<elôzô *  ^tartalom^  * következô>


Nádasdy Ádám
Meg lesz mondva a tuti
[Magyar Narancs, 2006/03/09]

Azt írja kedves olvasóm, Kövecsi Anikó: ,,Már régóta foglalkoztat a mai magyar nyelvben használt passzív szerkezetek elszaporodása (Meg lett mondva a gyereknek..., El lett intézve, stb.), és ezt valahogy nem érzem a magyar nyelv sajátjának. De lehet hogy az, és nem tudok róla.'' Nos, ez a szerkezet valóban keresi a helyét a magyarban, sokan használják, sokan kerülik. Nem mostanában szaporodik el, száz évvel ezelôtt is viták kereszttüzében állt. Elemei: a ,,létige'' (lett/lesz) plusz egy ige -VA végzôdésû alakja (határozói igeneve). Egy jellemzô példával: A zsúfoltság miatt a szolgálati fülke is ki lett nyitva.. Nevezzük ezt ,,ki lett nyitva'' szerkezetnek. Maga a -VA végû igenév magyar sajátság, más nyelvben ilyet nem ismerünk, tehát használata kifejezetten magyaros -- a vita azon van, hogy mivel van összekapcsolva.

Anikó példái azért passzív (azaz szenvedô) értelmûek, mert az igazi cselekvô nincs megnevezve. Meg lett mondva a gyereknek = Valaki megmondta; El lett intézve = Valaki elintézte; Ki lett nyitva = Valaki kinyitotta, nyilván a kalauz, de nem akarom megnevezni. Kitöltöm a teát, de aztán legyen megidva! -- mondta a bejárónô, értsd: ,,igya meg, maga lüke, ne hagyja kihûlni''. (A párja is él: Az a múltkori kolbász, az meg lett edve? értsd: ,,megette, Ádámkám?'')

A ,,ki lett nyitva'' szerkezet jellemzôje, hogy a benne levô ige (mond, intéz, nyit, iszik) igazi cselekvés, történés. Ezt a megoldást sokan kerülendônek tartják, mások használják. Így ír a Nyelvmûvelô Kéziszótár (1996): ,,Gyakran helytelenek a lett/lesz igealakkal alkotott szerkezetek, mivel ezek ... beálló változást, történést fejeznek ki. Ezért az ilyenek sérthetik nyelvérzékünket: A kalap föl lett téve a fogasra, Ön is be lesz mutatva a miniszternek.'' A nyelvmûvelôk címkéit (,,helytelen'', ,,sérti'') hagyjuk meg nekik, és vegyük észre, hogy teljesen normál anyanyelvi beszélôk és írók is élnek e szerkezettel. Mindenki mindent kontrollált, mégis el lett lopva minden mozdítható (ismert publicista–író, napilapban); A történet arra lett kitalálva, hogy... (közjegyzôi munkatárs, magánlevélben); ...elsöprô allegóriájaként lesz bemutatva (irodalomkritikus, folyóiratban); A gép helytelenül lett leállítva (Word program); A lecke hiába lett feladva (fiatal nyelvész, a disszertációjában!).

Amit ennyi ember használ (ideértve a gondos, írott fogalmazást is!), azt nem lehet helytelennek nevezni, hiszen a beszélôk döntik el, milyen a nyelv. Én -- ha szabad magánemberként megszólalnom -- nem használom a ,,ki lett nyitva''-t, mert csúnyának találom, bár gyerekkoromban sokszor mondtam, hogy Meg leszel mondva!, nyilván fenyegetôbbnek éreztem, mint a sima Megmondlak! formát. A Nyelvmûvelô Kéziszótár azt javasolja (s általában én is így járok el), hogy többes harmadik személyû igével oldjuk meg a dolgot: A kalapot föltették a fogasra; Önt is bemutatják a miniszternek. Igen ám, csakhogy ez szemtôl-szembe nem használható, amikor ,,én'' vagy ,,te'' a cselekvô, tehát képtelenség úgy kibújni, hogy Megmondanak! vagy Kitöltöm a teát, de aztán igyák meg! vagy A kolbászt, azt megették?, mert felmerülne a kérdés, hogy kik? A többes harmadik személy ilyenkor nem általános, személytelen alanyt, hanem valakiket jelentene, akik nincsenek ott. Egy másik megoldás a szenvedô értelem kifejezésére az -ÓD igeképzô, tehát Elintézôdött; ...elsöprô allegóriájaként mutatódik be; De az sem megy mindig, lásd *Megmondódott a gyereknek; *...de aztán ivódjon meg; stb.

Mit írhatott volna a Word-ös ember ahelyett, hogy (a) A gép helytelenül lett leállítva? Egyik lehetôség a szenvedô (passzív) helyett az állapotváltó (mediális) igealak használata: (b) A gép helytelenül állt le. Ez nyelvtanilag jó, de nincs benne, hogy valaki csinálta ezt a géppel. (c) A gépet helytelenül állították le. Ezt ajánlják a nyelvmûvelôk; ennek az a baja, hogy a többes 3. személyû ige (-ták) konkrétan valakikre látszik utalni -- holott te voltál a hülye, kedves használó. (d) A gép helytelenül állítódott le. Kényszeredett. (e) A gép helytelenül került leállításra. Szánalmas; akkor már az (a) változat jobb. Még van egy megoldás, amit egyedül az IKEA mer megcsinálni: (f) A gépet helytelenül állítottad le. Ez ôszinte, magyaros és egyenes, csak bizalmaskodó, ami nem mindenütt ajánlatos.

Eddig a ,,ki lett nyitva'' szerkezetrôl bezéltünk. Egészen más a ,,ki van nyitva'' szerkezet, tehát amikor a létige van/volt formában jelentkezik. Ez befejezett állapotot, fönnálló helyzetet ír le, nem cselekvést -- tehát nem is passzívum: A fülke ki van nyitva. A levél meg van írva; A tiszteletdíj még nincs kiutalva; Be van fejezve a nagy mû, igen. (Ezeket a nyelvmûvelôk mint követendô példákat adják -- szerintem is így szép.) És persze Zöldre van a rácsos kapu festve.

Hogy sokan mégis németesnek, a magyartól idegennek érzik, arra példa fiatal ismerôsöm, aki németbôl fordít, s egy tanulmányában az A fiú el van tájolva kifejezést germanizmusnak minôsíti. Nincs igaza: a -VA képzôs ige sosem lehet germanizmus, mert a németben ilyen alak nincsen, ott csak befejezett melléknévi igenév (desorientiert) létezik. A germanizmus az volna, hogy A rácsos kapu zöldre festett és A fiú eltájolt. Talán sokan úgy érzik: a van/volt szócska használata a germanizmus (= német ist/war), de ez nonszensz, mert akkor a Rudi otthon van is germanizmus volna (= Rudi ist zu Hause). Egyedül a tudatos mozgást jelentô, tárgyatlan igékkel kerülöm a van/volt-os szerkesztést: *A mókus föl van mászva a fára; *Mindenki be van ülve a buszba; (viszont: A vége be van akadva, mert nem ô csinálja, hanem történik vele).

Ha februárban lejöttök, hozzatok korcsolyát, mert be lesz fagyva a tó. Ez nem a ,,ki lett nyitva'' szerkezet, hanem a ,,ki van nyitva'' szerkezet jövô ideje -- nem cselekvést fejez ki, hanem jövô idejû állapotot! Én is így használom. Ezt rémes lenne úgy mondani, hogy ...a tó befagyott lesz. Beszédben nem is mondja senki. Írásban azonban sokan megszeppennek, valami rémlik nekik, hogy a -VA szerkezetek helytelenek. Pedig a nyelvhasználati kézikönyvek mind intenek a -T(T) végû igenevek túlzott használatától, mert az valóban germanizmus (gúnyosan ,,tötözésnek'' nevezik). Példák (zárójelben az ajánlhatóbb, szebb megoldás): Az üzlet riasztóval védett (riasztóval van védve); Most az északi torony beállványozott (van beállványozva); A sávban felmart a burkolat (fel van marva); A mû... továbbítása a kiadó elôzetes engedélyéhez kötött (van kötve). Néha egészen fantasztikusakat írnak: Pamut alapanyag, melyben speciális eljárással rögzített az a gyógyhatású anyag, mely.... És a kedvencem: Az udvarban parkoló csak a klinika dolgozóinak biztosított.


<elôzô *  ^tartalom^  * következô>