EngLingDept/Budapest
address * people * courses * theses * events * publications * links * newpages
minutes * buphoc * defences * talks * bvgprt3 * skeleton
about * programme * archivum * archives * subscribe


BuPhoC retrospektív

A BuPhoC (vagyis Budapest Phonology Circle & Linguistics Discussion Group, alias BuFoK) ötlete és beindítása az angol tanszék három nyelvészének, és -- jó emlékezetűek szerint -- Christopher Piñón buzdításának érdeme illetve eredménye. Az alapító atyák, Nádasdy Ádám, Törkenczy Miklós és Varga László célja az volt, hogy mozgásba hozzák a nyelvészettel és ezen belül a fonológiával foglalkozók és az ez iránt érdeklődő diákok köreit, alkalmat adva jó gondolatok -- saját vagy okosabbakéi -- egymássali megismertetésére. A szorgalmi időszakban, havonta általában egyszer szoktunk találkozni a pesti bölcsészkar angol tanszékén.

Eddigi előadóink:

1990. tavasz

1990. február 8.
Hova esik a szótaghatár?
A vita arról szólt, hogy hol van (ha van egyáltalán) a szótaghatár, és miért gondoljuk, hogy éppen ott van. Minthogy mindenkit kellő izgalom fogott el, a vita lezáratlanul maradt. A 16 résztvevő közül 6 diák volt. Az est a Reáltanoda utcai Favoritban sörözéssel végződött.

1990. március 1.
DÉSI EDIT (orosz), TÁLOS ENDRE (magyar, orosz), TÖRKENCZY MIKLÓS (angol)
Kell-e egyáltalán szótag a fonológiában?
Az előadók magyar, orosz és angol példákkal próbálták tisztázni, vannak-e olyan szabályok, melyeknek működési tartománya a szótag, vagyis amelyek legegyszerűbben a szótagra való hivatkozással írhatók le. Ezúttal 17-en voltak jelen, közülük 8 diák. A favorit ismét a Favorit volt.

1990. április 12.
ÁCS PÉTER
Miért a szótag? (Evidence from Danish; Hjelmslev)
KÁLMÁN LÁSZLÓ
"Általános igazságok"
Ács dán szavakon igyekezett igazolni, hogy van szótag, Hjelmslev idevágó nézeteit ismertetve, ezután Kálmán az autoszegmentális fonológia szótagkezelési eszközeit foglalta össze. A résztvevők száma 11 volt, ebből 6 diák. Utána Favorit.

1990. május 3.
TÖRKENCZY MIKLÓS
A Cambridge/Londoni GLOW
KÁLMÁN LÁSZLÓ & AL.
Az ambiszillabicitás problémája
Először Törkenczy számolt be az angliai GLOW konferenciáról és a brit fonológia mai (1990 tavasz) állapotáról, majd Kálmán vezetésével az ambiszillabicitásról volt szó. Kiderült, hogy ez a probléma csak olyan nyelvekben merülhet föl, amelyekben nincsenek gemináták. Még mindig a Favorit.


1990. ősz

1990. október 4.
KONTRA MIKLÓS, VÁRADI TAMÁS
Fonológiai általánosítás és szociolingvisztikai realitás
A két kutató a fonológia és szociolingvisztika kapcsolatáról beszélt. A közönség meglepetésére egyebek között kiderült, hogy a magyarul beszélők nagyobb százaléka szukszüköl mint nem, és a suksükölők is alig vannak kevesebben. Az új helyen (Ajtósi Dürer sor; ADs) 24-en voltak, ebből 14 diák. Az új favorit a Dózsa a hasonló nevű út és az akkor még Landlerről nevezett István út sarkán.

1990. november 1., 15., december 6.
IPACS LAURA, KÁLMÁN LÁSZLÓ, TÖRKENCZY MIKLÓS
Government and Charm Phonology
E három csütörtök este fent nevezettek vezettek elő egy friss fonológiai elméletet, miközben a kötekedő közönség kételyeit hangoztatva percenként szakította félbe őket. Végül azért akadt, aki megtért. A kör továbbra is a Dózsa forgalmát növelte.


1991. tavasz

1991. február 28.
BÁRÁNY ISTVÁN, SZIGETVÁRI PÉTER
Harris & Kaye: A Tale of Two Cities
Tovább folytatva az ősszel elkezdett minitanfolyamot a társaság egy cikkel ismerkedett meg, amely arról szólt, hogy mi módon gyöngül a [t] a New York-i és a londoni angolban a government & charm fonológusok szerint. Még mindig Dózsa.

1991. április 18.
MECSNÓBER TEKLA
Kaye: "Coda" licensing
Az előadó a government & charm fonológia atyamesterének nézeteiről tájékoztatott. A cikk azt igyekszik elhitetni, hogy egy szótag csak akkor záródhat mássalhangzóval (kóda), ha azt még követi egy további szótag. Hihetetlennek tűnhet, de többen elhitték. Dózsa.

1991. június 6.
SCHMIDEG ÁDÁM
"Én már hűtlen lettem a szavakhoz"
Ez alkalommal egy vitaprovokáló beszéd hangzott el a nyelvészet módszerei és célja ellen: hogy miért nem jó ez az egész. Később Dózsa.


1991. ősz

1991. október 10.
SZIGETVÁRI PÉTER
J C Wells: Longman Pronunciation Dictionary
Az évadnyitó gyűlésen a jelenlevők a legújabb angol kiejtési szótárral ismerkedtek. A társaság végül a Dózsában kötött ki.

1991. november 7.
ROBERT M VAGO
The Moraic System of Hungarian and Compensatory Lengthening
A híres magyar származású fonológus, a Sound Pattern of Hungarian (1980) szerzője, a potlónyúlásról beszélt, arról próbálva például meggyőzni hallgatóságát, hogy a látszat ellenére a fűt ige két mássalhangzóra végződik, ez magyarázza a fűts és láss igealakok közötti különbséget. Ismét Dózsa.

1991. november 14.
DIETER KASTOVSKY
Boundaries or Level Ordering? (two theories of affixation)
A bécsi egyetem angol tanszékének professzora a lexikális fonológia szerinti kétféle toldalékolás problémáit mutatta be, majd kísérletet tett ezek megoldására. Dózsa.


1992. tavasz

1992. március 5.
PÉCSI JUDIT
The Present Perfect
Az Egyesült Államokból visszatért előadó beszámolt a University of Minnesota nyelvészeti tanszékén szerzett tapasztalatairól, majd az angol present perfect használatáról, és a magyar tanulók által elkövetett hibákról beszélt. Dózsa.

1992. április 9.
ÁCS PÉTER, SIPTÁR PÉTER
Túl a gondozott beszéden (magyar posztlexikális fonológia)
Ács és Siptár a Strukturális magyar nyelvtan készülő (azóta megjelent), a magyar fonológiát bemutató második kötetének általuk írt fejezetét ismertették, és tették a nagyszámban jelenlevők építő kritikájának tárgyává. Mivel a Dózsa bezárt (átalakították kínai étteremmé), a vita a Gizella úti Kinizsiben fejeződött be.


1992. ősz

1992. október 7.
NIKOLAUS RITT
ICEHL 7: Valencia 1992
Az egy félévet tanszékünkön vendégeskedő előadó, a bécsi egyetem tanára, az 1992. szeptemberi valeciai történeti nyelvészeti konferenciáról számolt be. A sörözés/vacsora a Kinizsiben volt.

1992. november 4.
TÖRKENCZY MIKLÓS
Magánhangzó--semmi váltakozás a magyarban 1
Törkenczy azt állította, hogy a bokrok k-ja és r-je között van egy magánhangzó, amit a többesszámban nem ejtünk ki, egyesszámban viszont igen: bokor. Az elméleti keret, amely így magyarázza a jelenséget, az ismét felbukkanó Government & Charm Phonology government része. Mivel egy idő múlva a Kinizsibe vonult a társaság, a történet második részére két hét múlva került sor.

1992. november 18.
TÖRKENCZY MIKLÓS
Magánhangzó--semmi váltakozás a magyarban 2
Az előző alkalommal tett állítás bizonyításának befejezését hallgathatta meg a társaság. Az új gyülekezőhely az Ilka és Semsey utca sarkán levő Sárga Hordó.

1992. december 9.
NIKOLAUS RITT
Aspects of the History of English (Vowel lengthening before consonant clusters in Middle English)
A bécsi vendégkolléga a középangol magánhangzó-nyúlásról beszélt, az azt kiváltó fonológiai környezetről és pontos datálásának problémáiról. Sárga Hordó.

1992. december 15.
REBRUS PÉTER
Töltések és magánhangzók 1
A sorozat utolsó két darabja ismét két részes volt, és rendhagyó módon a Nyelvtudományi Intézetben került rá sor. Rebrus a kör kedvenc elméleti keretében, a Government Phonology eszközeivel közelített a magyar magánhangzó- harmónia problémájához.

1993. január 19.
REBRUS PÉTER
Töltések és magánhangzók 2
Az újévre átnyúlt előadás sikerrel fejeződött be, maradtak persze megoldatlanságok.


1993. tavasz

1993. február 24.
NÁDASDY ÁDÁM
Az angol magánhangzók tense-lax osztályozásának néhány problémája
Ez alkalommal Nádasdy Ádám bizonytalanította el a társaságot abban a hitében, hogy az angol magánhangzók tense és lax csoportokra való osztása olyan nagyon egyértelmű dolog volna. Kételyektől gyötörve vonult át a csoport a Sárga Hordóba.

1993. március 17.
JAMES D MCCAWLEY
Discontinuous and other non-standard kinds of constituent stucture
A neves chicagói nyelvész arról beszélt, hogy hogyan gondolkodtak a szintaxissal foglalkozó szakemberek az olyan grammatikai szerkezetekről, amelyekben látszólag meg van sértve a mondatfa ágainak kereszteződését kizáró megszorítás. McCawley szerint nem feltétlenül kell azt hinni, hogy egy ilyen fának egy kiinduló pontja van, ha pedig több van, akkor továbbra sem fognak kereszteződni az ágai. Sárga Hordó.

1993. március 31.
TREVOR SHANKLIN
Application of Binding theory to Middle English syntax
Az előadó a kötés-elmélet működését vizsgálta középangol mondatszerkezetekben, különös tekintettel a tagadásra. Ismét a Sárga Hordóban fejeződött be az est.

1993. április 28.
KORPA ARTÚR
Tud-e Beowulf magyarul? (Should Beowulf burble in broken Hungarian?)
Korpa, aki hosszabb ideje dolgozik a Beowulf magyar fordításán, önmagához intézi a kérdést: van-e ennek értelme? A fordítás nehézségei mellett a társaság a készülő fordítás részleteivel is megismerkedhetett. Továbbra is Sárga Hordó.

1993. június 6.
NIKOLAUS RITT
Neo-Darwinist methods in historical linguistics
A bécsi kolléga a génkutatások és az idegműködés kutatásában elért eredményeket kísérelte meg a nyelvi változások magyarázatára felhasználni.


1993. ősz

1993. október 27.
The Odd Yearbook 1993
A FEFA (Felzárkózás az Európai Felsőoktatáshoz Alap) támogatásával megjelenő, az angol tanszék diákjainak nyelvészeti témájú dolgozatait tartalmazó The Odd Yearbook 1993-at mutatták be a kötet szerzői és egyik szerkesztője. A társaság a Sárga Hordóban fejezte be az estet.

1993. november 10.
TÖRKENCZY MIKLÓS
A bokor~bokrok változás az optimalitás elméletben
A kormányzás, mint magyarázat után, Törkenczy ezúttal egy új elmélet fényében bizonyította, hogy a bokor legoptimálisabb többesszámú alakja a bokrok. Majd: Sárga Hordó.

1993. december 8.
KÁLLAY GÉZA
Some Challenges to Structuralism and Positivism When Thinking about Language: Heidegger, Wittgenstein, Ricoeur and Derrida
Az évzáró ülésen a nagyszámú résztvevőt Kállay Heidegger és Wittgenstein a nyelvről és a világról vallott nézeteivel provokálta, nem kis vitákat keltve a pártokra szakadt hallgatóság soraiban. A kedélyek végleg ismét a Sárga Hordóban nyugodtak meg.


1994. tavasz

1994. március 23.
The Odd Yearbook 1993;
SZIGETVÁRI PÉTER
Why Coronals? 1
A kicsit késői kezdésnek két témája volt, először az éppen megjelent évkönyvet mutatták be készítői, majd Szigetvári győzködte a közönséget arról, hogy a koronális mássalhangzóknak fonológiailag tulajdonképpen nincs képzési helyük. Az eseménynek a Sárga Hordóban vetettünk véget.

1994. április 13.
CSER ANDRÁS
Geminates in Western Germanic
Érdekes előadást hallhattunk arról, hogy a nyugat-germánban a gemináták között nem fordulnak elő a siklóhangok (j, w), sőt, minél kevésbé hangzós egy hang, annál kedveltebb geminátaképző. Ismét a Sárga Hordóba vonultunk.

1994. április 27.
BARTOS HUBA
Optimality theory in syntax
A kör korábbi kedvenc elméletét lassan kiszorítani igyekvő új megközelítés, az optimalitás elmélet meglátásait alkalmazva kísérelt meg Bartos grammarikus kérdőmondatokat levezetni. A Sárga Hordó egyelőre állandó estzáró hellyé vált.

1994. május 11.
POLGÁRDI KRISZTINA
Turkish Vowel Harmony in Optimality Theory
Ezúttal a legjobban illeszkedő magánhangzókkal ismerkedhettünk a törökben Hollandiából érkezett régi BuPhoC-társunk jóvoltából.

1994. május 25.
MARK NEWSON
Negation, Double Negation and Optimality
Kissé késve indult sorozatunk alig akart véget érni. Utolsó alkalommal kollégánktól az optimalitás elméletnek ismét szintaktikai hasznosítását láttuk, most a nyelveknek a tagadás kifejezésére alkalmazott különféle megoldásainak magyarázására.


1994. ősz

1994. szeptember 28.
SZIGETVÁRI PÉTER
Why Coronals? 2
Az őszi sorozat kezdő darabjaként újra a jóöreg kormányzás és bájolás elmélet került pástra: Szigetvári felelevenítette és befejezte az érvek felsorolását amellett, hogy a koronálisok "helytelen" mássalhangzók.

1994. november 16.
VARGA LÁSZLÓ
Stress changes in Hungarian phrases
Az alapító atyák egyike döbbentette rá a közönséget a magyar szóhangsúly szövegbeli változásainak néhány meglepő jelenségére.

1994. december 14.
MARK NEWSON
Hidden Subjects (The problem of the identity, position and properties of null subjects inside nominal phrases)
Kollégánk meggyőzően bizonyította, hogy a szintaxis-elmélet néha egészen váratlan helyeken kényszerül üres kategóriákat feltételezni.


1995. tavasz

1995. február 8.
RICHARD M HOGG
Metrical Phonology

1995. március 8.
MARK NEWSON
Optimality Syntax
Ez alkalommal szintakta kollégánk ugrott be egy lemondott előadás helyére, és a vélhetőleg nagy jövő előtt álló optimalitás elméletnek a szintaxisra való alkalmazásáról beszélt.

1995. március 22.
CSIDES CSABA
The First 10 Years of Phonology (Yearbook)
Csides a 10. évfolyamát elért Phonology folyóirat köteteit nézte át és egy a posztvokalikus /r/-rel foglalkozó cikket ismertetett részletesebben, nem hallgatva el a kérdésről vallott saját nézeteit sem.

1995. április 26.
TÁLOS ENDRE
Röviden a hosszúságról
Tálos azt bizonygatta, hogy a magyarban a vért 'páncél' és a vért 'vér+ACC' magánhangzójának hosszúsága különbözik, és ezt a különbséget az anyanyelvi beszélők érzik, így fonológiai jelentősége van.

1995. május 10.
ORAVECZ CSABA
The syntactic representation of aspect in Hungarian
Ismét egy szintaxis előadást hallgathattunk Chris Piñónnak és É. Kiss Katalinnak az elképzeléseiből kiindulva, az aspektusnak a magyar mondatszerkezetben való ábrázolásának nehézségeiről.

1995. május 24.
CATHERINE O RINGEN
The implications of Hungarian vowel harmony for Optimality Theory
Amerikai kollégánk azt mutatta be, hogyan lehet az optimalitás elméletet a magyar magánhangzó-illeszkedésre alkalmazni.


1995. ősz

1995. október 18.
NÁDASDY ÁDÁM, SZIGETVÁRI PÉTER
HAKSZ: A foreign-accent pronunciation dictionary for Hungarians
A tanszék két fonológusa egy olyan angol kiejtési szótárat mutatott be, amelyben a szokásos APhI/IPA átírás mellett (bár inkább helyett) a szavaknak a magyar helyesírás szerinti átírása, magyaros kiejtése szerepel.

1995. november 1.
NOSKE, MANUELA
The ternary use of distinctive features
A Szegeden tanító kolléga többek meghökkenésére amellett érvelt, hogy a kétértékű jegyeket érdemes háromértékűként használni úgy, hogy mögöttesen megengedjük a + és a - specifikáció mellett jegyek jelöletlenségét is (a Ø értéket).

1995. november 15.
ZSIGRI GYULA
[+/- transient]
Továbbra is Szegedé volt a pást: Zsigri a [nazális] felváltására szolgáló [transient] (vagyis [tűnékeny]) jegy mibenlétéről beszélt.

1995. december 6.
TÓTH GABRIELLA
The external syntax of specific DPs
A "szegedi" sorozat zárásaként szintaktikai előadást hallgathattunk a specifikus főnévi csoportok tulajdonságairól.


1996. tavasz

1996. feburár 14.
Introducing The Odd Yearbook 1995
BÉRCESI BARBARA
Sequences of modals in English
KARDOS KRISZTA
Prepositions or adverb particles?
SURÁNYI BALÁZS
The nominal phrase: accounts of its structure
A tanszék három diákja, a frissen megjelent The Odd Yearbook 1995 szintaxis szekciójának képviselői, az évkönyvben megjelent dolgozataikat ismertették.

1996. február 28.
KLAUS PANTHER
Speech act metonymies
A hamburgi egyetem professzora Budapesten járva a kognitív nyelvészet részleteiről adott elő.

1996. március 20.
ERIC REULAND
Binding, checking and interpreting

1996. április 17.
DAVID ADGER, BERNADETTE PLUNKET
Checking relations: motivating syntactic movement

1996. május 15.
MICHAEL HEGARTY
Certain adverbs of quantification are interpreted as mass quantifiers


1996. ősz

1996. november 6.
TÖRKENCZY MIKLÓS
Hungarian syllable structure (on whether there exist complex syllabic constituents in Hungarian)
Fonológus kollégánk egy Siptár Péterrel közösen írt és 1996 nyarán Pézenasban előadott dolgozatuk egy változatát ismertette, amely szerint komoly okunk van azt hinni, hogy a látszat ellenére a magyarban sem a szótageleji nyitány, sem a szótagvégi kóda nem tartalmazhat egynél több mássalhangzót.

1996. november 20.
OLÁH GÁBOR
Lowering: a process ordered before Yod-Dropping
Egy az előző félévben írt szeminárium dolgozatából kiindulva mutatta be Oláh két angol fonológiai szabály viszonyát új szemszögből.

1996. december 11.
CSIRMAZ ANIKÓ
The Null Subject Pronoun in the Minimalist Program: Pro/PRO and logical interpretation without indices
Csirmaz a szintaxis üres kategóriáit kísérelte meg újraértelmezni a legkurrensebb szintaxis-elmélet keretei között.


1997. tavasz

1997. április 30.
SZIGETVÁRI PÉTER
Why [h] does not get voiced
Arról volt szó, hogy vajon miért nem zöngésedik zöngés zörejhangok (azaz obstruensek) előtt a magyarban a [h] hang. Egy autentikus szintakta vélemény az előadás előttről: azért, mert hülyén hangzana. Valóban egy kicsit jobban kidolgozva ezt próbálta bizonygatni az előadás.

1997. május 14.
MARK NEWSON
What's wrong with X'
Kollégánk most elárulta az igazságot mindarról, amit az utóbbi négy évben tanított. Bevallotta, hogy valójában súlyos bajok vannak az X' elmélettel, ami egyre inkább arra kényszeríti a szintaktákat, hogy felhagyjanak vele, és más elméletet válasszanak a faábrák alapjául.

1997. június 25.
DONCA STERIADE, UCLA
Phonetics in Phonology: the case of laryngeal neutralization
A híres fonológus professzor arról beszélt, hogy miért éppen ott történnek laringális (zöngésségi, hehezettségi, glottalizáltsági) semlegesülések a nyelvekben ahol, és hogy ezt hogyan lehet megjósolni akusztikai jelek alapján.


1997. ősz

1997. október 8.
CATHERINE O. RINGEN, U. OF IOWA
Variation in Finnish vowel harmony: an OT account
A magyar fonológiát is jól ismerő professzor a finn magánhangzó-harmóniát elemezte az Optimalitás Elmélet eszközeivel. Elméletével még azt is igyekezett megjósolni, hogy a vegyes hangrendű tövek milyen valószínűséggel választanak mély vagy magas magánhangzójú toldalékot.

1997. november 26.
MARK NEWSON
What is right
Kollégánk a tavaszi What's wrong with X-bar theory című előadását folytatta. A pályán ismét az OT (vagy OE?) volt.


1998. tavasz

1998. február 25.
BALOGNÉ BÉRCES KATALIN, BÁRKÁNYI ZSUZSANNA, KISS ZOLTÁN
Phonology papers from The Odd Yearbook 1997
A legfrissebb kötet három fonológia cikkét mutatta be szerzője: Balogné az angol hosszú--rövid alternációt magyarázta Lowenstamm CV elméletének keretében, Bárkányi a szlovák szóeleji mássalhangzó-kapcsolatok különlegességeit ismertette, míg Kiss a nazalitással, annak ábrázolásával és a nazális folyamatokkal foglalkozott.

1998. március 11.
CHRISTOPHER PIÑÓN
On a distributive prefix in Polish

1998. április 29.
NÁDASDY ÁDÁM
The new edition of Jones' English Pronouncing Dictionary
Nádasdy az 1917-ben indult EPD sorozat legújabb, 15. (1997) kiadását mutatta be. Számtalan következetlenségre mutatott rá: kiderült például, hogy az aspirációt ez a szótár nem jelöli. Maradunk Wells LPD-jénél.

1998. május 13.
STEVEN BERBECO
Evidence of consonant gradation in Hungarian
Más finnugor nyelvekhez hasonlóan a magyarban is nyomait vélte felfedezni Berbeco a mássalhangzó-fokozásnak. Állítása szerint ez a jelenség csak az uráli nyelvekben fedezhető fel, de az ugor ágban---eddig úgy tűnt---hiányzik.


1998. ősz

1998. szeptember 30.
MORAVCSIK EDIT
Comparing syntactic theories
A wisconsini egyetem professzornője azt mutatta be, hogy a kurrens szintaxis-elméletek felszíni eltéréseik ellenére mennyire hasonlóak, milyen problémákat milyen módszerekkel igyekeznek megoldani.

1998. október 14.
MARK NEWSON
Incontinence Theory: Problems with PP
Nem vicc. Arról volt szó, hogy a prepozíciós frázisok hagyományos elemzése milyen nehézségeket rejt. Míg a másik három nagy kategóriába (főnév, ige és melléknév) általában tartalmas szavak tartoznak, a prepozíciókról ez egyáltalán nem mondható el.

1998. október 28.
WOLFGANG VIERECK
The computer developed Dialect Atlas of England, vol. 2
A bambergi egyetem professzora az atlasz előállításának technikai, emberi és szakmai nehézségeit ecsetelte. Dialektológiai és nyelvtörténeti finomságok is előkerültek. Sőt, a tanszék kapott ajándékba egy atlaszt.

1998. november 18.
HENK VAN RIEMSDIJK
Endocentricity
A neves holland mondattanász azt vizsgálta, milyen következménye van annak, hogy ha egyre újabb és újabb kategóriák kezdenek projektálni. És hogy szerinte mit lehet ez ellen tenni.


1999. tavasz

1999. március 24.
DIENES PÉTER, SZIGETVÁRI PÉTER
Repartitioning the skeleton: VC phonology
Az elmélet szerint ha a váz szigorúan váltakozó C-kből és V-kből áll, akkor azok nem CV, hanem VC egységek. Az is kiderült, hogy a C-k némák szeretnek maradni, a V-k hangosak. A fő ellenségnek az adatok bizonyultak.
kiosztvány

1999. április 14.
MARK NEWSON
The war of the left periphery
A magyar fókusz, igekötő és a nem küzdelméről volt szó az ige előtti pozícióért. Az adatok ismét okoztak némi nehézséget.

1999. április 28.
REBRUS PÉTER, TÖRKENCZY MIKLÓS
Defectivity
A magyar hiányos paradigmájú igékről állítják kollégáink, hogy bizonyos alakjaik fonológiai okok miatt hiányoznak - egyszerűen nem lehet őket kiejteni. Ennek oka az, hogy ezeknek a lexikonból hiányzik a tövük.

1999. május 12.
BARTOS HUBA
The syntactic aspects of Hungarian inflectional morphology
Arról volt szó, hogy hogyan vezethető le a szintaxisból egy azzal párhuzamosan működő morfológiai modul segítségével a magyar inflexiós toldalékok sorrendje. (Utána pedig elkacsáztunk a Kacsába, de nem kacsa-, hanem palacsintavacsorára...)
kiosztvány (hamarosan jön)


1999. ősz

1999. október 13.
VARGA LÁSZLÓ
Secondary Stress in Hungarian
Tanszékünk nemsokára professzora a magyarban vitatott státuszú másodlagos hangsúly megléte mellett sorakoztatott fel érveket.

1999. október 27.
KRISTÓ LÁSZLÓ
The vowel system of Late Proto-Slavonic
Doktorandusz kollégánk a mai szláv "nyelvjárások" alapján kísérelte meg rekonstruálni az ősszláv magánhangzó-rendszert, és azt KF, illetve OT keretben bemutatni.

1999. november 17.
GRÁF ZOLTÁN BENEDEK
Footprints in Hungarian
A magyar szavak belső metrikus szerkezetéről volt szó. A másodlagos hangsúly mennyiség-érzékenységére hallottunk érveket.


2000. tavasz

2000. március 1.
ODD AUTHORS
Odd papers
Mészáros Balázs és Csirmaz Anikó a The Odd Yearbook 1999-beli cikkeiket foglalták össze.

2000. március 22.
NOEL BURTON-ROBERTS
Phonology in UG? An outline of representational phonology.
Dr Burton-Roberts was trying to convince us that phonology was not part of UG, in fact, what we usually refer to as languages (like Hungarian or English) are mere phonological systems, interfaces of Language.


2000. ősz

2000. szeptember 27.
TÖRKENCZY MIKLÓS
Voicing assimilation: the embarrassing case of Hungarian
Kollégánk azt mutatta be, hogy Lombardi zöngésségi-hasonulás- és zöngétlenedéses semlegesülés elemzései közül egyik sem állja meg a helyét: a magyar adatokat mindig, és mindig másképpen rontja el.

2000. október 25.
JENS ALLWOOD
Meaning Potentials. Determination of Meaning. The Polysemy of YES, NO and BUT.
A göteborgi professzor amellett érvelt, hogy a svéd (és más nyelvek) beszélt változatában az IGEN, NEM és DE szavak igen gyakran fordulnak elő, és számtalan, egymásnak ellentmondani látszó jelentéseik egy jelentésbokorba foglalhatók.

2000. november 29.
SZENTGYÖRGYI SZILÁRD
Why there are no aspirated stops in Russian and Hungarian?
Törkenczy szeptemberi előadása folytatásaképpen ismét a zöngésségről, a magyarról és az optimalitáselméletről volt szó. A vita pedig fontos tudományelméleti kérdéseket feszegetett.

2000. december 13.
CSER ANDRÁS
The representation of manner in obstruens
András saját elméletét vezette elő a zörejhangok fonológiai modellezéséről, amelyből a szokásos nyelvtörténeti hangváltozások és a jelöltségi viszonyok egyaránt levezethetők. További részleteket az előadó közeljövőben elkészülő disszertációjából tudhatunk meg.


2001. tavasz

2001. március 7.
NÁDASDY ÁDÁM
Vowel-lengthening in ormány-type words
Tanszékvezetőnk arról igyekezett meggyőzni, hogy a magyar magánhangzó hosszú--rövid szembenállásának rendszere felbomlóban van: egyre több környezetben megjósolható, hogy milyen lesz egy magánhangzó.

2001. március 21.
KÖVECSES ZOLTÁN
Three levels of metaphor
A kognitív iskola vívmányaival ismerkedtünk. Kiderült például, hogy a harag egy lezárt edényben fortyogó forró folyadék, az emberi kapcsolatok pedig autós utazások.

2001. március 28.
PAUL KERSWILL
`Salience' as an explanatory factor in language change:
evidence from dialect levelling in urban England

A readingi szociolingvista arról beszélt, hogy az angliai városlakók nyelve hogyan hasonul egymáshoz, erre milyen tényezők hatnak, és milyen különbségeket fedezhetünk fel észak és dél között.

2001. április 18.
MARK NEWSON
Deforestation in syntax
Mark új elmélete kizárólag az optimalitáselmélet illesztési korlátait (alignment constraints) használja a szavak sorbarendezéséhez. Azt állítja, hogy a szintaxisban nem léteznek összetevős szerkezetek.


2001. ősz

2001. október 3.
HANS SAUER, Munich
The major lexicographical enterprise: The dictionary of Old English
Sauer professzor az általa szerkesztett óangol szótár készítése közben felmerülő nehézségekről és érdekességekről számolt be.

2001. november 7.
MARK NEWSON & MIKLÓS GÁSPÁR
Coordination and ellipsis in OT
Kollégáink kizárólag ún. passzintó korlatokkal (alignment constraints) kívánják magyarázni a mellérendelés és az ellipszis szabályszerűségeit.


2002. tavasz

2002. február 27.
GIAMPAOLO SALVI
A szórendváltás néhány kérdése
Salvi professzor, az olasz tanszék vezetője, az újlatin nyelvek szórendjének változásairól tartott igen érdekes előadást.

2002. március 6.
EUGENIUSZ CYRAN
Liquid metathesis as lexicon optimisation
Lublini fonológus kollégánk a szláv nyelvek TART~TRAT-féle metatéziseit próbálta megindokolni a mássalhangzó-kapcsolatok (rt, tr) elfogadhatóságának különbségeivel.


2002. ősz

2002. október 2.
SZIGETVÁRI PÉTER
Branching onsets and syncope in English
Az állítás az, hogy a(z angolban a) hangkivetés által létrehozott mássalhangzó-kapcsolatok jobban hasonlítanak az azonos szótaghoz tartozó elágazó nyitányokhoz, mint a szótaghatárt kétfelől körülvevő kapcsolatok tagjaihoz.

2002. október 9.
KÁNTOR GERGELY, GYARMATI ÁGNES
Odd papers
Az új évkönyv szerzői közül ketten mutatták be cikkeiket.

2002. december 18.
SZÉCSÉNYI KRISZTINA
The left periphery of Hungarian non-finite clauses
Új kollégánk arról beszélt, amit őt a leginkább érdekli a nyelvészetben.


edited by <peter.szigetvari@elte.hu>
contents last touched Sun Jan 5 12:47:08 CET 2003