tag-cloud

Publications by László Varga

Varga László. 2012. Van-e a magyarban mellékhangsúly? In: Markó Alexandra (ed.), Beszédtudomány: Az anyanyelv-elsajátítástól a zöngekezdési időig. Budapest: ELTE és MTA Nyelvtudományi Intézete. 35–49.

László Varga. 2012. Rhythmical variation in Hungarian revisited. In: Ferenc Kiefer and Zoltán Bánréti (eds.), Twenty years of theoretical linguistics in Budapest: A selection of papers from the 2010 conference celebrating the twentieth anniversary of the Theoretical Linguistics Programme of Eötvös Loránd University. Budapest: Tinta Kiadó. 161–181.

László Varga. 2010. The Hungarian Calling Contour (as I see it now). Aspects of Prosody, University of Oxford, Faculty of Linguistics, Philology and Phonetics, 28–29 June 2010.

László Varga. 2010. Boundary tones and the lack of intermediate phrase in Hungarian. The Even Yearbook 9 (http://seas3.elte.hu/delg/publications/even/2010.html).

Varga László. 2010. Frázistónus, határtónus, köztes frázis, intonációs frázis a magyarban (a stilizált eső hanglejtés kapcsán). In: Csernicskó István, Fedinec Csilla, Tarnóczy Mariann és Vančoné Kremmer Ildikó (eds.), Utazás a magyar nyelv körül. Írások Kontra Miklós tiszteletére. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 113. Tinta Könyvkiadó. 234–240.

Varga László. 2009. A pasztellkrétától a prozodémákig. In: Kontra Miklós and Bakró-Nagy Marianne (eds.), A nyelvészetről – egyes szám első személyben II. Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. 193–209.

Varga László. 2009. A magyar „hullámzatos hanglejtésforma”, és amit a hangsúlyról elárul. In: É. Kiss Katalin és Hegedűs Attila (eds.), Nyelvelmélet és dialektológia. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba. 31–46.

Varga László. 2008. A stilizált eső hanglejtés az újabb kutatások tükrében. Nyelvtudományi Közlemények 105: 104–133.

László Varga. 2008. The calling contour in Hungarian and English. Phonology 25/3: 469–497.

Varga László. 2005. Metrikus fonológia és a ritmikai hangsúlyváltozás Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 44. Budapest: Tinta Kiadó.

Varga László. 2005. Brassai Sámuel és kortársai a magyar mondat hangsúlyozásáról [Harmadik közlés.]. A nyelvész Brassai élő öröksége. Erdélyi Tudományos Füzetek (Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár) 256: 29–37.

László Varga. 2004. Once more on the melodic segmentation of Hungarian utterances. The Even Yearbook 6 192–201.

László Varga. 2004. Hunyadi, László (2002), Hungarian sentence prosody and Universal Grammar. The Phonetician 89: 69–74.

Varga László. 2003. Stilizált beszéddallamok a magyarban [Második közlés]. In: Gósy Mária és Menyhárt Krisztina (eds.), Szöveggyűjtemény a fonetika tanulmányozásához. Budapest: Nikol. 116–122.

Varga László. 2003. Brassai Sámuel és kortársai a magyar mondat hangsúlyozásáról [Második közlés]. In: Gósy Mária és Menyhárt Krisztina (ed.), Szöveggyűjtemény a fonetika tanulmányozásához. Budapest: Nikol. 158–168.

Varga László. 2003. Dallami meghatározottságok a magyar mondatban (a topik dallama). In: Gósy Mária (ed.), Beszédkutatás 2003. Elméleti és alkalmazott fonetikai tanulmányok. Budapest: MTA Nyelvtud. Int. 147–162.

László Varga. 2002. Intonation and Stress: Evidence from Hungarian. Houndmills, Basingstoke: Palgrave-Macmillan.

László Varga. 2002. The Intonation of Monosyllabic Hungarian Yes-No Questions. Acta Linguistica Hungarica 49: 307–320.

Varga László. 2002. Az egyszótagú magyar eldöntendő kérdések intonációja. In: Hunyadi László (ed.), Kísérleti Fonetika Laboratóriumi Fonológia 2002. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó. 127–140.

Varga László. 2001. Az esõ-emelkedõ hanglejtésforma használata a magyar nyelvben. In: Gósy Mária (ed.), Beszédkutatás 2001. Elméleti és alkalmazott fonetikai tanulmányok. Budapest: MTA Nyelvtud. Int. 17–27.

László Varga. 2001. The Unit of Hungarian Intonation. Annales Univ. Sci. Budapestinensis de Rolando Eötvös nom., Sectio Linguistica XXIV: 5–13.

László Varga. 2001. Péter Siptár and Miklós Törkenczy (2000), The Phonology of Hungarian. Oxford: University Press. Pp. xiv+319. [Review]. Phonology 18: 301–305.

Varga László. 2001. Péter Siptár and Miklós Törkenczy, The Phonology of Hungarian. Oxford University Press, 2000. Magyar Nyelv 97: 345–348.

László Varga. 2001. Hayes’ and Gussenhoven’s views on rhythmical variation in English. In: József Andor, Tibor Szűcs és István Terts (eds.), Színes eszmék nem alszanak… Szépe György 70. születésnapjára. Pécs: Lingua Franca Csoport. 1292–1304.

Varga László. 2001. A magyar intonációs frázis és annak kettébontása. In: Bakró-Nagy Mariann, Bánréti Zoltán és É. Kiss Katalin (eds.), Újabb tanulmányok a strukturális magyar nyelvtan és nyelvtörténet köréből. Kiefer Ferenc tiszteletére barátai és tanítványai. Budapest: Osiris. 304–323.

Varga László. 2001. A hanglejtés. In: Kiefer Ferenc (ed.), Strukturális Magyar Nyelvtan, 2 Fonológia. Budapest: Akadémiai Kiadó. 468–579.

Varga László. 2000. A magyar mellékhangsúly fonológiai státusáról. Magyar Nyelvőr 124: 91–108.

László Varga. 2000. Approaches to rhythmical variation in English. The Even Yearbook 4: 153–178.

László Varga. 2000. Contour insertion in Hungarian intonation. In: Földi Éva és Gadányi Károly (ed.), Vox Humana, Bolla Kálmán professzor hetvenedik születésnapjára. Budapest: Eötvös Loránd University. 397–406.

Varga László. 2000. Dallamcsere az intonációs frázis belsejében. In: Gósy Mária (ed.), Beszédkutatás 2000. Beszéd és társadalom. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet. 87–99.

Varga László. 1998/99. Két fõhangsúlyt tartalmazó szavak ritmikai hangsúlyváltozása. Nyelvtudományi Közlemények 96: 44–89.

László Varga. 1998. Rhythmical variation in Hungarian. Phonology 15: 227–266.

László Varga. 1998. The intonational phrase and secondary intonational phrase formation in Hungarian. The Even Yearbook 3: 251–263.

Varga László. 1998. Dallamelemek és szótagok asszociációja a magyar hanglejtés autoszegmentális tárgyalásában. Általános Nyelvészeti Tanulmányok XIX: 257–272.

Varga László. 1997. Brassai Sámuel és kortársai a magyar mondat hangsúlyozásáról. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények (Kolozsvár) XLI: 143–153.

László Varga. 1996. Hungarian intonation contours. The Even Yearbook 2: 111–144.

László Varga. 1995. Stylization of the falling tone in Hungarian intonation. In: Jack Windsor-Lewis (ed.), Studies in general and English phonetics, Essays in honour of Professor J. D. O’Connor. London: Routledge. 278–287.

László Varga. 1994. Topics in English Syntax (A Supplement to the English Phrasal and Clausal Syntax Course). Budapest: ELTE, Institute of English and American Studies.

Varga László. 1994. A hanglejtés. In: Kiefer Ferenc (ed.), Strukturális Magyar Nyelvtan, 2, Fonológia. Budapest: Akadémiai Kiadó. 468–549. (2nd ed.: 2001.)

László Varga. 1994. Rhythmic stress alternation in Hungarian. The Even Yearbook 1: 233–254.

Varga László. 1993. A magyar beszéddallamok fonológiai, szemantikai és szintaktikai vonatkozásai. Nyelvtudományi Értekezések 135. Budapest: Akadémiai Kiadó.

László Varga. 1993. On common nouns that are neither count nor mass. In: Zoltán Kövecses (ed.), Voices of Friendship (Linguistic Essays in Honor of László T. András 1930–1993). Budapest: Eötvös Loránd University. 91–101.

Varga László. 1991. Prozodémák a magyar beszédben. Nyelvtudományi Közlemények 90: 47–71.

Varga László. 1990. Stilizált beszéddallamok a magyarban. In: Balogh Lajos és Kontra Miklós (eds.), Élőnyelvi tanulmányok. Linguistica A/3. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézete. 169–177.

Varga László. 1990. A magyar hanglejtés fonológiai szempontú kutatásának rövid története. Egyetemi Fonetikai Füzetek 3: 183–196.

Varga László. 1989. Szintaktikai szerkezet és intonációs tagolás a magyar mondategészben. Általános Nyelvészeti Tanulmányok XVII: 241–278.

László Varga. 1989. The stylized fall in Hungarian. Acta Linguistica Hungarica 39: 317–331.

Varga László. 1989. A magyar nyelv dallamprozodémái. Egyetemi Fonetikai Füzetek 2/3: 149–215.

Varga László. 1988. A gazdagréti kábeltelevízió műsorából válogatott anyag intonációs átirata. In: Kontra Miklós (ed.), Beszélt nyelvi tanulmányok. Linguistica A/1. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet. 5–21.

Varga László. 1987. Prozodémák a magyar beszédben és jelölésük az intonációs átiratban. In: Szabolcsi Anna (ed.), Műhelymunkák a nyelvészet és társadalom köréből, III. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézete. 91–119.

Varga László. 1987/88. Hozzászólás egy hangsúlytanulmányhoz. Nyelvtudományi Közlemények 89:53–66.

Varga László. 1986. Vélemények a magyar mondat hangsúlyozásáról — avagy Brassai és a többiek. Nyelvtudományi Közlemények 88: 181–188.

László Varga. 1986. A contrastive analysis of some types of negative sentence in Hungarian and English. In: Éva H. Stephanides (ed.), Contrasting English with Hungarian (Studies in Modern Philology 2). Budapest: Akadémiai Kiadó. 204–235.

Varga László. 1986. Angol nyelvtanulóink néhány intonációs problémája. In: Rot Sándor (ed.), Új törekvések az anglisztikában és amerikanisztikában, The Way to English 5. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem. 97–111.

László Varga. 1985. Intonation in the Hungarian sentence. In: István Kenesei (ed.), Approaches to Hungarian 1. Szeged: József Attila Tudományegyetem. 205–224.

László Varga. 1984. Structuralist and anti-structuralist views on accent in American linguistics. In: Tibor Frank (ed.), The Origins and Originality of American Culture. Budapest: Akadémiai Kiadó. 745–757.

László Varga. 1984. The syntactic structure and intonational segmentation of Hungarian sentences. Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae 34: 197–250.

László Varga. 1983. Hungarian sentence prosody: and outline. Folia Linguistica 17: 117–151.

László Varga. 1983. Factual and evaluative modalities in Hungarian predications expressing measure. In: Sándor Rot (ed.), Languages in Function (Materials of the XIIIth Annual Conference of the Societas Linguistica Europaea held in Budapest 3–6 Sept. 1980). Budapest: 301–306.

László Varga. 1982. Differences in the stressing of re-used nouns in English and Hungarian. In: László Dezsõ (ed.), Contrastive Studies Hungarian–English. Budapest: Akadémiai Kiadó. 113–122.

Varga László. 1982. Két szintaktikai pozícióról. Magyar Nyelv 78: 159–169.

Varga László. 1981. A topicról és a fókusz utáni elemek sorrendjérõl (egy szintaktikai modell kapcsán). Magyar Nyelv 77: 198–200.

Varga László. 1981. A magyar névszói állítmány kérdéséhez. Nyelvtudományi Közlemények 83: 79–95.

Varga László. 1981. A magyar intonáció — funkcionális szempontból. Nyelvtudományi Közlemények 83: 313–339.

Varga László. 1981. D. L. Bolinger és L. S. Hultzén az intonációról. Filológiai Közlöny 27: 184–193.

László Varga. 1981. D. L. Bolinger and L. S. Hultzén on accent. Annales Univ. Sci. Budapestinensis de Lorando Eötvös nom., Sectio Linguistica 12: 85–91.

Varga László. 1981. Stephanides Éva: „A Contrastive Study of the English and Hungarian Article.” Modern Nyelvoktatás 18: 197–200.

Varga László. 1981. Angol intonációs tananyagminimum. Modern Nyelvoktatás 18: 149–174.

Varga László. 1980. Tényszerű és véleményszerű modalitás a mértékkifejezõ magyar állítmányi szerkezetben. Magyar Nyelv 76: 331–338.

Varga László. 1980. A contrastive analysis of English and Hungarian word stress. In: László Dezsõ és William Nemser (ed.), Studies in English and Hungarian Contrastive Linguistics. Budapest: Akadémiai Kiadó. 233–244.

László Varga. 1980. Observations on negation in Hungarian and English. Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae 30: 67–96.

Varga László. 1979. Az ellentéti hangsúly különleges helye. Magyar Nyelv 75: 332–334.

László Varga. 1978. Some differences in English and Hungarian context-dependent sentence-stress placement. Annales Univ. Sci. Budapestinensis de Lorando Eötvös nom., Sectio Linguistica 9: 185–191.

László Varga. 1977. Contrastive linguistics and the approximative system. English Teaching Forum 15: 38–39.

Varga László. 1976. A magyar emelkedõ-esõ hanglejtés transzfer hatása magyarok angol beszédében. Idegen Nyelvek Tanítása 19: 17–22.

Varga László. 1976. Megjegyzések John Coates „Attitudinal factors in Hungarian and English intonation” c. cikkéhez. Modern Nyelvoktatás 14:126–130.

László Varga. 1975. An introduction to a contrastive analysis of English and Hungarian sentence intonation. In: Erzsébet Perényi and Tibor Frank (eds.), Studies in English and American 2. Budapest: Eötvös Loránd University. 399–446.

László Varga. 1975. A Contrastive Analysis of English and Hungarian Sentence Prosody The Hungarian-English Contrastive Linguistics Project Working Papers No. 6. Budapest and Arlington, Va.: Linguistics Institute of the Hungarian Academy of Sciences and Center for Applied Linguistics.

Varga László. 1975. Az angol kettős hangsúlyról. Idegen Nyelvek Tanítása 18: 121–124.

Varga László. 1975. Egy kontrasztív analízis végeredménye: magyar anyanyelvűek várható hibái az angol szintagmák és mondatok hangsúlyozásában. Modern Nyelvoktatás 13: 3–28.

László Varga, Kálmánné Forintos, and József Horváth. 1970. 1754. sz. Angol nyelvkönyv a szakosított tantervű általános iskolák 7. osztálya számára Budapest: Tankönyvkiadó.

László Varga, Kálmánné Forintos, and József Horváth. 1970. 1854. sz. Angol nyelvkönyv a szakosított tantervű általános iskolák 8. osztálya számára Budapest: Tankönyvkiadó.