  Re: Nyelvészeti könyvek címeinek rövidítései

Köszönöm. A nyelvészeti fórumot olvasgatva láttam olyan rövidítéseket, amelyeket nem tudtam feloldani (valószínűleg 2000 után kiadottakat), bár az OH-t még csak-csak sikerült kitalálni.

Author:  martoni [ 2011. September 2, Friday, 0:26 ]
Post subject:  Re: Nyelvészeti könyvek címeinek rövidítései

Sokak forrása: http://mnytud.arts.klte.hu/mnyj/mnyjtech.htm#7

AEH. = Acta Ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae
AkH.1–11 = A magyar helyesírás szabályai. 1–11. kiadás
ALH. = Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. I–, Bp., 1951–
AnyŐrj. = Anyanyelvi őrjárat. Szerk. Ferenczy Géza. Bp., 1971.
AnyKal. = Anyanyelvi kaleidoszkóp. Szerk. Grétsy László. Bp., 1973.
AnyMűv. = Anyanyelvi műveltségünk. A pécsi nyelvművelő konferencia anyaga. Szerk. Benkő Loránd. Bp., 1960.
AOH. = Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae
BbSz. = Bánk bán-szótár. Beke József (1991), Kecskemét.
BécsiK. = Bécsi Kódex. 1416 u./1450 k. Kiadva: Új Nyelvemléktár I. Közzéteszi: Mészöly Gedeon. Budapest, 1916. [Kiadva még: Nytár. I.]
Benkő-Eml. = Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. Szerk. Hajdú Mihály és Kiss Jenő. Bp., 1991.
BesztSzj. = Besztercei Szójegyzék. 1395 körül. Kiadva: Finály Henrik, A beszterczei szószedet. Bp., 1892.
BiblUr. = Bibliotheca Uralica. I–, Bp., 1977–
CzF. = Czuczor Gergely–Fogarasi János, A magyar nyelv szótára. I–VI. Pest, [később] Budapest, 1862–1874.
DebrGr. = Magyar Grammatika, mellyet készített Debreczenbenn egy Magyar Társaság, Bétsbenn a’ Magyar Hírmondó íróinak költségével, Alberti betűivel. 1795
DudenEtym. = Duden Etymologie. Herkunftswörterbuch der deutschen Sprache. Bearbeitet von der Dudenredaktion unter Leitung von Paul Grebe. In Fortführung der ”Etymologie der neuhochdeutschen Sprache” von Konrad Duden. Mannheim, (1963)
DudenFremdwb. = Duden Fremdwörterbuch. Bearbeitet von der Duden-redaktion unter Leitung von Paul Grebe. Mannheim, (1960)
ÉA. = Édes Anyanyelvünk (Folyóirat). 1979–
ÉKsz. = Magyar értelmező kéziszótár. Szerk. Juhász József, Szőke István, O. Nagy Gábor, Kovalovszky Miklós. Bp., 1972., 1975.
EncBrit. = Encyclopaedia Britannica. A new survey of universal knowledge. I–XXIV. Chicago–London–Toronto, 1960.
ÉrtSz. = A magyar nyelv értelmező szótára. I–VII. Budapest, 1959–1962.
EtSz. = Gombocz Zoltán–Melich János, Magyar etymologiai szótár. I–II. Bp., 1914–1944.
EWUng. = Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen. Erarbeitet im Institut für Sprachwissenschaft der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Herausgeber Lorand Benkő. Bp., 1993.
FilKözl. = Filológiai Közlemények
FNESz.4 = Kiss Lajos, Földrajzi nevek etimológiai szótára. I–II. Negyedik, bővített és javított kiadás. Bp., 1988.
FöldÉl. = Lőrincze Lajos, Földrajzi neveink élete. Bp., 1947. ***
FÖNMÍSz. = A földrajzi nevek és megjelölések írásának szabályai: Helyesírási és tipográfiai tanácsadó. Szerk. Timkó György. Bp., 1971.
FUF = Finnisch-ugrische Forschungen. I–, Helsingfors/Helsinki, 1901–
HA. = Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból (közzéteszi Hoffmann István, Rácz Anita, Tóth Valéria). Debrecen, 1997.
HB. = Halotti Beszéd
HBK. = Halotti Beszéd és Könyörgés
HhSz. = Hosszúhetényi szótár
HKsz. = Helyesírási kéziszótár. Szerk. Deme László és Fábián Pál. Bp., 1988.
HTsz. = Helyesírási tanácsadó szótár. Szerk. deme László és Fábián Pál. Bp., 1961.
I. OK. = Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei
IdSz. = Idegen szavak szótára. (Szerk. Bakos Ferenc.) Budapest, 1957.
IdSzKSz. = Idegen szavak és kifejezések szótára. Szerk. Bakos Ferenc. Bp., 1973.
JuSz. = Juhász Gyula költői nyelvének szótára. Bp. Benkő László szerk. (1972)
KárpSz. = A kárpátaljai magyar nyelvjárások szótára
KatSzl. = Kis Tamás, A magyar katonai szleng szótára (1980–1990). (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 60. sz.) Debrecen, 1991.
KmTsz. = Koppány menti tájszótár
KözhSz. = Hernádi Miklós: Közhelyszótár
MaMaNyelv = A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei (JATE/SZTE, 1993-2003.)
MCsopnyDolg. = Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok (Sorozat). 1980–
MKLSz. = Lexicon latinitatis medii aevi hungariae. A magyarországi középkori latinság szótára
MMNyR. = A mai magyar nyelv rendszere. Leíró nyelvtan. I–II. Bp. Tompa József szerk. (1961–1962)
MNévtDolg. = Magyar Névtani Dolgozatok (Sorozat). 1976–
MNny. = Magyar Népnyelv (Évkönyv). 1939–1949.
MNy. = Magyar Nyelv (Folyóirat). 1905–
MNyA. = A magyar nyelvjárások atlasza
MNyj. = Magyar Nyelvjárások. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve.) Debrecen, 1951–
MNyRét. = A magyar nyelv rétegződése. (A magyar nyelvészek IV. nemzetközi kongresszusának előadásai). I–II. Szerk. Kiss Jenő és Szűts László. Bp., 1988.
MNyRétTag. = Hajdú Mihály, A magyar nyelv rétegződése, táji tagolódása I–II. Bp., 1988.
MNyT. = Bárczi–Benkő–Berrár, A magyar nyelv története
MNyTK. = A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai (Sorozat). 1905–
MNyTNy. = TNyt.
MNytört. = Bárczi Géza–Benkő Loránd–Berrár Jolán, A magyar nyelv története. Bp., 1989.
Msn. = Magyarosan (Folyóirat). 1932–1949.
MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei I–III. Bp., 1967, 1971, 1978.
MSznAd. = Magyar Személynévi Adattárak
NÉ. = Névtani Értesítő (Folyóirat). 1979–
NéprNytud. = Néprajz és Nyelvtudomány. I–, Szeged, 1957–
NévtVizsg. = Névtudományi vizsgálatok. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Névtudományi konferenciája. 1958. Szerk. Pais Dezső és Mikesy Sándor. Bp., 1960.
NNy. = NéprNytud.
Nszt. = A magyar nyelv nagyszótára (MTA Nyelvtudományi Intézete, 2006-2031?)
NV.4 = Kálmán Béla, A nevek világa. 4. átdolgozott kiadás. Debrecen, 1989. ***
NyDiv. = Nyelvi divatok. Szerk. Bíró Ágnes, Tolcsvai Nagy Gábor. Bp., 1985.
Nyelvelő = Nyelvelő (A JATE Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvészeti Tudományos Diákkörének nyelvészeti-irodalmi diákfolyóirata. Szeged.) 1991–
NyF. = Nyelvészeti Füzetek (Sorozat). 1902–1918.
NyK. = Nyelvtudományi Közlemények. Folyóirat. Pest, 1862? / 1872–
NyKsz. = Nyelvművelő kéziszótár
NymKk. (NymK., NyKk) = Grétsy László–Kovalovszky Miklós főszerk. (1980–1985), Nyelvművelő kézikönyv. I–II. Bp.
Nyr. = Magyar Nyelvőr (Folyóirat). 1872–
NySz. = Szarvas Gábor – Simonyi Zsigmond, Magyar nyelvtörténeti szótár a legrégibb nyelvemlékektől a nyelvújításig. I–III. Bp., 1890–1893.
NytörtTgy. = Magyar nyelvtörténet. Tanulmánygyűjtemény. Szerk. E. Abaffy Erzsébet I-II. Bp. 1976., III-IV. Bp. 1977.
NytudDolg. = Nyelvtudományi Dolgozatok (Sorozat). 1970–
NytudÉrt. = Nyelvtudományi Értekezések (Sorozat). 1953–
NyünkVil. = Nyelvünk világa. Válogatta és szerkesztette Kovalovszky Miklós. Bp., 1978.
NyÚSz. = Szily Kálmán, A magyar nyelvújítás szótára a kedveltebb képzők és képzésmódok jegyzékével. [I.] Bp., 1902. – II. Bp., 1908.
OH. = Osiris Helyesírás (Mártonfi–Laczkó)
OklSz. = Szamota István–Zolnai Gyula, Magyar oklevél-szótár. Pótlék a Magyar Nyelvtörténeti Szótárhoz. Bp., 1902–1906.
PSz. = J. Soltész Katalin et al. szerk. (1973–1987), Petőfi-szótár. Petőfi Sándor életművének szókészlete. Bp.
RagSz. = Elekfi László: Magyar ragozási szótár. MTA NyTud. Int., Bp., 1994.
RMGl. = Berrár Jolán–Károly Sándor, Régi magyar glosszárium. Bp., 1984.
SzaknyDiv. = Szaknyelvi divatok. Szerk. Bíró Ágnes. Bp., 1989.
SzGySz. = Füredi Mihály–Kelemen József szerk. (1989), A magyar széppróza gyakorisági szótára, l965–1977. Bp.
SzNytA. = Számítógépes Nyelvtörténeti Adattár
SzófSz. = Bárczi Géza, Magyar szófejtő szótár. Bp., 1941.
SzótTan. = Országh László (szerk.): Szótártani tanulmányok
SzT. = Szabó T. Attila[– Vámszer Márta] szerk. (1975–), Erdélyi magyar szótörténeti tár. I–XIII. Bukarest [, Budapest].
TESz. = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. Főszerk.: Benkő Loránd. Szerk.: Kiss Lajos, Papp László és Kubínyi László (III.). I–III. Bp., 1967–1976.
TMNyTT. = Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. Szerk. Kiss Jenő és Szűts László. Bp., 1991.
TNyt. = Benkő Loránd főszerk. (1991–1997), A magyar nyelv történeti nyelvtana. I., II/1–II/2. + Mutató. Bp.
UAJb. = Ural-Altaische Jahrbücher. 24–, Wiesbaden, 1952–
UEW. = Uralisches etymologisches Wörterbuch. Károly Rédei. Bp., 1986–1988, 1991.
ÚjAnyKal. = Új anyanyelvi kaleidoszkóp. Szerk. Felde Györgyi, Grétsy László. Bp., 1980.
ÚMTsz. = Új Magyar Tájszótár. Bp., I. 1979, II. 1988, III. 1992.
VégSz. = Szóvégmutató szótár


Továbbá:

Ball. Ballagi Mór A magyar nyelv teljes szótára
MSzkt. Magyar szókincstár
MSzFE. Lakó Gy. – Rédei K. A magyar szókészlet finnugor elemei 1–3. + Szómutató
MUSz Budenz József Magyar–ugor összehasonlító szótár
ToldiSz. Pásztor Emil Toldi-szótár
Jók(ai)Sz. Jókai-szótár I–II.
MHSz. Magyar helyesírási szótár
VégSz. Papp Ferenc (szerk.) A magyar nyelv szóvégmutató szótára
RagSz. Elekfi László Magyar ragozási szótár
CsnSz. Kázmér Miklós Régi magyar családnevek szótára
SzinSz. O. Nagy – Ruzsiczky Magyar szinonimaszótár
BüssSz, BTsz Várkonyi Imre Büssüi tájszótár
DCSz. Kálnási Árpád Debreceni cívis szótár
ErdTsz. Kriza János Erdélyi tájszótár
F(el)Tsz. Imre Samu Felsőőri tájszótár
IpTsz., ImTsz. Tóth Imre Ipoly menti palóc tájszótár
KiskSz, KkSz Markó Imre Lehel Kiskanizsai szótár
MTsz. Szinnyei J. Magyar tájszótár
Pótl. Gombocz Z. Pótlékok a Magyar tájszótárhoz
MiTsz. Kiss Jenő Mihályi tájszótár
OrmSz. Kiss G. – Keresztes K. Ormánysági szótár
SzamSz. Csűry Bálint Szamosháti szótár
SzlavSz. Penavin Olga Szlavóniai (kórógyi) tájszótár
SzegSz. Bálint Sándor Szegedi szótár 1–2.
BodrSz. Nagy Géza (szerk.) Bodrogközi tájszótár
BkTsz. Balogh Lajos Büki tájszótár
HhSz. Dallos N. – Pesti János Hosszúhetényi szótár
PlTsz. Zilahi Lajos Püspökladányi tájszótár
SárTsz. Zilahi Lajos Sárréti tájszótár

Author:  leho [ 2011. August 28, Sunday, 8:45 ]
Post subject:  Nyelvészeti könyvek címeinek rövidítései

Üdvözletem!

Leírná valaki a népszerű (sokat használt) nyelvészeti könyvek címeinek rövidítéseit?

Page 1 of 1 All times are UTC + 1 hour
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/